Penger

Kommunale tjenester ute av kontroll

De kommunale tjenestene styres av kommunepolitikere som ikke kjenner feltet. Rådmannen er opptatt av budsjettstyring og kontrollen med tjenestene er svak. Alt ligger tilrette for dårlig styring av tjenestene til mennesker med utviklingshemming.

Dårlige rammer for individuelle tjenester

De fleste voksne med utviklingshemming bor i bofellesskap. Bofellesskapene var små med fire til fem beboere tidlig på 1990-tallet. Små bofellesskap medfører relativt få tjenesteytere og gir gode og oversiktlige rammer for å gi gode og individuelle tjenester. Nyere bofellesskap er sort sett dobbelt så store og omfatter et hav av tjenesteytere, mange med små stillingsbrøker. Antallet tjenesteytere er såpass mange at beboerne knapt kjenner alle tjenesteyterne. Forholdet forverres med høy turnover og mye sykefravær. Selv den enkleste informasjon kan være krevende å formidle i slike systemer.

Styring og målforskyvning

Målsetningen med tjenestene er å sikre at den enkelte får et aktivt og meningsfullt liv sammen med andre. Tjenestene ble etablert for at den enkelte i størst mulig grad skulle kunne ta del i dagliglivets gjøremål, på samme måte som andre innbyggere. Slik er det ikke blitt.

Det kommunale styringssystemet består i at bofellesskapene rapporterer om ressursbruk, dvs. økonomi, avvik fra lov og forskrift og andre uheldige hendelser samt sykefravær. Ingen rapporterer om måloppnåelsen, dvs. i hvilken grad tjenestemottakerne får aktive og meningsfulle liv. Verken rådmann eller kommunepolitikerne får noen som helst informasjon om tilstanden i tjenesten i forhold til den overordnede målsetningen.

Fylkesmannen fører tilsyn, men tilsynene er få og bofellesskapene er mange. Videre er tilsynsmetodikken mer som skriftlig saksbehandling supplert med intervju. Tilsynet ser om de rette dokumentene finnes og at innholdet i dokumentene er slik som det bør være. Finner de feil og mangler, så får kommunen avvik. Da må kommunen skrive et brev til fylkesmannen og fortelle hva de vil gjøre for å få på plass akseptable dokumenter. Ingen sjekker om beboerne får et aktivt og meningsfullt liv.

Kommunene hyrer av og til inn eksterne konsulenter for å sjekke tilstanden i sektoren. Firma som Agenda Kaupang, Rune Devold AS, PWC og flere andre. Felles for konsulentene er at de fokuserer på økonomi, ikke på målsetningen med tjenestene. Fra nettsiden til Rune Devold AS, kan en f.eks. lese: "Rune Devold AS har i mange år utviklet de beste modeller for å planlegge en effektiv og kvalitetssikker omsorgstjeneste i kommunene. Vi bruker IPLOS-data, økonomidata, KOSTRA og annen tilgjengelig informasjon". Hvordan IPLOS-data, økonomidata, KOSTRA og annen tilgjengelig informasjon kan benyttes for å avgjøre om tjenestemottakerne har aktive og meningsfulle liv, har konsulentene aldri fortalt.

Kommunal organisering til besvær

I reformperioden var det en sterk oppmerksomhet rundt det å etablere gode tjenester. Fokuset var dels et resultat av statlig styring, men i større grad et resultat av den kommunale organiseringen hvor kommunens helse- og sosialstyre hadde stor myndighet og besto av kommunepolitikere som ofte ble spesialister på feltet og sektorforsvarere. Helse- og sosialstyret jobbet tett med sosialsjefen, noe som også var lovpålagt. Det var krevende både for rådmannen og kommunestyre å handle på tvers av sektor- og fagkunnskapen til politikerne og etatsjefen.

Med kommuneloven av 1992 ble særlovene som regulerte sektorforvaltningen avskaffet. Lov om kommunalt helse- og sosialstyre m.v. ble opphevet. Det ble sterke skott mellom politikk og forvaltning. Rådmannen var bindeledde mellom politisk- og administrativt nivå. Endringen bidro til å styrke rådmannens stilling på bekostning av etatsjefene. En mistet sektorpolitikerne og fikk generalistpolitikerne. Endringene var trolig positive for de politikkområdene som mange er kjent med. Det ble lettere å prioritere på tvers av sektorene. For tjenestene til mennesker med utviklingshemming, var endringene en tragedie. Politikere og rådmann mistet faktagrunnlaget som kreves for å utøve god styring.

Rådmannsperspektivet er i stor grad juss og økonomi. Kommunen skal drive lovlig og budsjettene skal overholdes. Nettopp dette perspektivet vises igjen i rapporteringsrutinen i sektoren.

Hver høst legger rådmannen frem et forslag til budsjett og hver vår revideres budsjettet. Når verken rådmannen eller kommunepolitikerne har nevneverdig kjennskap til tjenestene til mennesker med utviklingshemming og budsjettdokumentene heller ikke fokuserer på målsetningen med tjenesten, så blir resultatet som i beste fall som beskrevet av Ibsen: "Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest".

