Forsiden til hørinsnotat

Endring av vergemålsloven

Justisdepartementet har forslag til endring i vergemålsloven på høring. Forslaget er en følge av Riksrevisjonens kritikk av vergemålsreformen og VGs avsløringer. Justisministeren skal ha honnør for å vise handlekraft, men forslaget til lovendringer kan med fordel bidra til at vergemålsloven erstattes med en lov om beslutningsstøtte.

Vergemålslovgivningen har en tradisjon som bygger på at den fornuftige bestemmer over den ufornuftige. Den nye vergemålsloven som ble iverksatt i 2013 hadde som målsetning å endre på dette forholdet. Både Riksrevisjonen og VG har imidlertid vist svært grundig at nissen ble med på lasset. Tradisjonen og holdningene fra umyndiggjøringsloven av 1898 og vergemålsloven av 1927 ble videreført i forvaltningen av dagens lovverk. Departementets lovforslag synes først og fremst å være pressiseringer av selvbestemmelsen til personer under vergemål og en styrking av rettsikkerheten. Kjernen i endringsforslagene er presiseringene i §§ 20 og 33, samt endringene i klageordningen. En lovrevisjon bør imidlertid gå lenger enn dette. Vi bør ta lærdom av erfaringene med nåværende lov og konsekvensen av en økende forståelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lov om beslutningsstøtte

Vergemålsloven bør endres til en lov om beslutningsstøtte. Lovens formål må være hjelpe dem som har behov for bistand til å fatte beslutninger som i størst mulig grad er i samsvar med egne verdier og preferanser. Rettighetsutvalget foreslo en slik endring (se NOU 2016: 17 På lik linje, avsnit 19.2.3, side 183). Slikt lovverk finnes allerede. Texas har sin Supported decision-making agreement act. Irland fikk i 2015 Assisted Decision-Making (Capacity) Act. I 2018 fikk Peru nytt lovverk som anerkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har full rettslig handleeven. Mange andre land har gått i samme retning og flere er i ferd med å tilpasse lovverket til beslutningsstøtte.

En tittelendring vil gi et svært klart signal om siktemålet med lovverket er å bistå den enkelte til å utøve sin rettslige handleevne, ikke å bestemme over den enkelte. På samme måte kan en endre benevnelsen fra verge, til beslutningshjelper.

§§ 20 og 33 Vilkår for vergemål og vergens plikt til å høre på den som er under vergemål

Tolga-saken har med tydelighet vist alle at personer settes under frivillig vergemål uten at de ønsker et slikt vergemål. Det sentrale i disse uakseptable situasjonene er knyttet til begrepene samtykkekompetanse, forståelse og vilje. Forhold som inngår i § 20 om opprettelse av vergemål og i § 33 om vergens plikt til å følge viljen til personen under vergemål.

Departementet foreslår å endre § 20, 2. ledd til:

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge. Er han eller hun ikke i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, kreves ikke skriftlig samtykke,men vergemålet kan ikke opprettes dersom det må legges til grunn at dette vil være i strid med vedkommendes vilje. Første og annet punktum gjelder ikke hvis vergemålet omfatter fratakelse av den rettslige handleevnen.

Departementet foreslår videre å endre å erstatte § 33, 2. ledd med den nye teksten:

Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer, men vergen kan i slike tilfeller likevel ikke opptre i strid med vedkommendes vilje. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.

Forslaget til endring er klargjørende. Hva som er å forstå og hva som menes med vilje, bør presiseres grundig i forarbeidene til en eventuell lovendring. Her bør det også inngå hvordan hjelp og tilrettelegging kan bidra til forståelse. Spesielt viktig er det å spesifisere noen rammer for fremgangsmåter nå den aktuelle personen ikke klart og tydelig uttrykker sin vilje. I følge fylkesmannen i Hedmark, stolte fylkesmannen på vurderingene som ble gjort i vurderingene som ble gjort i Tolga kommune. En slik regel er åpenbart for enkel. Ulik forståelse av samtykkekompetanse, forståelse og vilje, er en av hovedårsakene til konfliktene på vergemålsfeltet.

Det er mulig å lage visse rammer for hva som bør gjøres for å sikre viljen til personer som ikke selv klart og tydelig uttrykker evner å uttrykke den. Alle som kjenner personen godt, kan ha begrunnede fortolkninger av personens vilje. Det er viktig å få frem disse fortolkningene, enten de kommer fra foreldre, søsken, tjenesteytere eller andre som kjenne personen godt.

