Forsiden av regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025

Den som hadde ventet noe epokegjørende med regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025 vil bli skuffet. Handlingsplanen mangler det helhetlige og likestillingsperspektivet er utelatt.

På forsommeren 2017 kunngjorde tidligere likestillingsminister Solveig Horne at regjeringen hadde vedtatt å sette i gang arbeidet med en helhetlig plan for å likestille funksjonshemmede i samfunnet, så vakte det jubel i de funksjonshemmedes organisasjoner. I dag ble handlingsplanen presentert. Det er vanskelig å se at planen oppfyller regjeringens egen målsetning. Den ligger langt fra organisasjonenes forventninger.

Planen inneholder 85 tiltak som på ingen måte er helhetlige. Planen er en slags rapport om tiltak som pågår i sektordepartementene og som på ett eller annet vis kan ha relevans også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg savner likestillingsperspektivet.

Det er selvsagt bra at Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning jobber med å få bedre individuelt tilpassede mandater i vergemålssaker. Men dette kommer av Riksrevisjonens undersøkelse som viste at regjeringen ikke fulgte opp vergemålsreformen. Nå presenters saken som helhetlig likestillingspolitikk.

Helheten mangler

Mens Justisdepartementet jobber med dem som ufrivillig er underlagt frivillig vergemål, jobbes det i Helse- og omsorgsdepartementet med dem som ufrivillig er underlagt helse- og omsorgstiltak. I Justisdepartementet klør en seg i hodet for å finne ut hvordan personer som har full rettslig handleevne, kan fratas sin samtykkekompetanse. I Helse- og omsorgsdepartementet ligger Tvangslovsutvalgets forslag hvor manglende samtykkekompetanse er foreslått som hovedvilkår for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Begge departementene plikter å følge funksjonshemmedekonvensjonen som sier at også funksjonshemmede har rettslig handleevne på lik linje med andre. Det helhetlige i regjeringens politikk overfor funksjonshemmede, er en ytterst sektorisert helhet med fokus på enkelttiltak som ikke plasseres i en større sammenheng.

Handlingsplanen fungerer som en sekk hvor departementene har samlet alt pågående som kan være til nytte for funksjonshemmede. Mat er viktig for funksjonshemmede. Kanskje det er derfor at Handlingsplan for bedre kosthold inngår i handlingsplanen?

Fra regjeringens nettsider, kan en lese: "Mange eldre er underernært og feilernært. Mange trenger hjelp til å spise. Underernæring og feilernæring kan føre til helseplager og sykdom. Som oppfølging av denne kostholds-planen, vil regjeringen derfor starte arbeidet med en reform som skal bidra til å sikre at eldre får dekket sine grunnleggende behov, blant annet for mat, aktivitet og fellesskap. Reformen skal bli til i samarbeid med dem det angår: Eldre og pårørende, fagfolk og ledere i kommunene, frivillige og forskere."

Selv om vi har en eldreminister som har ansvaret for yngre med funksjonshemming, så trenger en ikke fremstille ernæringspolitikk for eldre som likestillingspolitikk for funksjonshemmede.

Handlingsplan for fysisk aktivitet inngår også i handlingsplanen for likestilling av funksjonshemmede, selv om fysisk aktivitet er viktig for alle, uavhenig av funksjonsnivå.

En diskriminerende likestillingsplan

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025 viser først og fremst at regjeringen nedprioriterer funksjonshemmedefeltet og ignorerer egne målsetninger om å etablere en helhetlig politikk.

Handlingsplanen er diskriminerende. Det er utenkelig at en tilsvarende handlingsplan ville blitt utarbeidet for andre diskrimineringsgrunnlag enn funksjonshemmede. Kvinnebevegelsen ville neppe jublet om slankekur og kostholdsråd ble fremstillt som virkemidler i kvinnekampen.

