Eidsivating lagmannsrett

Består Eidsivating lagmannsrett jødetesten?

Viser Eidsivating lagmannssr

I dommen angående tvangsflyttingssaken i Vågå, skriver Eidsivating lagmannsrett på side 11:

"Det legges til grunn at man i nyere tid er blitt mer bevisst på de de fordeler som kan oppnås ved å samle likeartede brukergrupper. Fokus på dette er større og når nye helsetun er bygget har det gitt mulighet for samling av likeartede brukergrupper, med de fordeler det kan medføre så vel ved at omsorgstilbudet blir bedre tilpasset brukerne som at kommunen kan gi et bedre samlet omsorgstilbud innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer."

Er utsagnet diskriminerende? Består utsagnet jødetesten? Ville det vært greit å kommet med tilsvarende utsagn knyttet til seksuell legning, etnisk opphav, religion, livssyn eller kjønn?

Jens Petter Gitlesen

26 desember 2019

  • 2022-08-19 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! casinosite casinosite
  • 2022-07-27 Thank you for sharing. Composite Wood Fence Kevin
  • 2019-12-28 Hvordan kan Eidsivating lagmannsrett skrive noe slik? - Nei, dette består ikke jødetesten. Dersom man bytter ut "likeartede brukergrupper" med jøder, og samler jøder vekkes raskt grufulle assosiasjoner. Dette bør være nok til å antyde at dommen fra Eidsivating lagmannsrett kan sies å ha uheldige elementer ved seg? Man er i nyere tid blitt mer bevisst på de fordeler mangfold og integrering gir, og verdien av det å leve som individ blant andre individer. Å frarøves retten og muligheten til dette på bakgrunn av kjønn, etnisk opphav, funksjonshemming,religion, livssyn eller seksuell legning er diskriminering. Utsagnet fra Eidsivating lagmannsrett må derfor sees som diskriminerende. Solveig Jensen

Tips noen om siden