Enda vanskeligere kan det være i situasjoner hvor en bør handle i strid med med personens uttalte mening. Hvem har rett til å si at en persons uttalte vilje er i strid med personens preferanser og på hvilket grunnlag kan en trekke slike slutninger?

Departementet er kjent med problemstillingene og skriver:
"Et «nei» fra en person med langt fremskreden demens vil for eksempel ikke nødvendigvis kunne anses å reflektere vedkommendes reelle vilje. Det kan være at personen ikke er i stand til å forstå hva et «nei» i realiteten innebærer. På den annen side kan det være at personens standpunkt er i samsvar med ønsker vedkommende også tidligere har gitt uttrykk for, for eksempel at den eiendelen vergen vil selge, er tiltenkt arvingene slik at den beholdes i slekten. I et slikt tilfelle er det større grunn til å anta at personens motstand er reell og noe vergen må ta hensyn til. "

Selv om departementet innser problemet, så kommer de ikke med noen skisse til løsninger, utover det som juristene kaller for konkrete vurderinger. Kanskje det er på dette punktet hvor det er viktigst å etablere en god beslutningsstøtte og å sørge for at alle ulike og relevante synspunkter kommer frem.

Et typisk og alvorlig tilfelle: En person med utviklingshemming plasseres i et bofellesskap. Foreldrene hevder at personen ikke ønsker å bo i bofellesskapet. Tjenesteyterne hevder personen trives i bofellesskapet. Selv bekrefter personen begge synspunktene, avhengig av hvem som spør. Utkastet til lovverk er til liten hjelp for behandling av slike saker.

Høringsnotatet sier ikke noe om § 20, første ledd. En bør imidlertid stille spørsmål med om diagnoseforankringene bør være et nødvendig vilkår for etablering av vergemål.

Klagerett

Den vesentligste endringen i klageretten i departementets lovforslag, er en utvidelse av personkretsen som kan kreve et verge fjernet.

Vergemålslovens § 29, 2. ledd sier:

Fylkesmannen kan frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for den som er satt under vergemål. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge.

Departementet foreslår nytt 2. ledd:

Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter begjæring fra personen som er under vergemål, frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for personen. Er personen ikke i stand til selv å fremsette en slik begjæring, kan begjæring fremsettes også av den som har begjært vergemålet, og av dem som kan begjære vergemål etter § 56 første ledd bokstav b. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge. Den som har fremsatt begjæring etter første eller annet punktum, kan påklage vedtaket til den sentrale vergemålsmyndigheten.

Departementets forslag synes å være en forbedring av nåværende lovverk. Spørsmålet er om forslaget er tilstrekkelig. Lite blir sagt om beslutningsstøtte. Det skjønnsmessige rommet for å avgjøre personens vilje i de tilfellene personen selv ikke klart og entydig uttrykker sin vilje, er nærmest grenseløst. Muligheten til å overstyre en persons vilje hvis personen ansees å være svært forvirret, synes å være like grenseløs.

Høringsfristen for lovforslaget er satt til den 14. januar. Over nyttår vil NFU påbegynne arbeidet med å utarbeide en grundig høringsuttalelse.

