Taxi-skilt

Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede

For dem som ikke kan benytte offentlig transport, finnes ordninger med tilrettelagt transport. I mange fylker har ordningen vært begrenset til bestemte diagnoser. Slike vilkår er diskriminerende og bør ikke aksepteres.

Det finnes to ordninger som kan sikre dør til dør transport for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Begge ordningene ligger under fylkeskommunen.

  1. Den ene ordningen kalles ofte for TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinær kollektiv transport.
  2. Den utvidede TT-ordningen for brukere med særskilte behov. Fra de statlige retningslinjene kan en lese:

    "Formålet med ordningen er å tilby brukere med særlige behov, dvs. rullestolbrukere og blinde/svaksynte, flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år".

NFU har gode holdepunkter for at mennesker med utviklingshemming på en diskriminerende måte er blitt nektet TT-ordningene. Flere lokale retningslinjer har vært diskriminerende. Like diskriminerende er de statlige reningslinjene for den utvidede TT-ordningen som kom i 2018 hvor bruk bruk av rullestol  eller  synsvansker er et vilkår for ordningen.

I en sak fra Bodø, viste det seg at det var ulike inntektsgrenser for TT-ordningen for ulike funksjonsnedsettelser. Personer med utviklingshemming er også nektet utvidet TT-ordning med henvisning til statlige retningslinjer som det hevdes sier at ordningen er forbeholdt personer med syns- eller bevegelseshemming.

Likestillings- og diskrimineringsnemda behandlet en sak av denne typen i 2014 og fant det diskriminerende å vektlegge type funksjonshemming. Det er graden av funksjonsnedsettelse med tanke på å benytte kollektivtransport som er avgjørende.

Flere fylkeskommuner har i dag etablert nye ikkediskriminerende regler i form av forskrift.

Mennesker med utviklingshemming som mener at de faller innenfor TT-ordningen eller den utvidede TT-ordningen bør søke og påklage eventuelle avslag. Blir avslaget stående, bør en vurdere å bringe saken inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Ønsker noen å få saken vurdert med hensyn til klage til likestillings- og diskrimineringsnemda, så ta kontakt med NFU sentralt.

Jens Petter Gitlesen

22 august 2020

  • 2022-09-09 This is an awesome news for people who use local transportation. I thing companies should start giving their employees transportation allowance or pick and drop service like SEO company in Ireland is providing. This will help them a lot in commuting. Adam James
  • 2021-10-25 Takk for sist ( møter i UDF i Hausmannsgt flere år tilbake). Jeg er verge for en 19 åring med Downs syndrom med så store språkvansker og angst at han ikke kan ta off transport til og fra Nærbø og Industripartner på Bryne. Hos fylkeskommunen sier at dette er kommunens ansvar og at TT kortet (kr 3600 to ganger i året) IKKE skal brukes til dette. Gutten må bruke kr 600 pr dag på taxi for å komme på arbeid. Vet du om Rogaland har praktisert dette med 200 enkeltreiser pr år? Mvh Gunnar Opstad Gopstad@yahoo.com Gunnar Opstad
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 TVVisZ http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden