Kartlegging av spesialisthelsetjenester for unge og voksne med utviklingshemming og psykiske lidelser

Nasjonal kompetanse tjeneste for utviklingshemming og psykisk helse (NKUP) har kartlagt tjenestene til utviklingshemmede med psykiske lidelser. I undersøkelsen er det gjort et systematisk litteratursøk for å finne litteratur både om norske tjenestetilbud, forekomst av psykiske lidelser, utredning og behandling av mennesker med utviklingshemming. I tillegg er ansatte i spesialisthelsetjenesten bedt om å vurdere sine tjenester til gruppen.

Litteratursøket bekrefter det som ofte hevdes at mennesker med utviklingshemming oftere enn personer i den generelle befolkningen utvikler psykisk lidelse. Kartleggingen viser at det eksisterer flere barrierer for å få lik tilgang til helsetjenester som den øvrige befolkning.

Barrierene knyttes til organisering av tjenester, kompetansemangel og uklarheter i overordnede føringer for hvor ansvar skal plasseres.

Rapporten kan leses her

NFUs uttalelser fra landsmøtet angående psykisk helsevern kan leses her:

Bedre psykisk helsevern for mennesker med utviklingshemming

Sørg for riktig medisinering av mennesker med utviklingshemming!

Tips noen om siden