SAFO søker prosjektleder i 30 % stilling.

Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) søker Prosjektleder i 30% stilling.

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Organisasjonene samarbeider om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. SAFO skal styrke medlemsorganisasjonenes interessepolitiske arbeid gjennom samarbeid, og faglig utvikling.

Les mer om Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (Safo)

 

Stillingsbeskrivelse

Gjennom Prosjektet «Inkluderende skole – mer enn festtaler», ønsker SAFO å bidra til mer inkludering i videregående skole for elever med funksjonsnedsettelse. Praksis viser at majoriteten av elever med funksjonsnedsettelse i videregående skole, sjelden eller aldri inkluderes i ordinær undervisning, men henvises til undervisning i egne grupper på egne steder sammen med andre funksjonshemmede elever. Gjennom 3 visualiserende filmsnutter og en konferanse om inkludering ønsker vi å bevisstgjøre og øke kunnskap og engasjement hos beslutningstakere og premissleverandører generelt, og fylkespolitikere spesielt.

Prosjektperiodene starter så raskt vi får prosjektleder på plass og varer frem til utgangen av juni 2023. Prosjektlederen ansettes i prosjektperioden i en 30% stilling. Nærmeste overordnede er daglig leder.

Prosjektlederen har ansvaret for å gjennomføre prosjektet etter oppsatt prosjektplan, noe som innebærer både å organisere og gjennomføre en konferanse, sikre utvikling av 3 små filmsnutter om prosjektets tema, gjennomgang, analyse og rapportskriving knyttet til partiprogrammer og kontakt ut mot SAFOs regioner og kommunikasjon mot utvalgte partipolitikere.

Vi ønsker en prosjektleder som

  • Er selvstendig, effektiv og får ting gjort.
  • Er ryddig og en god organisator
  • Er samfunnsengasjert og er opptatt av likestilling og menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse
  • Har funksjonsnedsettelse eller annen personlig relevant erfaring
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Det er ønskelig med høyere samfunnsfaglig utdanning på bachelor-nivå. Andre fagkretser enn samfunnsfag er også aktuelle. God og relevant organisatorisk erfaring, og/eller erfaringsbasert kunnskap om statlige og kommunale systemer kan veie opp for utdanning.

Organisasjonserfaring og personlige egenskaper blir vektlagt.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Lønn etter avtale. Pensjons- og forsikringsordninger. SAFO har kontor sentralt på Youngstorget i Oslo. Søknadsfrist er 30. juni 2021

Tips noen om siden