Kommunedelplan for Sarpsborg kommune

Positiv vendig fra bystyret i Sarpsborg

Bystyret i Sarpsborg hentet seg inn igjen og vil følge nasjonale politiske føringer og internasjonale forpliktelser i boligpolitikken.

Forslaget til kommunedelplan for heldøgnsomsorg hadde som målsetning å "effektivisere og optimalisere de tilbudene som allerede eksisterer. Det betyr at nye plasser innen heldøgnsomsorgen, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg".

Planen nevnte verken nasjonale politiske føringer på feltet eller FN-konvenskonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Spesielt artikkel 19, punkt a i CRPD, er av spesiell interesse. Den sier nemlig "at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform".

Takk og pris er Anna M. Solberg aktiv både i NFU og det kommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. I formannskapet og i bystyret representerer hun Kristelig Folkeparti. Råd for personer med funksjonsnedsettelse presiserte at det bør være et hovedprinsipp å begrense utvidelsen av eksisterende og nye botilbud til små enheter for personer som skal få et livslangt botilbud slik at de skal kunne leve sine liv som alle andre. Under bystyrets behandling av kommunedelplanen, ble det enstemmig vedtatt at kommunen skal satse på små enheter i nærmiljøene for personer som skal få et livslangt botilbud, slik at de skal kunne leve sine liv i et inkluderende miljø.

Det er kommunene som er det viktigste myndighetsorganet på våre felt. Kommunene har myndighet både over tjenester og bolig. Mennesker med utviklingshemning er en liten gruppe som er svært avhengig av kommunen. Kommunepolitikere flest har liten kunnskap på feltet. De nasjonale politiske føringene er like ukjente som forpliktelsene etter CRPD. Det er viktig å ha pådrivere som Anna M. Solberg. Saken fra Sarpsborg viser at det er mulig å vinne frem når en står på.

Takk til Anna M. Solberg og alle andre bystyrerepresentanter i Sarpsborg.

Jens Petter Gitlesen

 

 

31 mai 2021

Tips noen om siden