Jens Petter Gitlesen

27 desember 2018

 • 2023-12-08 This particular article is amazing spanish dictionary, my wife and I enjoyed every performance you have included here. I'm sure you will create a really useful place. I am also very satisfied lol beans. Perform well! helena
 • 2023-11-28 Hey, are you having issues with your hosting? I needed to refresh the page about million times to get the page to load. Just saying Cracked Streams UMAIR
 • 2023-11-24 Osh University, the leading Kyrgyzstan medical college , is dedicated to producing competent healthcare professionals. Its reputation for high-quality education and a world-class faculty makes it the ideal choice for medical students. Osh University
 • 2023-11-24 Explore Jewelgalore's collection of simply modern 40oz jewelry. Discover elegantly designed pieces that seamlessly blend minimalist aesthetics with contemporary style, enhancing your look effortlessly. Jewel Galore
 • 2023-11-24 When it comes to heart health, Shalamar Hospital proudly offers the expertise of the best cardiologist in Pakistan , ensuring the highest standards of cardiac care. Shalamar Hospital
 • 2023-11-21 After study just a few of the blog posts in your web site now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and will probably be checking again soon. Pls check out my web page as properly and let me know what you think. studysparkle Anonymt
 • 2023-11-14 I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You’re wonderful! Thanks! educationbloom UMAIR
 • 2023-11-09 I am sure you see the trend here...  머니맨 머니맨
 • 2023-11-08 I found your documents very interesting. You have a amazing skills of writing a brief content. Thanks for talking about this, it is really a useful for me. I am going to preserve this. 온카판 온카판
 • 2023-11-08 One of the biggest competitions of today is staying fit 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-11-08 More than likely you understand the trend below 검증사이트 검증사이트
 • 2023-11-08 Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. 툰코 툰코
 • 2023-11-08 I want looking at and I believe this website got some really useful stuff on it! 카지노커뮤니티 카지노커뮤니티
 • 2023-11-08 Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too 슬롯초보 슬롯초보
 • 2023-11-08 I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! 토토커뮤니티 토토커뮤니티
 • 2023-11-07 "Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very useful information particularly the remaining section 🙂 I maintain such info a lot. I was looking for this particular info for a very lengthy time. Thank you and best of luck." industrial outdoor storage for sale industrial outdoor storage for sale
 • 2023-11-07 A very Wonderful blog. We believe that you have a busy, active lifestyle and also understand you need marijuana products from time to time. We’re ICO sponsored and in collaboration with doctors, deliveries, storefronts and deals worldwide, we offer a delivery service – rated #1 in the cannabis industry – to bring weed strains straight to you, discretely by our men on ground. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-11-07 나는 당신의 몇 가지 이야기를 확인했고 꽤 좋은 것을 말할 수 있습니다. 나는 확실히 당신의 블로그를 북마크 할 것입니다 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-11-07 It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to came here! Thanks for sharing such a information with us. 토토솔루션 토토솔루션
 • 2023-11-07 This is a magnificent article, Given such an exceptional measure of information in it, These kind of articles keeps the clients fervor for the site, and continue sharing more ... positive conditions 꽁머니사이트 꽁머니사이트
 • 2023-11-07 나는 이것이 유익한 게시물이라고 생각하며 매우 유용하고 지식이 풍부합니다. 따라서이 기사를 작성하는 데 많은 노력을 기울여 주셔서 감사합니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-11-07 음, 소셜 미디어 나 다른 곳에서 아름다운 정보를 볼 때 항상 갑작스런 느낌이 있습니다. 좀 더 아름답고 정교하게 전달하면됩니다 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-11-07 정보를 얻기 위해 인터넷을 검색하다가 당신의 블로그를 발견했습니다. 이 블로그에있는 정보에 깊은 인상을 받았습니다. 이 주제를 얼마나 잘 이해하고 있는지 보여줍니다. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-11-07 좋은 게시물이지만이 주제에 대해 조금 더 쓸 수 있는지 궁금합니다. 좀 더 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다. 미리 감사드립니다! 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-11-07 "저는 귀하의 웹 사이트를 정상적으로 방문하고 있으며 우수한 사이트를 유지하기 위해 시간을 내 주셔서 감사합니다. 오랫동안 자주 방문 할 것입니다. https://www.bitsofwisdom.org/blog https://www.bitsofwisdom.org/blog
