Hanne Bjurstrøm

Lovverket er uklart

Uklart lovverk er en vesentlig årsak til besøksforbudet som ulovlig ble innført overfor mennesker med utviklingshemning under nedstengningen av landet, hevder Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Besøksforbudet som ble innført i private hjem til mennesker med utviklingshemning, skyldtes uklar informasjon fra Helsedirektoratet og juristmangel i kommunene, hevder koronakommisjonen (se NOU 2021: 6, kapittel 25).

NFU hevder at Koronakommisjonen tar feil og at besøksforbudet ble innført på grunn av uklart lovverk som blander sammen bofellesskap, boliger med heldøgns omsorgstjenester og sykehjem, et skille som gradvis er blitt mer uklart. I helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2a sidestilles f.eks. boliger med heldøgns omsorg med sykehjem.

I sitt høringssvar på koronakommisjonens innstilling, hevder også Likestillings- og diskrimineringsombudet at lovverket er uklart og bør rettes opp. Fra høringsuttalelsen, kan en lese:

"Ombudet mener at forbudet burde vært kommunisert tydeligere, men uklar kommunikasjon og mangel på juridisk kompetanse forklarer ikke alene den inngripende praksisen i kommune-Norge. Etter ombudets mening skyldes dette også et uklart regelverk med et utydelig skille mellom hjem og helseinstitusjoner.  Skillet mellom helseinstitusjoner og private hjem for mennesker med utviklingshemning er gradvis blitt utvisket. Som Norsk forening for utviklingshemmede (NFU) har dokumentert, feiltolker og blander kommuner, fylkesleger skatteetat og folkeregisteret private hjem i omsorgsbolig med institusjon."

– Et lovverk skal være klart og tydelig. Spesielt gjelder dette helse- og omsorgstjenesteloven som er helt avgjørende for flere tituseners livssituasjon. Loven må være klar og lett forståelig både for kommunal forvaltning, tjenesteytere, pasienter, mottakere av omsorgstjenester og deres pårørende. Uklart lovverk er et alvorlig rettsikkerhetsproblem, sier NFUs forbundsleder Tom Tvedt i en kommentar.

Jens Petter Gitlesen

21 juni 2021

Tips noen om siden