FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Norge på kollisjonskurs med CRPD

I dag startet høringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Genève. Høringen startet formelt og i dannede former, men det var i starten.

Når stater skal høres om deres etterlevelse av konvensjonsforpliktelser, er det et svært spesielt rituale som preges av takksigelser og ros som etterfølges av flere takksigelser. Slik startet også høringen av Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Deltakerne er pene i tøyet, alvorlige i blikket og kritikken er innpakket i et såpass dannet språk at de som ikke kjenner ritualene kan bli smigret av selv den mest drepende kritikken.

Komitemedlemmet og kommiteens rapportør om Norge, Monthian Buntan, roste Norge på alle mulige måter, ikke minst for velferdsstaten, men påpekte at mennesker med funksjonsnedsettelser var mer enn mottakere av velferdsgoder. Norge hang etter når det gjaldt frihet, likestilling og grunnleggende rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Monthian Buntan påpekte at norsk lovverk ikke var i samsvar med konvensjonen og at Norge heller ikke hadde innkorporert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven.

Spørsmålet om inkorporering av CRPD i norsk lov ble besvart av delegasjonsmedlemmet fra justisdepartementet som hevdet at norsk lovverk er i samsvar med konvensjonen og at regjeringen, på nåværende tidspunkt, ikke har noen planer om å innkorporere CRPD i norsk lovverk.

Komitemedlemmet og kommiteens rapportør om Norge, Monthian Buntan, var relativt lite diplomatisk i språkbruken da har responderte på Norges argumentasjon for ikke å ha innkorporert CRPD i norsk lov. Monthian Buntan hevdet han var sjokkert over Norges argumentasjon for ikke å innkorporere CRPD i norsk lov. Med god grunn stilte Monthian Buntan spørsmål med om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne var på samme nivå som andre konvensjoner. Svaret på spørsmålet vet vi, det er nei!

 

  • Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen inngår i menneskerettighetsloven.
  • FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter inngår i menneskerettighetsloven.
  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter inngår i menneskerettighetsloven.
  • Barnekonvensjonen inngår i menneskerettighetsloven.
  • Kvinnekonvensjonen inngår i menneskerettighetsloven.

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har opplagt en langt lavere standard i Norge, sammenlignet med tilsvarende konvensjoner overfor folk flest eller andre utsatte grupper.

Jens Petter Gitlesen

25 mars 2019

Tips noen om siden