 • 2023-11-07 당신은 함께 논쟁하기가 실질적으로 어렵다는 것을 너무 많이 이해합니다 (실제로 내가 원하는 것은 아닙니다 ... HaHa). 당신은 확실히 수십 년 동안 논의 된 주제로 최신 스핀을 넣었습니다. 멋진 물건, 그냥 멋져요! 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-11-07 Good morning, may be seriously is off of concept yet , no matter what, i have already been hunting within your web sites as well as aesthetics absolutely surely elegant. I am just creating a fresh, new journal as battling to get bode well, each i do get your hands on a specific thing the mess it up. The ways fast seemed to be to in which in order to your site? Could actually another person as i am lacking discover exercise, while use parents redesign sheets devoid of having endangering everything aquatic treadmill? buy twitter followers Anonymt
 • 2023-11-07 This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck buy traffic buy traffic
 • 2023-11-07 안녕하세요. GOOGLE을 사용하여 블로그를 찾았습니다. 이것은 아주 잘 쓰여진 기사입니다. 나는 그것을 북마크하고 당신의 유용한 정보를 더 읽기 위해 돌아올 것입니다. 게시물 주셔서 감사합니다. 꼭 돌아 올게요. 저금통토토 저금통토토
 • 2023-11-07 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. 캡사이트 캡사이트
 • 2023-11-06 확실히 그것의 모든 조금을 즐기십시오. 그리고 나는 당신의 블로그의 새로운 내용을 확인하기 위해 당신이 즐겨 찾기에 추가했습니다. 반드시 읽어야 할 블로그입니다! 스마일도메인 스마일도메인
 • 2023-11-06 나는 당신의 블로그를 읽는 것을 정말 좋아했습니다. 아주 잘 작성되었고 이해하기 쉬웠습니다. 내가 읽은 다른 블로그와는 달리 정말 좋지는 않습니다. 무지개접속 무지개접속
 • 2023-11-06 "좋은 게시물입니다.이 게시물은 정말 좋은 정보를 제공합니다. 확실히 살펴 보겠습니다. 정말 유용한 팁이 여기에 제공됩니다. 정말 감사합니다. 좋은 작업을 계속하세요. 세븐토토 세븐토토
 • 2023-11-06 이 게시물을 통해 모든 작품을 연주하는 데 대한 귀하의 좋은 지식이 매우 도움이되었음을 알고 있습니다. 나는 이것이 내가 찾고 있던 문제를 발견하는 첫 번째 장소임을 알립니다. 당신은 영리하면서도 매력적인 글쓰기 방법을 가지고 있습니다. 기가토토 기가토토
 • 2023-11-06 이 게시물을 통해 모든 작품을 연주하는 데 대한 귀하의 좋은 지식이 매우 도움이되었음을 알고 있습니다. 나는 이것이 내가 찾고 있던 문제를 발견하는 첫 번째 장소임을 알립니다. 당신은 영리하면서도 매력적인 글쓰기 방법을 가지고 있습니다. 레고토토 레고토토
 • 2023-11-06 안녕하세요. GOOGLE을 사용하여 블로그를 찾았습니다. 이것은 아주 잘 쓰여진 기사입니다. 나는 그것을 북마크하고 당신의 유용한 정보를 더 읽기 위해 돌아올 것입니다. 게시물 주셔서 감사합니다. 꼭 돌아 올게요. 슈퍼헐크 슈퍼헐크
 • 2023-11-06 "좋은 게시물입니다.이 게시물은 정말 좋은 정보를 제공합니다. 확실히 살펴 보겠습니다. 정말 유용한 팁이 여기에 제공됩니다. 정말 감사합니다. 좋은 작업을 계속하세요. 꽁머니 꽁머니
 • 2023-11-06 안녕하세요. GOOGLE을 사용하여 블로그를 찾았습니다. 이것은 아주 잘 쓰여진 기사입니다. 나는 그것을 북마크하고 당신의 유용한 정보를 더 읽기 위해 돌아올 것입니다. 게시물 주셔서 감사합니다. 꼭 돌아 올게요. 토스카지노 토스카지노
 • 2023-11-06 이 게시물을 통해 모든 작품을 연주하는 데 대한 귀하의 좋은 지식이 매우 도움이되었음을 알고 있습니다. 나는 이것이 내가 찾고 있던 문제를 발견하는 첫 번째 장소임을 알립니다. 당신은 영리하면서도 매력적인 글쓰기 방법을 가지고 있습니다. 인디벳 인디벳
 • 2023-11-06 이 기사에는 내가 스스로 생각하지 못했을 것이 너무 많습니다. 귀하의 콘텐츠는 독자에게 흥미로운 방식으로 생각할 수있는 것들을 제공합니다 카림벳도메인 카림벳도메인
 • 2023-11-06 이 게시물을 통해 모든 작품을 연주하는 데 대한 귀하의 좋은 지식이 매우 도움이되었음을 알고 있습니다. 나는 이것이 내가 찾고 있던 문제를 발견하는 첫 번째 장소임을 알립니다. 당신은 영리하면서도 매력적인 글쓰기 방법을 가지고 있습니다. 바나나토토 바나나토토
 • 2023-11-06 웹 링크로 이동하는 데 도움이 필요하지만 이것은 중요합니다. 달팽이벳 달팽이벳
 • 2023-11-06 웹 링크로 이동하는 데 도움이 필요하지만 이것은 중요합니다. 달팽이벳 달팽이벳
 • 2023-11-06 꽤 좋은 게시물입니다. 나는 방금 귀하의 블로그를 우연히 발견하고 귀하의 블로그 게시물을 읽는 것이 정말 즐거웠다고 말하고 싶었습니다. 어떤 식 으로든 피드를 구독하고 곧 다시 게시 해 주시기 바랍니다. 유용한 정보에 감사드립니다. 시작주소 시작주소
 • 2023-11-06 방문자에게 제공하는 최고 품질의 정보를 정말로 즐겼다 ​​고 말하기 전에 웹 사이트를 떠날 수 없었습니까? 새로운 게시물을 확인하기 위해 자주 다시 올 것입니다. 쇼미더벳도메인 쇼미더벳도메인
 • 2023-11-06 나는 더 비슷한 주제에 관심이있을 것입니다. 정말 유용한 주제를 받았군요. 항상 블로그를 확인하겠습니다. 감사합니다. 쇼미더벳도메인 쇼미더벳도메인
 • 2023-11-06 방문자에게 제공하는 최고 품질의 정보를 정말로 즐겼다 ​​고 말하기 전에 웹 사이트를 떠날 수 없었습니까? 새로운 게시물을 확인하기 위해 자주 다시 올 것입니다. 맘벳주소 맘벳주소
 • 2023-11-06 I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-11-06 I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-11-06 "Appreciating the dedication you put into your blog and detailed information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Fantastic read!" 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-11-03 Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. immediate connect zkušenosti Anonymt
 • 2023-10-30 I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-10-28 Yo, I am havin a difficult time looking to rank nicely for the term “victorias mystery discounts”… Pls approve my statement!! Kenya Safari seo
