Eidsivating lagmannsrett

Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede

Det tre beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune tapte ankesaken for Eidsivating lagmannsrett. Retten slår fast at beboerne kan tvangsflyttes. NFU kommer til å forfølge saken!

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte de tre personene med utviklingshemming fra Moavegen bofellesskap hvor de har bodd i 28 år. I håp om mer effektiv drift, ønsker Vågå kommune å flyttet beboerne til Finntunet, kommunens nye omsorgssenter.

Beboerne nektet å godta oppsigelsen av husleieavtalen. Vågå kommune stevnet beboerne for tingretten som fant grunnlag for oppsigelse av husleieavtalen. Beboerne, ved deres verger, anket saken til Eidsivating lagmannsrett. Essensen i lagmannsrettens begrunnelse, finner en på side 10 i dommen:

Ved rimelighetsvurderingen vil et sentralt moment være om utleier har tilbudt erstatningsbolig. De ankende parter er alle tilbudt ny bolig i Finntunet bofellesskap, og vil derfor ikke stå i den situasjon at de kan bli uten bolig. Selv om husleien på Finntunet bofellesskap er noe høyere har de fått tilbud om å beholde nåværende leie fra Moavegen bofellesskap. Finntunet bofellesskap er et nyere bygg enn Moavegen og leilighetene er noe større enn de i Moavegen. Leilighetene er bygget etter dagens krav med blant annet moderne ventilasjonsanlegg og større bad tilpasset fysiske utfordringer brukergruppene kan ha. Objektivt sett fremstår leilighetene på Finntunet bofellesskap som bedre leieobjekter enn leilighetene i Moavegen bofellesskap som er bygget i en tid med andre krav, andre tekniske løsninger og som etter mange års bruk er i behov for en omfattende rehabilitering.

Retten støtter seg til faginstanser som hevder at flytting ikke vil være uforsvarlig og påpeker at eventuelle raksjoner fra beboernes side, ikke kan tillegges vekt.

Beboerne ble også dømt til å betale både egne og kommunens sakskostnader.

Blir dommen stående, så bor de farlig alle de rundt 85 prosentene av voksne med utviklingshemming som leier av kommunene.

Det er helt sikkert at NFU kommer til å forfølge saken. Hva som vil skje, er litt tidlig å svare på, men det kommer vi tilbake til om kort tid.


I tillegg til egne sakskostnader er hver av de tre beoerne 147712 kroner i saksomkostninger. Totalt har innsamlingsaksjonen brakt inn drøyt 160.000 kroner til nå.

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune med kostnadene til domsstolsbehandlingen, så kan du enten gi bidrag til:

Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Jens Petter Gitlesen

10 mai 2019

Tips noen om siden