Farlig forsvarlighet

Begrepet faglig forsvarlighet har i økends grad kommet inn i tjenestene. Stort sett får begrepet sitt innhold fra helsesektoren. Faglig forsvarlighet synes å gjelde medisinutdeling, personlig hygiene og andre forhold knyttet til liv og helse. Det er selvsagt positivet å holde fokus på både på medisinutdeling og personlig hygiene. Problemet er at ingen holder fokus på tjenestenes overordnede målsetning, nemlig det å sikre individuelle tjenester slik at enhver i størst mulig grad kan leve gode og aktive liv.

Den faglige forsvarligheten i omsorgstjenesten lider av den samme svakheten som kjennetegner de fleste målstyringssystemene. En måler, registrerer og rapportere forhold som er enkelt å måle, registrere og rapportere, uavhengig av de overordnede målsetningene på feltet.

Hva bør gjøres?

Når kommunene ikke makter å styre sektoren selv, så må staten hjelpe til med klarere føringer, kontroll og informasjon.

 1. Etablering av bofellesskap bør reguleres. Statlige myndigheter bør børste støvet av de tidligere reguleringene som Husbanken hadde overfor tilskudd og finansiering av bofellesskap, dvs. rundskrivene HB-1212 og HB-1255. På den måten kan reinstitusjonaliseringen stoppes.
 2. Fylkesmannen bør få sanksjonsmuligheter overfor kommunene når det gjelder grove lovbrudd og lovbrudd som ikke rettes opp. Staten bør kunne kreve inn kostnadene som kommunen sparer på å begå lovbrudd, slik som i Sverige.
 3. Rettsikkerheten til tjenestemottaker bør styrkes. Pasient- og brukerrettighetslovens § 7-6 sier at "Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. For øvrige kommunale vedtak skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn". I lys av den veldokumentert svake tilstanden i tjenestene til mennesker med utviklingshemming, burde fylkesmannens overprøvingskompetanse styrkes og minst være på nivå med overprøvingskompetansen som gjelder helsetjenester.

  Rettsikkerheten ble ytterligere svekket ved overgangen fra sosialtjenesteloven til helse- og omsorgstjenesteloven. I forarbeidene til Helse- og omsorgstjenesteloven ble det presisert at fylkesmannen bare i helt spesielle unntak skulle omgjøre kommunale vedtak: "Ved prøving av «det frie skjønn», bør Fylkesmannen som hovedregel ikke benytte kompetansen til å fatte nytt vedtak når det gjelder vedtak om tjenester som i dag reguleres av sosialtjenesteloven" (se Prop. 91 L (2010–2011), avsnitt 34.7.9). Rettstilstanden tilsier at Fylkesmannen absolutt bør kunne omgjøre urimelige kommunale vedtak, ikke bare oppheve dem.
 4. Tilsynet med kommunene bør styrkes og endres. Tilsynet bør først og fremst sjekke om tjenestene er individuelle og bidrar til at den enkelte får et aktivt og meningsfullt liv i samsvar med egne preferanser og verdier. Fokuset på dokumenter bør reduseres og fokuset på levekårene bør styrkes.
 5. Kommunens rapporteringssystemer må endres og utvikles. Målstyringssystemer som ikke fanger opp de overordnede målsetningene bidrar til målforskyvning og hindrer realisering av overordnede målsetninger. Det finnes ingen indekser eller indikatorer som fanger opp innholdet i de overordnede målsetningene. En må derfor redusere målstyringen og i større grad satse på tillitsbasert ledelse hvor det gis tilstrekkelige rammer for å yte gode og individuelle tjenester i samsvar med den overordnede målsetningen. Rapporteringsrutiner vil en måtte ha, men rapporteringen med hensyn til overordnede målsetninger må være kvalitativ og ta utgangspunkt i tjenestemottakers preferanser og behov.
 6. Etatsledernes posisjon må styrkes i forhold til rådmannen. Ingen enkeltperson kan ha oversikt og innsikt i all kommunal virksomhet. Rådmannen har en viktig funksjon med hensyn til budsjettstyring, men budsjettstyringen må ikke kneble den faglige styringen, slik som i dag. Spesielt på felter som få kjenner til og som i liten grad egner seg for målstyring, bør de faglige perspektivene være overordnet de budsjettperspektivet. På noen felt bør kommunen gå i den retningen en hadde før den nye kommuneloven kom i 1992.
 7. Politikerne må sikres innsikt og kompetanse på feltene som de skal styre. I tillegg til budsjett, må det også komme politiske saker som forteller om tilstanden i tjenestene og i hvilken grad tjenestemottakerne får individuelt tilmålte tjenester som bidrar til at de kan ha aktive liv og delta i samfunnet. Uten informasjon av denne typen, mangler politikerne grunnlag for å fatte budsjettvedtak eller styre feltet på andre måter.

