Ingvild Øverby

Myndighetsmisbruk av Molde kommune

– Jeg kan forstå at kommuner har behov for å spare penger, men jeg forstår ikke hvorfor kommuner velger å bruke av sine knappe ressurser på å innhente dårlige råd, som bare bidrar til å gjøre kommunen til lovbrytere, sier juridisk rådgiver i NFU, Ingvild Østerby.

Molde kommune fulgte rådene fra konsultentselskapet Runde Devold AS for å kutte i enkeltvedtakene til innbyggere med utviklingshemning. Kommunen hadde verken tid til å utøve lovpålagt brukermedvirkning eller individuell vurdering av vedtakene. 69 personer fikk kutt i enkeltvedtakene. 11 klaget og samtlige 11 fikk medhold av Statsforvalteren.

– Kommunens utredningsplikt, etter forvaltningsloven § 17, pålegger kommunen å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Kommunen har derfor et ansvar for å kvalitetssikre rapporten de har fått, før den brukes som grunnlag for å endre vedtak om helse- og omsorgstjenester. Molde kommune burde ha reagert på at rådene som fremkommer i rapporten fra Devold ikke tar hensyn til rettigheter etter norsk rett og internasjonale menneskerettigheter, som kommunen er bundet av. Kommunen burde ha tatt ansvar for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne sine, og burde ikke ha fulgt rådene i rapporten uten å sikre at vedtaksendringene hadde tilstrekkelig hjemmel, sier juridisk rådgiver i NFU, Ingvild Østerby.

Når 11 av 11 klager får medhold hos statsforvalteren, så er det stor svært sannsynlig at flere av de 58 som ikke klagde på kuttene i enkeltvedtakene også er blitt behandlet på ulovlig vis.

– Det er god grunn til å stille spørsmål om hvem de 58 som ikke klaget var, og om de fikk tilbud om den hjelpen de hadde behov for, for å kunne klage. NFU erfarer at personer som har oppnevnt faste verger ofte opplever lite engasjement og involvering fra vergen. Mange av våre medlemmer forteller at de faste vergene ikke klager på vedtak, til tross for at vedtaket utvilsomt er til ugunst for den som har behov for tjenestene, og til tross for at vedtaket åpenbart mangler tilstrekkelig hjemmel. Det er derfor grunn til å være ekstra bekymret for rettssikkerheten til de 59 som ikke har klaget på nye vedtak fra Molde kommune, fordi det er fare for at hverken kommunen eller vergen har bidratt til å ivare rettssikkerheten deres, sier Ingvild Østerby.

 

NFUs juridiske rådgiver har også tan

 

ker om Molde kommunes stramme budsjetter og kommunens konsulentbruk.

– Jeg kan forstå at kommuner har behov for å spare penger, men jeg forstår ikke hvorfor kommuner velger å bruke av sine knappe ressurser på å innhente dårlige råd, som bare bidrar til å gjøre kommunen til lovbrytere. Når det er gitt medhold til klageren i hundre prosent av sakene som er behandlet av statsforvalteren, viser det hvor lite egnet rapporten er til å gi råd om hvordan kommunens tjenester og midler skal forvaltes. En burde kunne forvente at kommunen tar sitt ansvar for innbyggernes rettssikkerhet på større alvor, avslutter Ingvild Østerby.

Jens Petter Gitlesen

 

27 oktober 2021

Tips noen om siden