Anniken Hauglie og Lise Christoffersen

Uklart svar fra statsråden

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ytterst uklart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om hva regjeringen gjør for å sikre personer med utviklingshemming en akseptabel økonomisk situasjon. 

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen stilte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) spørsmålet:

Norge er et velferdssamfunn der mange har god økonomi, men mange sliter også med å få endene til å møtes, blant annet en del uføretrygdede. Har statsråden en oversikt over hvor mange uføretrygdede, herunder dem med stønad som "ung ufør", som har en svakere økonomi enn det staten selv definerer som minstesatser for en akseptabel levestandard, og hva gjør regjeringen i tilfelle for å rette opp i disse forholdene?

Statrådens svar var av den uklare varianten, –over tre a4-sider. I politisk retorikk er det vanlig å kompensere det at en ikke har noe å si med å svare langt og mye.

Svaret startet med å fastslå at i Norge er det mange med god økonomi og vi har mange gode velferdsordninger. 
Hun forklarte derettet at nivået på den minsteytelsen for uføretrygd (ung ufør) på 2,66 G (kr 246 252 i 2016 og 249 066 i 2017) for gifte/samboende og 2,91 G for enslige (kr 269 396 i 2016 og 272 475 i 2017) og at det ved utgangen av 2017 var det 325 900 personer som mottok uføretrygd, hvorav 67 900 personer med stønaden "ung ufør". Videre forklarte statsråden at det er vanskelig å definere hvem som er fattige, før hun avsluttet med å fortelle at i regjeringserklæringen har regjeringen tatt initiativ til en inkluderingsdugnad hvor målet er å få flere personer som i dag står utenfor arbeidslivet over i arbeid, og jeg har nå igangsatt dette arbeidet. 

Det er vanskelig å se at statsråden besvarte spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen, men slik er ofte politikken. Vi får fortsette å håpe på tiltak i fremtiden. Når personer med trygden "Ung ufør" får rundt 17.200 utbetalt i måneden, har en husleie på over 10.000 kroner og må betale egenandel for omsorgstjenester på 1000 kroner per måned, så er det kanskje ikke nødvendig med eksakte definisjoner av fattigdom. Mange personer med trygden "Ung ufør" sitter igjen med mindre enn staten finner forsvarlig at personer med utleggstrekk og gjeldsordninger trenger for å leve. 

Jens Petter Gitlesen

 

t

 

naden "ung ufør".

17 april 2018

Tips noen om siden