Jens Petter Gitlesen

14 april 2019

 • 2024-02-22 You made some decent points there. I looked on the net with the problem and located most people should go along with with the web site. diseño web leon gto AMEEN
 • 2024-02-22 very good post, i certainly enjoy this fabulous website, go on it atlanta website design company SADIQ
 • 2024-02-22 It is best to take part in a contest for the most effective blogs on the web. I’ll recommend this web site! svetainių kūrimas Anonymt
 • 2024-02-22 Me gustaría decir lo que una ayuda para encontrar a alguien que sabe realmente lo que son hablar acerca de internet. Definitivamente sabe consejos transmitir un problema a la luz y hacer importantes. Más individuos deben leer y comprender este aspecto de la historia. No puedo considero youre no más común porque tiene sin duda el regalo. Süßholzextrakt-Pulver vvvvvvv
 • 2024-02-22 After study many of the web sites for your internet site now, i really appreciate your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Pls have a look at my web-site too and figure out what you consider. daman games QUMAR
 • 2024-02-21 This problem will only come to be more exacerbated as more people start out ‘cocooning’ within their houses. If you prefer to know more about social multi-level marketing, you’ll want to make investments some time and hard earned cash in excellent knowledge that may make your website potential customers explode. wegovy belgie Anonymt
 • 2024-02-21 After study some of the content in your web site now, and i also really much like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will also be checking back soon. Pls take a look at my internet site as well and told me what you believe. Get More Info SADIQ
 • 2024-02-21 This is exactly each an awesome content and articles document really quite quite beloved reading. This isn't on daily basis i feature capability to work out a huge concern. mahjong ways xfh
 • 2024-02-21 But wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the content material is rattling superb : D. Swimming pool renovations Cape Town Anonymt
 • 2024-02-20 This would be the appropriate weblog for everyone who is wants to check out this topic. You know a lot its virtually hard to argue along (not that I really would want…HaHa). You actually put a fresh spin using a topic thats been discussed for years. Excellent stuff, just fantastic! betflik68 เข้าสู่ระบบ AMEEN
 • 2024-02-20 Can I just say thats a relief to seek out someone that actually knows what theyre referring to on the net. You actually realize how to bring a challenge to light and work out it critical. Lots more people ought to check out this and see why side on the story. I cant believe youre no more common simply because you absolutely develop the gift. Cortexi xfh
 • 2024-02-20 I’m happy with exactly how you have dealth with this subject matter in such a exact method. I discovered your web-site although searching by means of Google and I’ll need to admit that I’ve subscribed to it already. https://rlkn.info Anonymt
 • 2024-02-20 I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again 축구중계 SHAHEER
 • 2024-02-20 I found so many interesting stuff in your blog!! especially its discussionLaugh ing From the tons of comments on your articlesSmile I guess I am not the only one having all the enjoyment hereSmile Keep up the excellent work!! 러시아 출장 마사지 QUMAR
 • 2024-02-19 I just couldn’t go away your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard information an individual provide on your visitors? Is going to be back steadily to check up on new posts [Reply] slot mahjong SADIQ
 • 2024-02-19 Nice post . Thanks for, writing on my blog page mate. I will message you some time! I didnt know that! Sugar Defender AMEEN
 • 2024-02-19 [...]we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]… diseño web mexico Anonymt
 • 2024-02-19 A very excellent blog post. I am thankful for your blog post. I have found a lot of approaches after visiting your post. bakar 77 anus
 • 2024-02-18 I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks Bangladesh news SHAHEER
 • 2024-02-17 That is the excellent mindset, nonetheless, it just does not help to make every sense whatsoever preaching about that matter. Virtually any method many thanks in addition to I had endeavoured to promote your article into delicious nevertheless it is a dilemma using your information sites can you please recheck the idea? thanks once more. indijska viza za njemačke državljane Anonymt
 • 2024-02-17 Great post. I was checking continuously this weblog and I am impressed! Very useful information specifically the last section I maintain such info a lot. I used to be seeking this certain info for a very long. Thanks and best of luck. https://i9bet.care/no-hu-i9bet/ Alex
 • 2024-02-17 cheers for posting this post. I am definitely tired of struggling to find relevant and intelligent commentary on this subject. Everyone nowadays seem to go to extremes to either drive home their viewpoint or suggest that everybody else in the globe is wrong. cheers for your concise and relevant insight. dash camera reviews Anonymt
 • 2024-02-17 You can also put a chatbox on your blog for more interactivity among readers.*.,”, Proton Keto Gummies SADIQ
 • 2024-02-17 I have a comparable thermometer which was my token for my very journey towards US. I didn’t completely that we have to place it in direction of the chicken despite its cooking till I noticed it being used in a movie. บาคาร่าเว็บตรง Anonymt
 • 2024-02-15 excellent put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already! Sumatra Slim Belly Tonic xfh
 • 2024-02-15 Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this prior to. So nice to get somebody with many original thoughts on this subject. realy appreciate beginning this up. this website is one area that is needed on the internet, a person after some originality. beneficial task for bringing a new challenge for the net! bed throws jack
