Faksimile fra Trønderdebatt

Sviktende etisk gangsyn i Steinkjer kommune

Verken rådmannen eller kommunepolitikerne i Steinkjer forstår at de diskriminerer mennesker med utviklingshemming. Da kan en heller ikke forvente gode kommunale løsninger.

«Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering», kan en lese i FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 7 fra 1948. Siden den gang er kravet om likhet for loven nedfelt både i menneskerettighetskonvensjonene og grunnloven.

Gaute ble tvangsflyttet fra Tunet, det mest vellykka bofellesskapet i Steinkjer, skriver faren, Hans-Magnus Ystgaard i et leserinnlegg i Trønderavisa.

Kommunen hadde ikke lov til å tvangsflytte Gaute. Leietakere er beskyttet av husleieloven som både gir prosedyrer som skal følges og krav som må oppfylles for å oppheve en husleieavtale. I tillegg er Norge forpliktet til å følge FNs funksjonshemmedekonvensjon som foruten å forby diskriminering, presiserer «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform».

Kommunen sa ikke opp leiekontrakten. Gaute ble bare vedtatt flyttet.

Både rådmannen og politikerne i Steinkjer er helt sikkert kjent med at «alle er like for loven». Når de ikke følger lov og konvensjoner overfor innbyggere med utviklingshemming, så forteller det om grunnleggende diskriminerende holdninger.

Jens Petter Gitlesen

15 november 2020

  • 2023-05-29 That is such a sweet idea. I don't know if our web developer has previously tested this, but I think it's worth sharing. happy wheels lodeoinker
  • 2023-05-22 grooving inserts manufacturers http://oh-my-god.blog.jp/ cast iron inserts special inserts milling inserts factory Anonymt
  • 2023-02-10 I'm writing on this topic these days, totosite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. totosite
  • 2023-02-10 I'm writing on this topic these days, totosite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. totosite
  • 2020-11-16 1. januar 2021 har ulovlig tvangsflytting 30 års jubileum. Steinar Wangen
  • 2020-11-16 Slike overgrep skjer jo gang på gang. Er det ingen stortingsrepresentant som kan gripe tak i disse saken og fremme forslag om at tvangsflytting blir en kriminell handling og straffes deretter. Steinar Posaasen

Tips noen om siden