Eidsivating lagmannsrett

Består Eidsivating lagmannsrett jødetesten?

Viser Eidsivating lagmannssr

I dommen angående tvangsflyttingssaken i Vågå, skriver Eidsivating lagmannsrett på side 11:

"Det legges til grunn at man i nyere tid er blitt mer bevisst på de de fordeler som kan oppnås ved å samle likeartede brukergrupper. Fokus på dette er større og når nye helsetun er bygget har det gitt mulighet for samling av likeartede brukergrupper, med de fordeler det kan medføre så vel ved at omsorgstilbudet blir bedre tilpasset brukerne som at kommunen kan gi et bedre samlet omsorgstilbud innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer."

Er utsagnet diskriminerende? Består utsagnet jødetesten? Ville det vært greit å kommet med tilsvarende utsagn knyttet til seksuell legning, etnisk opphav, religion, livssyn eller kjønn?

Jens Petter Gitlesen

26 desember 2019

Tips noen om siden