Jens Petter Gitlesen

3 desember 2019

 • 2023-11-23 To start with You got an awesome blog .I will be keen on more comparative points. I see you got extremely exceptionally valuable themes, I will be continually checking your blog much appreciated. Click for directions Anonymt
 • 2023-11-23 Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. investment landscape Anonymt
 • 2023-11-22 Simply unadulterated splendor from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not frustrated me by any stretch of the imagination. I assume you will keep the quality work going on. 혜택좋은 토토사이트 Anonymt
 • 2023-11-22 Vlone Hoodie Official Store Vlone Hoodies for Men Women sale price. Get Free and Fast Shipping Around the Globe. Big Discount. https://vlonehoodieus.com/ VloneHoodie
 • 2023-11-21 Composing with style and getting great compliments on the article is very hard, to be honest.But you've done it so serenely and with so cool feeling and you've nailed the activity. This article is had with style and I am giving great compliment. Best! SEO book author Anonymt
 • 2023-11-21 Essential Shorts Fall Collection 2023 Fear Of God Essentials Clothing & Tracksuit. Get Amazing High-Quality Essentials Hoodie Big Discount. https://essentialsshortsuk.com/ EssentialsShorts
 • 2023-11-20 A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. 슬롯 Anonymt
 • 2023-11-20 Are you struggling to get pregnant, naturally or assisted? Do you have a hormone imbalance, irregular cycles, ovulation issues, endometriosis, PCOS, poor sperm quality, or maybe there’s nothing physically wrong (unexplained infertility)? Perhaps IVF has failed, or you’ve had a miscarriage? Whatever your situation, we can help you through any physical, energetic, emotional and/or mental issues that may be reducing your chances of conception, either naturally or assisted (e.g. IUI, ICSI, IVF or GIFT). fertility treatment lincolnshire Anonymt
 • 2023-11-20 Kanye West clothing real collection. Get UPTO 50% OFF on Hoodies and Shirts at the official merch line store. Shipping across the world. https://kanyewestclothing.net/ kanye west merch
 • 2023-11-19 In the wake of perusing your article I was stunned. I realize that you clarify it exceptionally well. What's more, I trust that different perusers will likewise encounter how I feel in the wake of perusing your article. One-Stop WooCommerce Solution Anonymt
 • 2023-11-18 Shop Corteiz RTW Clothing for men's & Women's Official France Store. Get Amazing 30% off online from Corteiz RTW France Uk store With Free Shipping. https://corteizrtw.fr/ crtz
 • 2023-11-18 Shop Broken Planet Hoodie at a sale price for Men Women. Get upto 30% off on Broken Planet Market Hoodie at our online uk store. Fast shipping. https://brokenplanethoodieuk.com/ broken planet Hoodie
 • 2023-11-18 Welcome to the exhilarating world of online slot games, where the thrill of the spin and the chance to win real money come together seamlessly. In this comprehensive guide, we will delve into the top-rated online slot games that cater to both men and women, with a special focus on the best online slot sites in India. Join us on this adventure as we explore the enticing realm of online slots and highlight the unparalleled excitement offered by Khelraja. Online Crash Games App
 • 2023-11-18 It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. 프리카지노 Anonymt
 • 2023-11-18 Sp5der Hoodie at a sale price for men women Sp5der Clothing Official Website. Get Amazing Spider Hoodie Big Discount With Fast Shipping. https://sp5derhoodies.us/ sp5der
 • 2023-11-18 Kanye West clothing real collection. Get UPTO 50% OFF on Hoodies and Shirts at the official merch line store. Shipping across the world. https://kanyewestclothing.net/ kanye west clothing line
 • 2023-11-18 Essentials Hoodie Collection of Top Los Angeles Brand Fear of GOD Essential Hoodie. Get the Amazing Essentials Hoodies Big Discount With Fast Shipping. https://essentialshoodies.nl/ EssentialsHoodies
 • 2023-11-18 Kanye West Lucky Me I See Ghosts Hoodie And Shirt. Get save up to 50% big discounts with Fast Shipping worldwide. https://luckymeiseeghosts.com/ lucky me i see ghosts hoodie
 • 2023-11-18 Chrome Hearts Hoodie Ziper & Pullover Mens for Sale. Buy Trendy Collection at official website. you May order now Limited stock available. https://chromeheartclothing.com/hoodie/ Chrome Hearts Hoodie
 • 2023-11-17 Corteiz Tracksuit at a 2023 Collection men and women Corteiz RTW Store. Get up to 20% off from the official Corteiz Website France. Big Discount With Free Shipping. https://corteizrtw.fr/tracksuit/ Corteiz Tracksuit
 • 2023-11-17 Corteiz Clothing as a CRTZ RTW Official Website at the sale price in France. Get Amazing Corteiz Hoodie Shirts & Cargos... Big Discount With Free shipping. https://corteizclothing.fr/ Corteiz Clothing
 • 2023-11-17 You bear through a wonderful opening. I rational soundness unquestionably quarry it besides by and by propose to my buddys. I am reserved they assurance be profited from this scene. 먹튀검증 jsimitseo
 • 2023-11-16 I feel especially thankful that I read this. It is particularly helpful and to a great degree valuable and I amazingly took in an incredible arrangement from it. 사설토토 jsimitseo
 • 2023-11-16 It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. 남자 레플리카 Anonymt
 • 2023-11-14 This webpage and I consider this web site is amazingly informational ! Keep on setting up! pasar123 Anonymt
 • 2023-11-14 Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day 스포츠토토 Anonymt
 • 2023-11-14 I am continually hunting on the web down storys that can oblige me. There is clearly a numerous to comprehend about this. I feel you made couple of salubrious focuses in Attributes additionally. Confine occupied, amazing profession! daman game Anonymt
 • 2023-11-13 it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. chatable apps Anonymt
 • 2023-11-12 REDD LYSET 🔻👁🔺 INITIERINGSSEREMONI ALERT!!!!! Illuminati vil gjøre en innvielsesseremoni for de som ønsker å være en del av den. Vi forandrer liv og gjør drømmer til virkelighet, ikke nøl med å følge lyset. Bli med oss ​​og begynn å leve livet ditt For de av dere som ønsker å bli med i BRODERSKAPET, ta deg tid og reis din egen vei, stol på meg, du vil bli berømt og velstående på bare tre (3) dager. Alle nye medlemmer er kvalifisert til å motta 1 000 000 USD som fordel Som dere alle vet, utfører illuminati-samfunnet en innvielsesseremoni innen slutten av denne måneden her i USA og andre land ved våre store hytter. Vår påmelding er åpen for alle, ikke gå glipp av denne MULIGHETEN 🔺👁️🔺 Kun seriøse medlemmer.... Det var en stor glede å dele installasjonsseremonien med de som er interessert. Den samme muligheten andre avviser, er den samme muligheten andre og bruker for å nå sine mål på jorden 🔺999🔺 Anonymt
 • 2023-11-12 As the body mass machine gains popularity, it has the potential to foster a cultural shift towards a more informed and proactive approach to health. By providing individuals with a comprehensive understanding of their bodies, it empowers them to take charge of their well-being. This shift in mindset, from reactive to proactive health management, holds the promise of reducing the burden on healthcare systems and promoting a society that prioritizes preventive measures. The body mass machine thus emerges not only as a technological marvel but as a catalyst for a paradigm shift in how we perceive and prioritize our health.3d human body scanner lisa
 • 2023-11-11 I think I have never observed such web journals ever that has finish things with all points of interest which I need. So sympathetically refresh this ever for us. 천안출장마사지 Anonymt
 • 2023-11-11 Incredible post I should state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject. Be that as it may, is still among the main themes of our opportunity. I value your post and anticipate more. Cheap towing Anonymt
 • 2023-11-11 Incredible post I should state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject. Be that as it may, is still among the main themes of our opportunity. I value your post and anticipate more. Cheap towing Anonymt
 • 2023-11-11 I would prescribe my profile is vital to me, I welcome you to examine this subject... photo booth Anonymt
 • 2023-11-09 One-stop customized MFI manufacturer. Focus on innovation and pursue quality. Customer-centric, Mobile Data Cable FAQ Anonymt
 • 2023-11-09 Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Abogado Sabadell laboralista Anonymt
 • 2023-11-08 Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day time-lapse photography Brisbane Anonymt
 • 2023-11-05 Thanks for sharing sach a wonderful article.Pelisflix Pelisflix
 • 2023-11-04 Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Entirely cool post.It 's extremely exceptionally decent and Useful post.Thanks gres porcellanato effetto legno Anonymt
 • 2023-10-31 Har du noen gang vært utsatt for svindel? Mistet lommeboken eller pengene til falske hackere på nettet? Jeg ber deg om å kontakte denne pålitelige hackeren og gjenopprettingseksperten GENUINE HACKER. Jeg var et offer for falske mennesker som poserte som binære opsjoner og bitcoin-investorer, jeg mistet en sum på $10 000 og 2BTC fra bitcoin-lommeboken min til disse forfalskningene. Det tok en stund før jeg skjønte at de var svindel og dette gjorde virkelig vondt. Så hørte en venn av meg om det og anbefalte meg til GENUINE HACKER som hjalp meg å gjenopprette alt jeg mistet. For mer informasjon send en e-post til GENUINEHACKERS000@GMAIL.COM eller via WhatsApp +1 (260) 218-3592. Ingrid
 • 2023-10-28 You may remark on the request arrangement of the blog. You should visit it's unbelievable. Your blog review would swell up your guests. I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! 토토커뮤니티 Anonymt
 • 2023-10-27 it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference 토토커뮤니티 jsimitseo
 • 2023-10-23 it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference dispo wholesale tours Anonymt
 • 2023-10-20 샌즈카지노 의 새이름 프리카지노 공식사이트에서 안전하게 이용하세요. 프리카지노 Anonymt
 • 2023-10-20 I utilize fundamentally unrivaled textures : you will find these items by: herstellung von schreibunterlagen Anonymt
 • 2023-10-20 I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially fabulous read !! I unquestionably extremely loved all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. https://forexclubteam.com/forex/advanced-trading-tools/ Anonymt
 • 2023-10-19 It's extremely pleasant and meanful. it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped bunches of individuals who visit blog and give them usefull data. https://www.salt-shaq.com/ Anonymt
 • 2023-10-18 I am another client of this site so here I saw different articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. daman game Anonymt
 • 2023-10-18 A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. https://www.spa-fun.com/contact Anonymt
 • 2023-10-17 I for one utilize them solely astounding components : you will see these people amid: 168bet jsimitseo
 • 2023-10-16 I've heard that Google values natural link-building strategies. How does guest posting fit into that. Guest Posting Anonymt
 • 2023-10-15 Such an exceptionally valuable article. Extremely intriguing to peruse this article.I might want to thank you for the endeavors you had made for composing this amazing article. OsaBus bus tours Anonymt
 • 2023-10-15 Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. junk car removal Anonymt
 • 2023-10-15 It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. realizzazione siti web cremona Anonymt
 • 2023-10-15 I can suggest essentially not too bad and even dependable tips, accordingly see it: มอเตอร์เกียร์ Anonymt
 • 2023-10-15 I get a kick out of the chance to suggest only fine in addition to proficient data and realities, thus see it: เครื่องเป่าขวด Anonymt
 • 2023-10-15 Welcome to the gathering of my life here you will master every little thing about me. ขวดพลาสติก Anonymt
 • 2023-10-14 For some individuals this is critical, so look at my profile: ขวดน้ำดื่ม Anonymt
 • 2023-10-14 For some individuals this is critical, so look at my profile: ขวดน้ำดื่ม Anonymt
 • 2023-10-14 I just got to this bewildering site in the moderately later past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Tremendous thumbs up for making such splendid blog page! ขวดพลาสติก Anonymt
 • 2023-10-14 Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. พรีฟอร์ม Anonymt
 • 2023-10-14 The issue you we included above is certainly regard proficient for anyone to work out. the possibility of your article is substantial and It will realize a positive way. เครื่องฉีดพลาสติก Anonymt
 • 2023-10-14 Here you will realize what is vital, it gives you a connection to an intriguing site page: Dryer repair service near me Anonymt
 • 2023-10-13 It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. Bus tours Europe jsimitseo
 • 2023-10-13 I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. https://www.xenicalshop.com/product/5 Anonymt
 • 2023-10-13 This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. https://www.sleep-tax.com/ Anonymt
 • 2023-10-13 It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. https://www.slimmingtw.com/ Anonymt
 • 2023-10-12 Regarding this matter web page, you'll see my best data, make sure to investigate this level of detail. Roma Slot jsimitseo
 • 2023-10-11 Here at this site amazingly the basic material gathering so everybody can value an incredible arrangement. antifurto casa Modena Anonymt
 • 2023-10-11 Oggi si è spesso più abituati a conoscere l’avvocato penalista (grazie ai numerosi film e serie tv che rendono popolare questa figura), sebbene anche l’avvocato civilista abbia un ruolo molto importante per la società in quanto egli si occupa di tutte quelle cause e questioni con cui un po’ tutti hanno a che fare nel corso della vita. avvocato matrimonialista Anonymt
 • 2023-10-11 It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. creazione siti web milano Anonymt
 • 2023-10-11 Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. 해운대노래방 Anonymt
 • 2023-10-10 I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data Les fenêtre PVC Anonymt
 • 2023-10-10 Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. best smoothie in la Anonymt
 • 2023-10-10 stunning, glorious, I was thinking about how to cure skin disturbance routinely. likewise, discovered your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and also join rss. keep us resuscitated. peptide synthesis from Omizzur Anonymt
 • 2023-10-10 I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. https://www.xenicalxshop.com/product Anonymt
 • 2023-10-10 A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. https://www.relxrelax.com/relx4