 • 2024-02-14 Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks! https://il-kamagra.com/shop/ dfh
 • 2024-02-14 i think that everyone have a fear of public speaking in one way or another’ onestepwin SADIQ
 • 2024-02-13 I am usually to blogging and that i genuinely appreciate your posts. The content has really peaks my interest. I will bookmark your internet site and maintain checking for new information. rund ovalbecken Anonymt
 • 2024-02-13 I don’t unremarkably comment but I gotta admit thankyou for the post on this great one : D. سبح AMEEN
 • 2024-02-13 I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well. CANADA VISA FROM AUSTRALIA aew
 • 2024-02-13 Beginning with the unnecessary flashback to the tale of Kirk’s father’s heroism, we’re treated to one tired battle scene after another. küchenschränke folieren vvvvvvvM
 • 2024-02-13 Great post. I was checking continuously this weblog and I am impressed! Very useful information specifically the last section I maintain such info a lot. I used to be seeking this certain info for a very long. Thanks and best of luck. ai bypasser johan
 • 2024-02-13 “”Its always good to learn tips like you share for blog posting. As I just started posting comments for blog and facing problem of lots of rejections. I think your suggestion would be helpful for me. I will let you know if its work for me too.” Boostaro Anonymt
 • 2024-02-12 You need to take part in a contest personally of the most effective blogs over the internet. I’m going to suggest this web site! Red Boost AMEEN
 • 2024-02-12 Wonderful article! I wish I had your insight on this topic and could write as well as you. I hope many people get the opportunity to enjoy this great content. Coffee loophole S
 • 2024-02-12 The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. how to focus on school work affaw
 • 2024-02-11 An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a little analysis during this. And the man the fact is bought me breakfast since I ran across it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for your treat! But yeah Thnkx for spending time to go over this, I’m strongly over it and enjoy reading more on this topic. If you can, as you become expertise, do you mind updating your blog site with additional details? It really is highly a good choice for me. Big thumb up due to this writing! Bosswd vvvvvvvM
 • 2024-02-11 Quickly this particular web address may irrefutably wind up renowned between each and every composing lots of people, due to persistent content articles as well as evaluations as well as rankings. đá gà trực tiếp Anonymt
 • 2024-02-11 Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated. I love salt e-liquid aa
 • 2024-02-10 The the next occasion I read a blog, Hopefully it doesnt disappoint me around this blog. What i’m saying is, I know it was my substitute for read, but I really thought youd have something interesting to express. All I hear is often a number of whining about something you could fix in the event you werent too busy in search of attention. Ozempic in stock SADIQ
 • 2024-02-10 Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your magnificent writing because of this problem. tara matka vvvvvvvM
 • 2024-02-10 The the next occasion I just read a weblog, I really hope who’s doesnt disappoint me as much as that one. Get real, It was my solution to read, but When i thought youd have something intriguing to mention. All I hear can be a couple of whining about something that you could fix in case you werent too busy seeking attention. PhenQ AMEEN
 • 2024-02-10 i was just browsing along and came upon your blog. just wanted to say good blog and this article really helped me. mega888 QUMAR
 • 2024-02-08 The look rightly terrific. All these mini advice happen to be created implementing massive amount past working experience. I'd like to see the whole works very much. Prodentim Anonymt
 • 2024-02-07 I discovered your website website on the search engines and appearance a number of your early posts. Continue to keep inside the excellent operate. I just now extra increase your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for toward reading a lot more within you later on!… Green Farms CBD Gummies AMEEN
 • 2024-02-07 I’ll right away clutch your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that I may just subscribe. Thanks. Radiant Ease CBD Gummies vvvvvvvM
 • 2024-02-07 I just added your weblog to my blogroll, I hope you’ll give some thought to doing the same. puravive xfgdrh
 • 2024-02-07 Explore the world of fitness with ehp labs oxyshred, a revolutionary supplement designed to boost your metabolism and enhance energy levels. Discover the power of its unique blend of oxyshred ingredients for optimal performance. Click here to learn more! Anonymt
 • 2024-02-07 Whats up very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I’m glad to find a lot of helpful info right here in the post, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing. 사설토토검증 Anonymt
 • 2024-02-06 I your writing style truly enjoying this website . Sugar Defender SADIQ
 • 2024-02-06 Today, taking into consideration the fast life style that everyone is having, credit cards get this amazing demand throughout the economy. Persons coming from every area are using the credit card and people who are not using the credit card have made up their minds to apply for even one. Thanks for sharing your ideas on credit cards. led dance floor hire london AMEEN
 • 2024-02-06 An fascinating discussion is worth comment. I believe that you need to write read more about this topic, may possibly not be described as a taboo subject but generally everyone is too few to chat on such topics. An additional. Cheers NeoTonics harry
