Stortingsrepresentant Olaug Bollestad

Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemming

Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sammen med parti- og stortingskollega Geir Jørgen Bekkevold, ber regjeringen utarbeider en stortingsmelding med forslag til tiltak som sikrer personer med utviklingshemming sine grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med andre.

Olaug Bollestad er blant de stortingspolitikerne som i størst grad taler utviklingshemmedes sak. I forrige periode var hun sammen med stortingsrepresentantene Kjersti Bergstø (SV) og Freddy de Ruiter (Ap) de som hyppigst tok opp saker knyttet til utviklingshemmedes livsforhold. Olaug Bollestads engasjement har vært like sterkt i denne stortingsperioden.

 

Hvordan kan det ha seg at du er blant de stortingsrepresentantene som i størst grad fremmer saker med relevans for personer med utviklingshemming?

 

- Kristelig Folkeparti er mot sorteringssamfunnet og jobber for å sette menneskeverdet i sentrum. Mange tror at sorteringssamfunnet kun dreier seg om fosterdiagnostikk, abort og ufødte liv. Det stemmer ikke. KrF ønsker et sterkt vern av det ufødte livet, men like viktig som det ufødte livet, er det at fødte kan leve gode liv. Mange betrakte Downs syndrom og andre utviklingshemminger som en sykdom eller lidelse. KrF betrakter ulike utviklingshemminger som en del av mangfoldet av mennesker. Rettighetsutvalget viser at mange personer med utviklingshemming ikke får sine grunnleggende rettigheter, det avdekkes menneskerettighetsbrudd på alle de åtte områdene Rettighetsutvalget undersøkte. Utviklingshemming er i seg selv ingen lidelse, men hvis vi ikke sikrer grunnleggende rettigheter og gode livsvilkår, så svekker vi livskvaliteten til en gruppe mennesker som gjennom norske politiske målsetninger og FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter er gitt et spesielt vern, sier KrFs nestleder, Olaug Bollestad.

 

- Vi må heller ikke glemme at Rettighetsutvalget ikke var de første som påpekte at verken nasjonale politiske målsetninger eller grunnleggende rettigheter ble fulgt opp. For 11 år side kom Helsedirektoratet ut med rapporten «Vi vil, vi vil, men får vi det til? – Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning» Rapporten viste at politiske målsetninger ikke ble nådd og at grunnleggende rettigheter ikke ble fulgt. Etter det har det vært flere forsøk på å rette opp situasjonen, men forsøkene har dessverre ikke ført godt nok frem. KrF mener derfor det er viktig å forankre politikken overfor utviklingshemmede i Stortinget, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad.

 

NFU takker stortingsrepresentantene Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bakkevold for forslaget. I skrivende stund ser det ut til at forslaget vil bli vedtatt av stortinget den 12. juni, men mot stemmene til Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

 

Jens Petter Gitlesen

3 juni 2018

Tips noen om siden