 • 2023-10-26 Heya that is a first-rate write-up. I’m going to mail this to my buddies. I got here in this even as browsing on aol I’ll be sure to come back again lower back. Thank you for sharing. เว็บบอลราคาน้ำดีที่สุด Anonymt
 • 2023-10-24 Thanks for discussing your ideas in this article. The other matter is that if a problem occurs with a computer system motherboard, people should not consider the risk of repairing this themselves because if it is not done properly it can lead to permanent damage to the complete laptop. It will always be safe to approach any dealer of your laptop for any repair of its motherboard. They have technicians who’ve an experience in dealing with mobile computer motherboard issues and can make right analysis and perform repairs. Unclaimed Scholarships Anonymt
 • 2023-10-19 I enjoyed reading this a lot… I really hope to read more of your posts in the future, so I’ve bookmarked your blog. But I couldn’t just bookmark it, oh no.. When I see quality website’s like this one, I like to share it with others So I’ve created a backlink to your site (from … ufabet 100 Anonymt
 • 2023-10-18 I’d always want to be update on new blog posts on this web site , bookmarked ! . แทงบอลออนไลน์ 789 Anonymt
 • 2023-10-18 Thanks a lot for your efforts to have had these things together on this blog site. Mary and i also very much appreciated your input through your articles with certain things. I recognize that you have many demands in your schedule hence the fact that you actually took the maximum amount of time as you did to guide people really like us via this article is actually highly valued. เว็บพนันคืนยอดเสีย Anonymt
 • 2023-10-18 if you are not eating much fiber, then you will always get indigestion. so eat lots of dietary fibers’ แทงบอลขั้นต่ำ 20 บาท Anonymt
 • 2023-10-17 Thanks for the post and great tips.. even I also think that hard work is the most important area of getting success. Öl erfahrung Anonymt
 • 2023-10-17 This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it bitindex prime erfahrungen Anonymt
 • 2023-10-16 May well appear like masses until you’re inside the placement that i’m. Your weblog alerted me to thinking that I had earlier unnoticed. Thanks plenty Kurt Gulvmand is a especially useful post! Funny, I got here over just to make sure I hadn’t neglected some thing and I stumble upon a in fact worthwhile submit my response Anonymt
 • 2023-10-14 "It’s amazing in support of me to have a site, which is good in favor of my know-how. thanks admin" 영화 다시보기 영화 다시보기
 • 2023-10-12 Stay cautious for change maintenance schedules in order to avoid disruptions that may influence your trades. Slot UMAIR
 • 2023-10-09 Slower-moving resources may possibly present fewer arbitrage possibilities, so it's important to choose resources carefully. how to make a crypto currency Anonymt
 • 2023-10-08 This post is greatly simple to scrutinize and recognize without overlooking any unobtrusive components. Remarkable work! 토트넘 k리그 다시보기 토트넘 k리그 다시보기
 • 2023-10-08 When I first of all commented I clicked the -Notify me even as new surveys are delivered- checkbox and any in addition if a statement is delivered I get four emails the usage of the identical comment. Could there be however you are capable of eliminate me from that service? Thanks! crypto arbitrage seo
 • 2023-10-04 Are not they in a rush? Do no longer they want to find the outpost? Need not Kirk get back to the ship? Yet they take a seat down there, having a talk and barbecue round a log hearth. ทางเข้า ufabet ภาษาไทย Anonymt
 • 2023-10-04 I’d have were given to test with you proper here. Which is not a few element I normally do! I pretty like reading a located up that might get humans to trust. Also, thanks for permitting me to comment! ทางเข้า ufabet มือถือ Anonymt
 • 2023-10-03 Great Publish, I'm a large believer within publishing remarks upon websites in order to allow weblog authors realize that they’ve additional some thing beneficial in order to the internet! https://wm6969.com/ Anonymt
 • 2023-10-03 This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff. 먹튀검증 Anonymt
