Krf

Satser på inkludering

Kristelig Folkeparti (KrF) vil prioritere inkludering,

Kristelig Folkeparti har en litt annen struktur på programarbeidet enn andre partier. Programarbeidet tar utgangspunkt i eksisterende program og korrigeringer av dette. Foreløpig foreligger kun innspill til programmet fra 7 ulike utvalg. Fra utvalgenes innspill, er følgende av spesiell interesse for mennesker med utviklingshemning:

  • Vi må skrive kapittelet slik at vi tar inn at det ikke bare er personer med fysisk nedsatt funksjonsevne som har behov for politikk for å forhindre utenforskap.  I dag fremstår kapittelet (s. 9-11) som kun å handle om personer med fysisk funksjonsnedsettelse. I dagens samfunn er det mange andre grunnen til at personer har funksjonsnedsettelse som fører til ulike former for utenforskap. Det kan være utviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD, etc eller psykisk sykdom. Dette må kapittelet gjenspeile. Så er det kanskje ikke så viktig å beskrive hvorfor mennesker opplever utenforskap, men heller beskrive hvordan vi mener vi best kan forhindre og begrense dette. Tiltakene vil for mange være de samme, uavhengig av årsak til utenforskap. 
  • Sikre at FN’s konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter tas inn i norsk lov. Handikapforbundet er opptatt av at vi tar inn FN sin konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.  Dette på lik linje som Barnekonvensjonen og Likestillingskonvensjonen. Dette er ett mer generelt punkt som ikke gir umiddelbar ny politikk, men som forplikter til å tilrettelegge samfunnet og lovverket slik at funksjonshemmede på en bedre måten enn i dag sikres rettigheter i vårt samfunn.
  • Fjerne aldersgrensen for rett til BPA. Vi har gjort mye på BPA, men skal denne bli en virkelig likeverdreform for alle, må aldersgrensen utvides eller fjernes.

    I dag er aldersgrensen 67 år for å motta BPA. Dette er et paradoks da dagens pensjonister ellers er mer aktive enn noen ganger tidligere. Dersom vi mener alvor med at BPA skal være en sentral del av likeverdreformen må vi gjøre den tilgjengelig for flere enn i dag. Andre prioriteringer i helsevesenet og mange andre rettigheter er ikke avgrenset med øvre eller nedre aldersgrense. Vi ser at BPA bør ha en avgrensing, men den må heller være begrunnet i BPA-mottakers mulighet/ kognitive kapasitet til styre og nyttiggjøre seg ordningen enn en fastsatt aldersgrense. Personer på f.eks 75 år er like forskjellig som personer på 45 år.

  • KrF vil gi statlig toppfinansiering for ressurskrevende brukere over 67 år for å sikre nasjonalt likeverdige tjenester for denne gruppen uavhengig av kommunal økonomi.

Jens Petter Gitlesen

20 november 2020

Tips noen om siden