 • 2024-02-04 hi, your website is really good. I truly do appreciate your give good results tải iwin QUMAR
 • 2024-02-04 i am amazed how cheap broadband internet is during these year, isps have some promo too;; Kërkesat e vizave indiane harry
 • 2024-02-04 Another great post upon running a blog! Thanks therefore much to take the time to talk about you data as well as knowledge along with other bloggers. iwin68 club Anonymt
 • 2024-02-03 I also think thus, perfectly written post! . [url=https://softwareindustrie24.de/de/server-und-cal]Microsoft Office[/url] vvvvvvvM
 • 2024-02-01 what’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job. SV388 AMEEN
 • 2024-02-01 I’m curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more safe. Do you have any solutions? 토토사이트 추천 SADIQ
 • 2024-02-01 Hey there this is a excellent write-up. I’m going to mail this to my buddies. I stumbled on this while browsing on google I’ll be sure to come back. thanks for sharing. rút tiền 123win anus
 • 2024-01-31 I located your own entry intriguing do I’ve additional the Trackback into it on my website ?–?– 먹튀 SADIQ
 • 2024-01-31 Hello! I simply wish to supply a massive thumbs up for your wonderful information you might have here on this post. I am returning to your blog post for more soon. Casino med snabba uttag anus
 • 2024-01-30 Hello! I merely would wish to give you a massive thumbs up for the excellent info you’ve got here for this post. I am returning to your blog site for much more soon. mq177 AMEEN
 • 2024-01-29 You guide me by sharing this toolbox i face problem whenever i use this program after reading this blog i can easily use. đăng ký Hi88 AMEEN
 • 2024-01-29 Good day I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work. rikvip hc
 • 2024-01-29 Finding the perfect accommodation is paramount to a successful vacation, and Leptokarija doesn't disappoint. With a myriad of options ranging from cozy seaside villas to luxurious resorts, there's something to suit every traveler's preferences and budget. Explore the finest Leptokarija smestaj (accommodation) options curated by Lider Travel, ensuring comfort and convenience throughout your stay. Anonymt
 • 2024-01-29 I am frequently to blogging we genuinely appreciate your content regularly. Your content has really peaks my interest. I am about to bookmark your internet site and keep checking choosing data. UFABETเว็บพนันบอลตรงดีที่สุดในเอเชีย johan
 • 2024-01-29 Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog! Casino zbet anus
 • 2024-01-29 I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some minor security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions? a course in miracles online aa
 • 2024-01-28 you employ a fantastic weblog here! want to earn some invite posts on my blog? game hitclub AMEEN
 • 2024-01-28 I really love the theme on your website, I run a web site , and i would adore to use this theme. Is it a free style, or is it custom? Tải game sunwin zxcdfvbghn
 • 2024-01-28 I have fun with, lead to I discovered exactly what I was looking for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye 789bet tặng 100k QUMAR
 • 2024-01-27 That appears to be undoubtedly fantastic. These types of teeny particulars were created possessing great deal of history experience. Now i'm thinking about that a lot. CipherGains Platform A
 • 2024-01-27 Awesome article , I’m going to spend more time researching this subject candymiyuki.com hc
 • 2024-01-27 I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? Diet for healthy heart harry
 • 2024-01-25 Wow I just adore her! She is so beautiful on top of being a really good actress. I don’t think the show V is all that good, but I watch it anyway just so I can see Morena Baccarin. And I don’t know if you’ve ever seen her do an interview but she is also rather funny and it seems so natural for her. I personally never even heard of her before The V, now I’ll watch anything she’s on. ویزای عربستان برای شهروندان اتریش AMEEN
 • 2024-01-25 Hello my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos. I?d like to look more posts like this . colorking CZCz
 • 2024-01-25 Thank you for any other magnificent post. Where else could anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search for such information. madhur matka Anonymt
 • 2024-01-25 d»zI’m extremely impressed together with your writing skills and also with the structure on your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days. khuyến mãi sunwin johan
 • 2024-01-25 d»zI’m extremely impressed together with your writing skills and also with the structure on your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days. khuyến mãi sunwin johan
 • 2024-01-24 I’m glad that I observed this internet weblog , just the right information that I was looking for! . 라이브티비 SADIQ
 • 2024-01-24 Nice idea dude. May I know these tweets and so I may adhere to one ? Numerous thanks Plus my best prayers to the people close by Tokyo hopefully your are well along with comfortable Sun Win sdfhjk
 • 2024-01-24 There are incredibly plenty of details that way take into consideration. This is a excellent examine talk about. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly you can find questions just like the one you retrieve in which the biggest factor will probably be in the honest great faith. I don?t know if best practices have emerged around such thinggs as that, but Almost certainly that your chosen job is clearly labeled as an affordable game. Both kids have the impact of simply a moment’s pleasure, throughout their lives. betflix68 Anonymt
 • 2024-01-24 We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends. UFABETแทงบอลเครดิตฟรีไม่ต้องแชร์ Anonymt
