Åmot kommunevåpen

Uforsvarlige tjenester i Åmot

Åmot kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling, gjennomføring, evaluering og revurdering av personlig assistanse. Ansatte i tjenesten mangler kompetanse og kommunen sikrer ikke at tjenesteytingen skjer uten ulovlig bruk av tvang og makt.

Helsetilsynets rapport om tjenestene til mennesker med utviklingshemming i Åmot kommune er dyster lesning. I likhet med de fleste andre kommuner, synes heller ikke Åmot kommune å prioritere sine lovpålaget oppgaver overfor mennesker med utviklingshemming.

Tilsynsrapporten avdekker tre vesentlige lovbrudd:

Avvik 1

Åmot kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling, gjennomføring, evaluering og revurdering av personlig assistanse, jf. hol. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b, til personer med utviklingshemming. 

Avviket bygger på:

 • Det er mange vedtak som ikke er evaluert/revurdert siden forrige tilsyn. Noen av vedtakene er fra 2012-2013
 • Flere vedtak er ikke i tråd med forvaltningslovens regler om enkeltvedtak
 • Bemanningen gir begrensede muligheter for aktiviteter utenfor bolig i helgene
 • Det er ikke avsatt nødvendig tid til ajourhold og evaluering i journalsystemet
 • Kommunen har i liten grad etablert rutiner for internkontroll
 • Kommunens avvikssystem er ikke tilstrekkelig implementert i tjenesten
  - Det er ikke gitt tilstrekkelig informasjon og opplæring til ansatte om bruk av avvikssystemet
  - Det meldes avvik i ulike systemer
  - Det er uklart hva som skal meldes som avvik

Avvik 2

Åmot kommune sikrer ikke at ansatte har nødvendig kunnskap og ferdigheter til å kunne utføre oppgavene i forbindelse med gjennomføring av de aktuelle tjenestene

Avviket bygger på:

 • Rutiner for opplæring av nytilsatte er ufullstendige
  – Det kan ikke dokumenteres hva de ansatte har fått opplæring i
  – Det gjennomføres ikke systematisk oppfølgingssamtaler med nyansatte
 • Det gis ikke systematisk veiledning til de ansatte i tjenesten
 • Kompetansen ved tjenestestedet brukes ikke systematisk og målrettet

Avvik 3

Åmot kommune sikrer ikke at tjenesteytingen skjer uten ulovlig bruk av tvang og makt

Avviket bygger på:

 • Det gis ikke tilstrekkelig opplæring i regelverket om tvang og makt
 • Det er avdekket underrapportering av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner – «a-meldinger»
 • Det mangler en oversikt over den mulige tvangsbruken i tjenesten, noe som begrenser muligheten for å arbeide forebyggende og å avklare grensetilfeller
 • Kommunen sikrer ikke at tvangsvedtak fornyes innen fristen. Det benyttes dermed tvang overfor bruker uten gyldig vedtak

 

Se rapport fra Helsetilsynet

Jens Petter Gitlesen

29 november 2017
 • 2017-11-29 Ser ikke bra ut !! Anonymt
 • 2017-11-29 Frode Strømman. Dette har lite med kommuneledelse å gjøre for de funna som her nevnes var vi mange som forutså for snart 30 år siden men vi ble sensurert. Steinar Wangen
 • 2017-11-29 Funnene i rapporten er ikke ulik mange av de andre rapportene som er utført i det landsomfattende tilsynet. Rapporten viser at ledelsen i kommunen hverken prioriterer eller forstår hvilke tjenester som utviklingshemmede har krav på og behov for. Hvis det hadde vært tilfelle, hadde de hatt et styringssystem som sørget for å sikre gode tjenester i tråd med myndighetskrav. Rapporten illustrerer at det er nødvendig med innsyn og korrektiver i kommunenes tjenester for en gruppe som er svært sårbar. Her har kommunen ikke vært sitt ansvar bevisst, Frode Strømman
 • 2017-11-29 Utrulig trist.og jeg blir sint. Camilla hopen

Tips noen om siden