 • 2023-10-03 it is really fine together with meanful. it is really amazing webpage. Back linking may be very important idea. you will have extremely improved lots of individuals what person see webpage and provides him or her usefull material. 안전놀이터 Anonymt
 • 2023-10-03 I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... 토토사이트 Anonymt
 • 2023-10-03 I'm really glad that your informative article is helpful to others. 스포츠중계 해외축구중계 무료스포츠중계 스포츠중계사이트 epl중계 느바중계 nba중계 mlb중계 믈브중계 손흥민중계 손흥민축구중계 토트넘중계 프리미어리그중계 스포츠경기분석 올림픽중계 올림픽경기중계 하키중계 ufc중계 월드컵중계 월드컵축구중계 NBA중계
 • 2023-10-01 I always visit new blog everyday and i found your blog.*-”– ทางเข้าufa sarfaraz
 • 2023-10-01 Cool stuff you have got and you keep update all of us 누누티비 시즌2 누누티비 시즌2
 • 2023-09-30 This can be neat article along with i quite like you just read this specific article. your blog can be amazing so you get very good staff members as part of your web site. wonderful expressing continue. funeral flower arrangements Anonymt
 • 2023-09-30 I'd personally declare that will this is the a terrific article of an wonderful man or woman, i am just very happy to discover this specific. pest control services Anonymt
 • 2023-09-30 Normal appointments listed here are the easiest method to thanks for the work, that means that I am going to the website daily, searching for brand new, fascinating data. Numerous, thank you! it solutions provider Anonymt
 • 2023-09-30 Frequent goes to here i will discuss the obvious way to appreciate it on your attempt, which often is why Now i am viewing the internet site day-to-day, in search of completely new, useful facts. Quite a few, many thanks! sassys Anonymt
 • 2023-09-30 Cheers to the article along with wonderful guidelines.. perhaps My spouse and i in addition feel that efforts can be the key facet of receiving good results. Blocked Shower Anonymt
 • 2023-09-30 I’m encouraged while using surpassing along with preachy list that you just adorn such minor timing. Blocked Shower Anonymt
 • 2023-09-30 Many thanks with regard to supplying current improvements concerning the issue, We anticipate study much more. Tree Bracing Anonymt
 • 2023-09-30 Actually sound, great, fact-filled details the following. The content Don't ever fail, understanding that undoubtedly is valid the following at the same time. An individual constantly lead to an appealing examine. Is it possible to notify Now i'm pleased?: )#) Maintain the nice posts. medicare plans Tifton Anonymt
 • 2023-09-26 I went over this internet site and I believe you have a lot of fantastic information, saved to favorites (:. click site Anonymt
 • 2023-09-26 Really! Everything that a opener it blog post was for my situation. A great deal enjoyed, bookmarked, As i can’t look ahead to alot more! collagen powder Anonymt
 • 2023-09-25 Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!! ufabet login Anonymt
 • 2023-09-24 Aw, this became an exceptionally nice post. In idea I must put in writing in this way additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and also by no means appear to go done. ufabet login Anonymt
 • 2023-09-24 Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. bong888 Anonymt
 • 2023-09-24 The following is the perfect posting I actually found as a consequence of promote them. It's really just what exactly Needed to check out anticipation around long run you are going to continue on to get spreading this sort of great posting. bong88 link Anonymt
 • 2023-09-24 this really is great and also meanful. this really is great website. Relating is quite beneficial factor. you might have actually aided a lot of people which check out website and offer these usefull details. vaobong88 Anonymt
 • 2023-09-24 Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. bong88 Anonymt
 • 2023-09-23 I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. ufabet login UMAIR
 • 2023-09-23 I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. Dubai Luxury Real Estate Market 2023 Bahria Town Rawalpindi Phase 8 Commercial Real Estate