 • 2024-01-23 I found your link through an online forum – my lucky day. Your site is exactly what i was looking for! Pulse entertainment SADIQ
 • 2024-01-23 Magnificent site. Plenty of useful info here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you in your effort! Visalia stripper harry
 • 2024-01-23 The beauty of these blogging engines and CMS platforms is the lack of limitations and ease of manipulation that allows developers to implement rich content and ’skin’ the site in such a way that with very little effort one would never notice what it is making the site tick all without limiting content and effectiveness. Keto ACV Gummies vvvvvvvM
 • 2024-01-23 Harry Potter is the best, i really like Daniel Radcliffe because he acts very well* FitSpresso Coffee Loophole hc
 • 2024-01-22 I must admit this post is very wonderful . Thanks once again for the push! dagatructiep SADIQ
 • 2024-01-22 Can I merely say that of a relief to discover somebody who truly knows what theyre preaching about online. You actually know how to bring an issue to light and earn it crucial. More people must check this out and understand this side with the story. I cant think youre no more common since you also undoubtedly have the gift. tải hb88 harry
 • 2024-01-22 You need to join in a contest for one of the most useful blogs on the internet. I will recommend this web site! tải sunwin AMEEN
 • 2024-01-22 Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great website. tai sunwin SDFGHJKL;
 • 2024-01-22 As well as you yourself have acquired a better possible opportunity to connect with click here his or her partner with the larger quantity of daters. It is additionally less difficult to meet persons on the internet thanks to on the net day web pages in addition to forums. nỗ hũ hbvkjgol
 • 2024-01-22 We understand the urgency of your home or office makeover. Order today, and experience the convenience of receiving your deurgreep kopen the very next day. Our commitment to prompt delivery sets us apart in the realm of door fittings. Anonymt
 • 2024-01-22 It’s one thing to show conflict between the two but when they come to blows, it just seemed so un-Spocklike. 68gamebai Anonymt
 • 2024-01-21 I think that your perspective is deep, its just well thought out and really fantastic to see someone who knows how to put these thoughts down so well. Great job on this จีนวีไอพี harry
 • 2024-01-21 I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it. เบทฟิก68 zxcdfvbghn
 • 2024-01-21 This is the correct weblog for everyone who is would like to learn about this topic. You are aware of much its almost challenging to argue along with you (not that I personally would want…HaHa). You certainly put a different spin on a topic thats been revealed for several years. Fantastic stuff, just great! small business payment options QUMAR
 • 2024-01-21 Perhaps you should also a put a forum site on your blog to increase reader interaction.~”~~~ iwin game AMEEN
 • 2024-01-21 Discover the thrill of off-road exploration with our UTV/atv rentals phoenix AZ area! No Trailering needed—choose from Polaris RZR Turbos, Kawasaki KRXs, Ca Am Mavericks, and Commanders. Click here to learn more and book your adventure today! atv rentals phoenix Anonymt
 • 2024-01-21 Experience the freedom of onsite UTV/atv rentals phoenix az at Florence Box Canyon. No Trailering needed! Explore the stunning Arizona landscape with Polaris RZR Turbos, Kawasaki KRXs, and more. Visit us to reserve your off-road adventure now! atv rentals phoenix az Anonymt
 • 2024-01-20 Elevate your production with Red Star Philadelphia's premier camera, lighting, and grip rental services. Explore our extensive inventory, including top brands like Arri, Aputure, and Astera. Click here to discover the perfect tools for your film or video project. Anonymt
 • 2024-01-20 very interesting details you have mentioned , appreciate it for putting up. Carports Atlantis harry
 • 2024-01-20 Hello! many thanks for the nice writing vogue. Keep it up! 91 Club AMEEN
 • 2024-01-20 Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. ufabetเข้าสู่ระบบ ฝาก ถอน johan
 • 2024-01-20 Therefore dissertation web-sites as a result of online to set-up safe and sound ostensibly taped in the website. traductor confiable de español a ingles vvvvvvvM
 • 2024-01-20 Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find somebody with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is wanted on the web, someone with a bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet! www ufabet com ลิ้ ง เข้า เว็บไซต์ คะ Anonymt
 • 2024-01-18 oh cool, this information is really useful and definately is comment worthy! hehe. I’ll see if I can try to use some of this information for my own blog. Greetings from Nebraska Puravive A
 • 2024-01-18 Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog! how to use gender swap filter aa
 • 2024-01-18 Several communities possess singles groups which set about enjoyable breast implants aventura things to do mutually, and this also can be is a good choice courting approach. Situations for instance riding a bike, bowling, curling, video hours, dance in addition to humor golf equipment will be arranged from the singles group, also it enables the evenly-distributed number of people to obtain a great in addition to informal night. With focus applied the actual task per se as an alternative to building a intimate relationship, it will require a great deal of pressure off the singles and sites take place a lot more obviously around such a location. [url=https://www.jpost.com/brandblend/article-781722]Fitspresso[/url] QUMAR
 • 2024-01-18 Regeneration Medical Spa: Where beauty meets affordability in Ogden, Utah. explore more about our laser hair removal and medical spa treatments. Contact us today to schedule your personalized beauty experience. Anonymt
