Vergemålsloven

La vergemålsloven gå i søpla

Det å ufrivillig bli definert som frivillig å havne under tiltak som en motsetter seg og som en heller ikke samtykker til, er like absurd som det høres ut. Vergemålsloven og de faste vergene opprettholder absurditeten.

Riksrevisjonens rapport om vergemålsreformen og ikke minst VGs avsløringer i Tolgasaken, har vist at vergemålsordningen ikke fungerer etter intensjonen. FNs funksjonshemmedekonvensjons (CRPD) artikkel 12 sier at alle er like for loven og at funksjonsnedsettelse ikke er noen grunn til å frata mennesker deres rettigheter. Både vergemålsloven og de faste vergene fratar vergehavere grunnleggende rettigheter daglig.

Det mest inngripende tvangslovgivningen Norge har, er vergemålsloven og ordningen med faste verger. FNs funksjonshemmedekomites forståelse av konvensjonen, sier at en må bort i fra vergemålsordningen og over til et system med beslutningsstøtte. En må bort i fra vergemålsordningen hvor noen bestemmer over vergehaver og over til et system hvor vergehaver får hjelp til å realisere sine preferanser og sin vilje.

Skal en få hjelp til å realisere sine preferanser og sin vilje, så må en få hjelp fra noen som kjenner en og kjenner en godt. Faste verger oppfyller ikke dette kraver og er de absolutt minst kvalifiserte til å utøve vergeoppdrag.

Det er nok en viss forståelse både i Justisdepartementet og i Statens sivilrettsforvaltning om at noe bør gjøres. Hva som bør gjøres, er det nok større usikkerhet om.

Det beste Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning kan gjøre, er å dra på studietur til Drammen. ULOBA har nemlig selv finansiert et prosjekt om beslutningsstøtte, det gjennomføres praktiske forsøk og det trekkes veksler på andre land, blant annet Canada som har en ordning og Peru som har en lov om beslutningsstøtte som har høstet mange lovord.

Ser en på høringsuttalelsene til Tvangslovutvalgets innstilling, så vil en se at langt flere enn brukerorganisasjonene etterlyser beslutningsstøtte. Likestillings- og diskrimineringsombudet samt Norges institusjon for menneskerettigheter, de to institusjonene som skal sikre at myndighetene etterlever våre internasjonale forpliktelser på feltet, etterlyste også beslutningsstøttesystemer.

Når Justisdepartementet og Statens sivilrettsavdeling kommer tilbake fra studieturen, så bør de vurdere å nedsette et utvalg for å utarbeide forslag til beslutningsstøttelov og systemer. I det minste bør det iverksettes utrednings- og utviklingsprosjekter.

Jens Petter Gitlesen

12 februar 2021

Tips noen om siden