Covid-19

Utviklingshemning er en selvstendig risikofaktor med hensyn til Covid-19

Personer med utviklingshemning har trolig en spesielt høy risiko både for å bli smittet og for alvorlige utfall av Covid-19 smitte. Mange har underliggende tilstander som medfører økt risiko, men risikoen synes å være høy selv når en kontrollerer for alder, sosioøkonomiske forhold og underliggende tilstander.

En nylig publisert undersøkelse av drøyt 64 millioner amerikanere, tyder på at utviklingshemning i seg selv både øker risikoen for å bli smittet og alvorlige utfall for dem som er smittet.

I utgangspunktet ble 3,1 prosent av personene med utviklingshemning smittet. Blant dem uten utviklingshemning var tallet 0,9 prosent. Blant de smittede, var sannsynligheten for dødsfall 8,9 prosent blant personer med utviklingshemning, mens den var 3,8 prosent for øvrige.

Personer med utviklingshemning var yngre, mer utsatt med hensyn til sosioøkonomiske forhold og hadde oftere flere underliggende helsemessige risikotilstander enn andre. Kontrollert for slike bakenforliggende forhold, så fant en at utviklingshemning var den enkeltfaktoren som i størst grad medførte at en ble smittet. Utviklingshemning økte risikoen for smitte med 2,5 ganger, uavhengig av underliggende sykdommer, alder og sosioøkonomiske forhold.

Foruten høy alder, var utviklingshemning den enkeltfaktoren, kontrollert for andre forhold, som i størst grad innebar risiko for død. Utviklingshemning medførte en 5,9 ganger forhøyet risiko.

Forfatterne skriver at "I denne studien var å ha en utviklingshemning den sterkeste uavhengige risikofaktoren for å bli diagnostisert med Covid-19 og den sterkeste uavhengige risikofaktoren annet enn alder for Covid-19 dødelighet. Pasienter med utviklingshemming og deres omsorgsytere bør prioriteres for vaksinasjon og helsetjenester".

I hvilken grad resultatene kan overføres til Norge, er et åpent spørsmål. Det norske helsevesenet, omsorgstjenestene og smittevernstiltakene er vesens forskjellige fra forholdene i USA. Imidlertid kan en finne lignende resultater fra England hvor utviklingshemning, kontrollert for sosioøkonomiske forhold, alder og underliggende sykdommer, får en estimert økt risiko for død av eller med Covid-19 på mellom 39 og 72 prosent.

Tre risikofaktorer som gjelder på tvers av landegrensene er at mange med utviklingshemning kan ha problemer med å følge smittevernsrådene, de har mange tjenesteytere og skårer høyt på sosioøkonomiske variable som medfører økt risiko. Felles for disse tre risikofaktorene, er at de ikke inngår i FHIs modellberegninger eller grunnlaget for prioriteringene i vaksinasjonsprogrammet.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021