Covid-19

Utviklingshemning er en selvstendig risikofaktor med hensyn til Covid-19

Personer med utviklingshemning har trolig en spesielt høy risiko både for å bli smittet og for alvorlige utfall av Covid-19 smitte. Mange har underliggende tilstander som medfører økt risiko, men risikoen synes å være høy selv når en kontrollerer for alder, sosioøkonomiske forhold og underliggende tilstander.

En nylig publisert undersøkelse av drøyt 64 millioner amerikanere, tyder på at utviklingshemning i seg selv både øker risikoen for å bli smittet og alvorlige utfall for dem som er smittet.

I utgangspunktet ble 3,1 prosent av personene med utviklingshemning smittet. Blant dem uten utviklingshemning var tallet 0,9 prosent. Blant de smittede, var sannsynligheten for dødsfall 8,9 prosent blant personer med utviklingshemning, mens den var 3,8 prosent for øvrige.

Personer med utviklingshemning var yngre, mer utsatt med hensyn til sosioøkonomiske forhold og hadde oftere flere underliggende helsemessige risikotilstander enn andre. Kontrollert for slike bakenforliggende forhold, så fant en at utviklingshemning var den enkeltfaktoren som i størst grad medførte at en ble smittet. Utviklingshemning økte risikoen for smitte med 2,5 ganger, uavhengig av underliggende sykdommer, alder og sosioøkonomiske forhold.

Foruten høy alder, var utviklingshemning den enkeltfaktoren, kontrollert for andre forhold, som i størst grad innebar risiko for død. Utviklingshemning medførte en 5,9 ganger forhøyet risiko.

Forfatterne skriver at "I denne studien var å ha en utviklingshemning den sterkeste uavhengige risikofaktoren for å bli diagnostisert med Covid-19 og den sterkeste uavhengige risikofaktoren annet enn alder for Covid-19 dødelighet. Pasienter med utviklingshemming og deres omsorgsytere bør prioriteres for vaksinasjon og helsetjenester".

I hvilken grad resultatene kan overføres til Norge, er et åpent spørsmål. Det norske helsevesenet, omsorgstjenestene og smittevernstiltakene er vesens forskjellige fra forholdene i USA. Imidlertid kan en finne lignende resultater fra England hvor utviklingshemning, kontrollert for sosioøkonomiske forhold, alder og underliggende sykdommer, får en estimert økt risiko for død av eller med Covid-19 på mellom 39 og 72 prosent.

Tre risikofaktorer som gjelder på tvers av landegrensene er at mange med utviklingshemning kan ha problemer med å følge smittevernsrådene, de har mange tjenesteytere og skårer høyt på sosioøkonomiske variable som medfører økt risiko. Felles for disse tre risikofaktorene, er at de ikke inngår i FHIs modellberegninger eller grunnlaget for prioriteringene i vaksinasjonsprogrammet.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021

 • 2022-06-15 Amazing website thank you so much for this Felix Weston Suede Jacket Williams
 • 2022-06-14 I will certainly would suggest your blogs to my buddies as they elect the insightful information. custom mailer boxes wholesale Maddy Crusoe
 • 2022-06-14 I will certainly would suggest your blogs to my buddies as they elect the insightful information. custom mailer boxes wholesale Maddy Crusoe
 • 2022-06-14 It's not fun to read information about Covid-19. Wishing all the best for you. BabborBabbor
 • 2022-05-21 Hello, It was really great that you shared the information on this topic with us, rarely the people choose such a topic for article, the information you provide is good updated and so much useful to us the things you explain in details its interesting part of your article, I enjoyed your article, I am also writing the article on gaming software if you are interesting in gaming then you can definitely visit our website Dolphin Emulator Roy
 • 2022-05-18 It is hard to accept this fact. We need to do something to improve and overcome. google feud edenhall
 • 2022-05-10 Appreciations for posting this effective data. It encouraged me a great deal in figuring out as I was searching this form of details. url opner onlinefilmek Aashir
 • 2022-04-12 Testing is always beneficial for the better medicine. Mumbai Call Girls Elitepassion
 • 2022-04-07 After being infected with covid, my uncle had very serious complications. Always in a state of shortness of breath, the cough was always prolonged and his health deteriorated a lot. wordle game megan
 • 2022-04-01 Thanks for your helpful information. I have been struggling to find many questions about this issue. I will follow you! build now gg lalisa
 • 2022-02-12 Trial testing is necessary once the proposal has been written and a buy powerpoint presentations has been chosen in order to determine the error margins. These inaccuracies therefore hint to the study's weaknesses. The writer's fault of preparing the proposal in chronological order is one that should be avoided if at all feasible. Anonymt
 • 2021-12-24 These are important health information. thank you for sharing! friday night funkin linds
 • 2021-09-16 Page wed very interesting. Please continue to inspire those who visit our website in the most positive way. You can visit my website chainsaw dance California
 • 2021-08-10 Disabled people are often very difficult to fight against diseases because they live a sedentary life, of course it will be very difficult for a disabled person to experience covid-19 disease. basketball legends Thelma Nevius
 • 2021-05-21 Your article is very useful, the content is great, I have read a lot of articles, but for your article, it left me a deep impression, thank you for sharing. candy crush soda phukato
 • 2021-05-14 mange i porsgrunn er i full gang med vaksine, jeg har fått den 2 ganger. jørann c hansen
 • 2021-05-13 vi er mange her i porsgrunn, som tar vaksine nå. jørann c hansen

Tips noen om siden