 • 2024-01-17 This web page is actually a walk-through for all of the details you wished about it and didn’t know who to inquire about. Glimpse here, and you’ll absolutely discover it. Hiya Vitamins zxcdfvbghn
 • 2024-01-17 Maximize your bathroom space with our thoughtfully designed corner vanity units. These units are perfect for optimizing storage without compromising on style. Click here to find the perfect corner vanity unit that complements your bathroom aesthetics. Anonymt
 • 2024-01-16 I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc. วีซ่าเวียดนามสำหรับพลเมืองฟิลิปปินส์ วีซ่าเวียดนามสำหรับพลเมืองฟิลิปปินส์
 • 2024-01-16 Many thanks for this info I has been hunting all Google to be able to locate it! 러시아출장안마 SADIQ
 • 2024-01-16 I simply wanted to write down a small word to be able to thank you for all the pleasant steps you are sharing at this website. My prolonged internet lookup has at the end of the day been rewarded with sensible knowledge to talk about with my two friends. I ‘d assume that many of us site visitors are undoubtedly fortunate to live in a fabulous place with many special individuals with very helpful suggestions. I feel pretty blessed to have come across your entire website and look forward to really more thrilling times reading here. Thanks again for everything. séries en streaming harry
 • 2024-01-15 you have a fantastic blog here! do you wish to earn some invite posts on my blog? pcb test harry
 • 2024-01-15 Awesome. Thanks for a great article page. I’ll be coming and reading for more and read your other articles. If you’d like me to refer this to others, please let me know as I have a lot of people who might be interested in what this site has to share. tải nohu AMEEN
 • 2024-01-15 Last month, when i visited your blog i got an error on the mysql server of yours.””~` tai fb88 FJ
 • 2024-01-15 You produced some decent points there. I looked on the net for any issue and found most people goes as well as with the site. Game bài BJ88 CZCz
 • 2024-01-15 I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. maha21 QUMAR
 • 2024-01-14 Hello! I just now would like to offer a huge thumbs up for the wonderful info you might have here on this post. I am returning to your website for additional soon. go88a ink anus
 • 2024-01-14 An impressive share, I with all this onto a colleague who had previously been performing a small analysis for this. Anf the husband in truth bought me breakfast due to the fact I found it for him.. smile. So permit me to reword that: Thnx for that treat! But yeah Thnkx for spending plenty of time go over this, I feel strongly about it and adore reading much more about this topic. When possible, as you become expertise, might you mind updating your site to comprehend details? It can be highly great for me. Massive thumb up just for this text! Nổ Hũ SHBET asdfghjkl;
 • 2024-01-14 My husband and i ended up being happy that Emmanuel managed to carry out his investigation because of the ideas he grabbed from your own blog. It’s not at all simplistic to simply choose to be giving away strategies which often men and women could have been selling. We really acknowledge we’ve got you to appreciate for this. The most important explanations you have made, the simple web site navigation, the friendships you will help instill – it’s got everything fantastic, and it is helping our son and us understand the subject matter is excellent, and that’s tremendously pressing. Thanks for the whole thing! go88a cx HASEEB
 • 2024-01-14 There is noticeably a bundle to understand about this. I assume you made specific nice points in functions also. link vào debet AMEEN
 • 2024-01-13 Heard about this website from my buddy. He pointed me here and informed me I’d discover what I need. He was right! I got all of the questions I had, answered. Did not even take lengthy to seek out it. Love the truth that you produced it so simple for individuals like me. link tải sunwin anus
 • 2024-01-13 Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon. เว็บพนันออนไลน์ดีที่สุดUFABET AMEEN
 • 2024-01-13 Hey. Very cool website!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark this website and take the feeds additionally…I’m glad to find a lot of helpful info here within the article. Thank you for sharing.. แทงบอลออนไลน์ฟรีUFABET Anonymt
 • 2024-01-13 Naturally I like your web-site, however you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very silly to inform you. On the other hand I will certainly come again again! UFABETค่าน้ำแทงบอลมากที่สุด AMEEN
 • 2024-01-13 Some times its a pain in the ass to read what website owners wrote but this site is real user friendly ! . UFABETสมัครเว็บเดิมพันตรง FJ
 • 2024-01-13 There were countless one liners that made me chuckle or laugh. UFABETเว็บบอลคนเล่นเยอะสุด FJ
 • 2024-01-13 There are some fascinating points with time here but I do not know if all of them center to heart. You can find some validity but I am going to take hold opinion until I consider it further. Very good post , thanks so we want much more! Added to FeedBurner as well sex FGHJK
 • 2024-01-13 I’d have to talk to you here. Which is not some thing It’s my job to do! I love reading a post that should make people feel. Also, many thanks allowing me to comment! vn88 đăng nhập QUMAR
 • 2024-01-11 I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site! 우리카지노 vvvvvvvM
 • 2024-01-11 Wow I just love her! She is so beautiful and a really good actor. I don’t think the show V is all that good, but I watch it anyway just so I can see Morena. And I don’t know if you’ve ever seen her do an interview but she is also rather funny and its all so natural for her. I personally never even heard of her before The V, now I’ll watch anything she’s on. Polka dot mushroom bar johan
