Geir Lippestad, John Harald Wangen, Hedvig Ekberg og Tone Grøttum

Geir Lippestad, John Harald Wangen, Hedvig Ekberg og Tone Grøttum (Foto: Pia Ribsskog)

Geir Lippestad besøker NFU

Alle partilederne ble invitert til NFUs lokaler for å prate om sitt parti. I dag var  Geir Lippestad, partileder i Sentrum på besøk.

Geir Lippestad er et kjent ansikt fra media. Han er også leder av Partiet Sentrum som vi plassere blant mellompartiene, dvs. at partiet ligger mellom venstre- og høyresidepartiene. Partiet Sentrum har markert seg som en forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter.

– Partiet Sentrum står for en helhetlig politikk som vi bygger på FNs bærekraftsmål. Vi jobber for sosial bærekraft, bærekraftig miljø og økonomisk bærekraft. Mennesker med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser får i dag ikke innfridd mange av sine grunnleggende rettigheter. Partiet Sentrum har derfor valgt å prioritere funksjonshemmedes rettigheter ved dette valget.

– For å styrke situasjonen til mennesker med utviklingshemning, så vil Partiet Sentrum innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i menneskerettighetsloven. Vi vil også at Norge forplikter seg til å følge tilleggsprotokollen om individuell klageadgang til CRPD-komitéen. Fra barnevernet, NAV-skandalen og flere andre områder, har vi sett nytten av at myndighetene korrigeres av internasjonale instanser, sier partilederen.

Geir Lippestad er også styrelder i ASVL, arbeidsgiverorganisasjonen til vekstbedriftene.

– Gjennom styrelederrollen i ASVL har jeg erfart hvor stemoderlig utsatte grupper behandles. Blant mennesker med utviklingshemning, står 85 prosent uten jobb. For mennesker uten funksjonsnedsettelse, så omtales arbeidsledighet som et problem når to til fire prosent står uten jobb. Partiet Sentrum vil jobbe for å gi alle en rett til arbeid eller aktuelt dagtilbud. En slik rettighet må følges opp med budsjettmidler.

Har Partiet Sentrum et skolepolitisk program?

– Skolen skaper fremtidens samfunn. I dag møter mange elever med utviklingshemning, synsvansker og andre funksjonsnedsettelser store problemer på grunn av IT-teknologiens inntog i skolen. Lite er universelt utformet og tilpasset elever med nedsatt funksjonsevne. IT-teknologi kan og skal være til stor hjelp også for elever med nedsatt funksjonsevne. Manglende tilpasning medfører dessverre at teknologien kan bli en hindring mer enn et hjelpemiddel. Likestillings- og diskrimineringsloven setter krav til at IT-teknologi skal være universelt utformet. Beklageligvis er det lite tilsyn og kontroll med bestemmelsen. Partiet sentrum vil styrke tilsyn og kontroll på feltet.

– Statpeds oppgave er å veilede og hjelpe kommunene med å etablere gode skoletilbud til elever med funksjonsnedsettelser. Regjeringen kutter jevnlig i Statpeds bevilgninger. Skal vi få en god skole for alle, så trengs mye spesialkompetanse. Kommunen mangler spesialpedagogisk kompetanse. Raseringen av Statped må stanses. Statped må bygges opp!

Hva med omsorgstjenestene?

– Partiet Sentrum betrakter brukerstyrt personlig assistanse som et frigjøringsverktøy. Vi er enige med Norges Handikapforbund, Uloba og de andre pådriverne fra funksjonshemmedebevegelsen og vil ha brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ut av helse- og omsorgslovgivningen. BPA bør legges under NAV. Men en må ikke gå fra den ene til den andre grøften. Vi må også ivareta dem som både er avhengig av kommunal helsehjelp og omsorgstjenester.

– Partiet Sentrum går inn for å styrke rettsikkerheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne både gjennom å innfører sterkere rettigheter og å styrke tilsyn og kontroll med rettighetene som er innført, avslutter advokat, styreleder og partileder Geir Lippestad.

Jens Petter Gitlesen

10 september 2021