Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte

I følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal det etableres støttesystemer. Slike systemer er krevende og ingen har gode nok systemer på plass. Samtidig er beslutningsstøtte såpass enkelt at alle voksne kjenner til dem.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 12 slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rettslig handleevne på lik linje med andre innbyggere. De som har problemer med å utnytte sin rettslige handleevne, skal få den nødvendige hjelpen til å utnytte sin rettslige handleevne og det skal være kontrollordninger som sikrer at hjelpeordningene fungerer og ikke misbrukes. Hvordan en slik beslutningsstøtteordning skal være, sier imidlertid verken CRPD eller CRPD-komiteen noe om, men dette er ikke til hindring for å begynne å utvikle ordninger.

I Texas har en Supported decision-making agreement a