 • 2024-01-11 Following analyze several of the website content on your own internet site now, and I in fact like your way of running a blog. I book marked that to be able to my save web site listing and can be examining back again shortly. Please attempt my own website as effectively as well as let me know what you believe. 더킹플러스 ASDSAD
 • 2024-01-09 I just wanted to send a quick note so as to say thanks to you for those amazing advice you are showing on this site. My time intensive internet investigation has at the end of the day been honored with excellent concept to talk about with my contacts. I ‘d express that most of us website visitors are extremely blessed to live in a remarkable place with so many wonderful individuals with beneficial things. I feel very fortunate to have used your weblog and look forward to so many more pleasurable times reading here. Thanks a lot once again for a lot of things. betflik68 vvvvvvv
 • 2024-01-09 There is noticeably big money to know about this. I suppose you’ve made specific nice points in features also. 먹튀사이트신고 AMEEN
 • 2024-01-09 I am just willing a new offered. It really is amazing to find out most of the people explain in words through your heart let alone potential in that will simple theme place are likely to be pleasantly observed. Dabwoods Carts QUMAR
 • 2024-01-08 Hi! You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website. satta matka FJ
 • 2024-01-04 Replica Louis Vuitton Belt Replica Armani Shoes Replica Duffle Bags Replica Armani Belt Replica Jimmy Choo Shoes Replica New Balance Shoes Replica Ed Hardy Belt Replica Juicy Couture shoes Replica Nike Free Shoes Replica Crossbody Bags Replica Longines Watches Replica Michele Watches replica gucci sandals Replica Mens Versace Suits Replica Cartier Watches Replica Patek Philippe Watches Replica Prada Pants replica louis vuitton womens bag Replica Fendi Tracksuits Replica Blancpain Watches Anonymt
 • 2024-01-04 Replica Dirk Bikkembergs Shoes Replica Nike Air Max Shoes Replica Louis Vuitton Belt Replica Dirk Bikkembergs Belt Replica Louis Vuitton Shoes Replica Jimmy Choo Shoes Replica Lace Up Shoes Replica Miskeen Shoes Replica Reebok Shoes Replica Converse Kids Shoes replica dior sneakers Replica Omega Watches Replica IWC Watches Tudor Replica Watches Replica Ysl Handbags Replica Versace Sweaters Replica Bell Ross Watches Replica Tudor Watches replica givenchy t shirt Tag Heuer Replica Watches Anonymt
 • 2024-01-01 When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Can there be that is you’ll be able to eliminate me from that service? Thanks! game bài đổi thưởng SADIQ
 • 2024-01-01 I was roaming Google for some cool music and videos of my favorite artists and I ran across your cool blog site, most on the time when I check out blogs I’m looking for anything particular and I leave right away after. But as part of your situation the info you’re giving in this write-up produced me wish to reply and show my appreciated, so We have bookmarked you blog as properly. Retain posting and thank you! =) nha cai uy tin HASEEB
 • 2023-12-28 This is the appropriate blog for anyone who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its practically challenging to argue on hand (not too When i would want…HaHa). You definitely put a different spin with a topic thats been discussed for a long time. Wonderful stuff, just excellent! 加拿大公民的沙特-evisa SAASD
 • 2023-09-18 RDKT Insert http://high-quality.blog.jp/ http://various-styles.blog.jp/ bta drilling inserts http://wide.blog.jp/ http://carbideinserts.blog.jp/ https://cuttinginserts.edublogs.org http://wid.blog.jp/ tungsten long inserts tungsten carbide inserts https://millinginserts.mystrikingly.com tungsten guide insert glock http://yyds.blog.jp/ carbide insert manufacturers http://salegoods.blog.jp/ carbide drilling inserts Anonymt
 • 2023-07-04 carbide insert quotation RPMT Inserts SDMT Inserts Carbide Grooving Inserts http://various-styles.doorblog.jp/ http://easytouse.blog.jp/ cast iron inserts tungsten carbide tubes grooving inserts manufacturers http://all-best.ldblog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-22 carbide rod blade http://wideworld.blog.jp/ parting tool inserts carbide insert quotation special inserts carbide insert milling inserts common turning inserts turning inserts http://high-quality.blog.jp/ Anonymt
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 zge98y http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2019-04-14 Sanksjoner som gis til kommuner er ofte økonomiske så det fører kun til dårligere tjenester og grovere lovbrudd. Dessuten vil jeg minne om at NFPU var en pådriver for at kommunene skulle ha ansvaret for tjenestene til utviklingshemmede. Nå ser vi hva det fører til. Steinar Wangen
 • 2019-04-14 I år skal eg vera med å arrangere tre ferietilbod som er for NFU medlemmer. Den fyrste leiren som er på Sunnhordland Folkehøgskule er det no 55 deltakarar som er påmeldte. Ein av dei har med seg kommunal tenesteytar. Det vert spennande å sjå om det vert slik på dei andre leirane også. Kommunane vil i liten grad gje personar som bur i bufellesskap eit ferietilbod. Talet på kommunale tenesteytarar har minka for kvart år. Det er pårørande som i stor grad må stilla opp. Dette er ikkje tilfredsstillande. Det er slik som JPG skildrar situasjonen;- ikkje godt nok. Geir Tore Søreide
 • 2019-04-14 Ansvarsfordelingen i omsorgstjenesten bør være krystallklar. Når kommunen både er arbeidsgiver og arbeidstaker, så har vi en «bukken og havresekken» situasjon. Kommunene i landet må ha et finansieringssystem som legger til rette for at pengene følger brukerne. Kommunene vil da og få økt innsikt i hva den leverer ved å måtte være konkrete på innholdet i, og prisen på tjenestene. Tørres Joa

Tips noen om siden