SVs logo

Omfattende om mennesker med utviklingshemming

Programutkastet til SV inneholder en lang liste av punkter av spesiell interesse for mennesker med utviklingshemning.

Fra SVs programutkast, kan en blant annet finne at SV vil:

 • I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter og rettigheter til å leve frie og selvstendige liv. Alle som får et barn med funksjons- eller utviklingshemning skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. All infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. SV vil ha et mer inkluderende arbeidsliv, mer tilpasset opplæring for barn og unge, og sikre at alle får den tilrettelegging, bistand, hjelpemidler og oppfølging de har behov for
 • Ta inn FNs konvensjon for mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.
 • At Norge skal være universelt utformet innen. Et universelt utformet samfunn er et bedre samfunn for alle.
 • Jobbe for likestilling og tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.
 • Innføre en besøksordning der foreldre som venter barn med psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser kan besøke familier med relevant erfaring.
 • Foreslå at en ordning med familievikar lovfestes slik at familier som har særlige behov kan få langt bedre avlastning i hverdagen enn i dag.
 • Sørge for at alle barn og unge som har rett på tilpasset opplæring og hjelpemidler får det og at de blir tilstrekkelig fulgt opp gjennom hele utdanningsløpet.
 • At mennesker med utviklingshemning sikres frihet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunn og arbeidsliv, ikke minst gjennom å stoppe forsøk på å bygge nye, store spesialinstitusjoner.
 • Jobbe for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom arbeidsmarkedsbedrifter, styrking av varig tilrettelagt arbeid (VTA)-plasser og retten til reserverte avtaler i det offentlige.
 • Styrke hjelpemiddelformidlingen og opprettholde den som en del av folketrygden for å sørge for at alle har likeverdig tilgang til hjelpemidler.
 • Bedre systemet for formidling av tegnspråktolker, utdanne flere tolker og opprette flere tolkestillinger.
 • At personer som har rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal få dekket det gjennom folketrygden og ikke være avhengig av kommunens økonomi.
 • Erstatte dagens vergemålslov med en lov som gir rett til hjelp for å treffe beslutninger i samsvar med egne preferanser og egen vilje
 • Jobbe for å endre tvangslovene i helse- og omsorgsvirksomheten slik at de blir uavhengige av funksjonsnedsettelse og diagnose og i samsvar med FNs funksjonshemmedekonvensjon.
 • Skrinlegge prinsippet om gjengs leie for kommunale utleieboliger. Sikre at også mennesker med trygdeytelser kan ha råd til et godt liv og å kunne bo i en nøktern bolig.
 • Sikre at flere kan ha mulighet til å etablere seg i selveid bolig gjennom å styrke bostøtteordninge
 • Sikre tilstrekkelige ressurser og nok ansatte ved NAVs lokalkontor, slik at folk får individuell oppfølging og bistand til å komme i jobb.
 • Sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid, lønnstilskudd og arbeidsmarkedstiltak.
 • Sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. Det må vedtas en kraftig opptrappingsplan for antall tiltaksplasser
 • At mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få tilstrekkelig tilrettelegging for å kunne delta i det ordinære arbeidslivet. Det kan være gjennom tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester
 • Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre likestilling og mangfold i arbeidslivet.
 • Jobbe for mangfold og kvalitet i arbeidsmarkedstiltakene ved å sikre langvarige avtaler med arbeidsmarkedsbedrifter og utvida egenregi i NAV.
 • Ha en ungdomsgaranti med rett til arbeid, utdanning eller arbeidsrettet aktivitet innen 60 dager for unge under 25 år. Gode og individuelt vurderte og tilpassede opplegg for hver enkelt, tilgang til nødvendige tiltak og helsehjelp, avgjør manges mulighet til å komme i arbeid.
 • Styrke ytelser som skal sikre forsvarlige levekår ved arbeidsledighet, sykdom og uførhet.
 • At pleiepenger sørger for raskere avklaring for familiene, mindre utrygghet og mer forutsigbarhet
 • Legge om og øke bostøtten slik at også de som har minst kan få et trygt sted å bo
 • Sette en begrensning på hvor høy leie det er mulig å ta i enkelte områder basert på kvadratmeter og lokasjon.

Jens Petter Gitlesen

22 november 2020

Tips noen om siden