Stortingspartienes logoer

Hvilket parti bør få din stemme?

NFU kan selvsagt ikke si hvilket parti du bør stemme, men vi har hentet inn partienes synspunkter på saker som er viktig for NFU.

Skal vi ha et demokrati, så trenger vi partier å velge mellom. Noen partier vil trolig har synspunkter som ligger nærmere NFU enn andre partier. Men det er mange viktige forhold i samfunnet som NFU ikke involverer seg i eller kun i svært begrenst grad involverer seg i. Eksempler på slike områder er forsvarpolitikk, fiskeripolitikk, distriktspolitikk, miljøpolitikk og mange andre felter. Hva partiene mener på områdene hvor NFU ikke er aktive, må en finne andre steder. Men NFU har sendt brev til alle partiene på Stortinget i tillegg til Partiet Sentrum. Partiet Sentrum har nemlig markert seg med å vektlegge politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Spørsmålene vi stilte og påstandene bi ba partiene kommenter er:

  1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.
  2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.
  3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.
  4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.
  5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.
  6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.
  7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?
  8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Partiene ble bedt om å begrense svarene sine til 600 tegn.

I dagene frem mot valget vil vi gjengi partienes svar og vi vil sette svarene opp mot hverandre. Vi vil verken gi svarene karakterer, terningkast eller kommentere dem, men det bør du gjør før du bestemmer hvilket parti som skal få din stemme.

Jens Petter Gitlesen

24 august 2021

Tips noen om siden