Arbeid

Arbeid for alle?

Mange ønsker å jobbe, men få med utviklingshemning har en jobb. Her kan du lese partienes løsninger på denne utfordringen.

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet vil ha 100 prosent jobbgaranti for unge utviklingshemmede. I dag går åtte av ti ut i ledighet etter videregående. Vi vil starte med forsøk i ett fylke og bruke lærdommen derfra i resten av landet.  

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

Arbeidsmarkedstiltakene er blant de viktigste virkemidlene i det arbeidsrettede velferdsapparatet, og attførings- og vekstbedriftene er sentrale aktører for å lykkes med å inkludere flere arbeidslivet.

Arbeids- og utdanningsreiser er en helt avgjørende ordning for mange funksjonshemmede som trenger transport til og fra arbeid eller utdanning, men som ikke kan nyttiggjøre seg ordinært transporttilbud. Dette tilbudet bør gjøres til en varig ordning slik at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Høyre vil ha et samfunn med muligheter for alle. Alle som kan og ønsker å jobbe skal få sjansen til det. Vi vil derfor inkludere flere i arbeidslivet. Fremover blir det spesielt viktig at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeidsmarkedet, men får den bistanden de trenger for å komme i jobb.

Høyre går til valg på å øke antall plasser og erstatte varig tilrettelagt arbeid (VTA) og varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTA-O) med en mer fleksibel og individorientert ordning kalt tilrettelagt arbeid (TA), med tettere oppfølging både i og utenfor ordinært arbeidsliv.

Med Høyre i regjering har antall varig tilrettelagt VTA-plasser gått fra 9300 til over 12 000. Denne omdisponeringen av midler vil gi flere muligheten til å ta del i arbeidslivet. Dette er en historisk satsing på personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidsplassen og på VTA-ordningen. Nå kan enda flere deltakere bli brakt ut av utenforskap og inn i et arbeidsfellesskap.

  1. I tillegg startet vi i 2018 ned inkluderingsdugnaden med tre innsatsområder: gi arbeidsgivere insentiver til å ansette mer mangfoldig,
  2. arbeid og psykisk helse, og
  3. bedre muligheter til opplæring for å kvalifisere seg til arbeid.

Målet er å gi flere som står utenfor arbeidslivet, mulighet til å komme inn og delta på en ordinær arbeidsplass ved hjelp av flere ulike tiltak.

 

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

KrF har de siste årene jobbet målrettet og gitt mer penger til varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) slik at også de som trenger tilrettelegging skal kunne jobbe Vi har et mål om å fortsette å etablere flere slike arbeidsplasser. Vi vil også styrke funksjonsassistentordningen og traineeordningen i det offentlige, og sikre at både offentlige arbeidsplasser aktivt må rekruttere mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vil også utvide muligheten man har til å gi tidsubestemt lønnstilskudd for dem med nedsatt arbeidsevne. Alle disse tiltakene vil gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

MDG vil at alle de som ønsker å jobbe, skal ha en jobb.  Vi vil sikre at utviklingshemmede og funksjonshemmede kan gjennomføre utdanning på en fullverdig måte og stå i arbeid. Arbeidslivet må tilrettelegges slik at flest mulig kan stå i jobb. Eksempler på hva vi vil gjøre for å få til det, er å sørge for varig tilrettelagt arbeid (VTA), meningsfull yrkesopplæring, og individuell støtte til alle som trenger det.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

  • sikre en anstendig minimumsinntekt, også for mennesker med funksjonsnedsettelse

  • lovfestet rett til arbeid og arbeidsrettet aktivitet

  • styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeid

  • øke antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), fortrinnsvis i ordinær virksomhet

  • at kommuner og helsetjenesten skal ha et ansvar for å legge til rette for at arbeidssøkere med bistands- og tjenestebehov kan komme i jobb og få støtte til å stå i jobben

  • at lønnstilskudd til arbeidsgivere må opprettholdes og styrkes

  • sikre arbeidsplasser, arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud for alle

 

 

rødt logo høyde 50.jpg

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til utdanning og arbeid på lik linje med alle andre. Alle NAV-kontorer må ha tilgang på kompetansen som kreves for å kunne hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelser til å skaffe seg og beholde relevant arbeid. Det må være skolebøker og studielitteratur i tilgjengeliggjort format.

Arbeidsgivere må få økonomisk støtte til tilrettelegging som er nødvendig, varig tilretteleggingen. Det må også tilrettelegges for flere VTO-plasser (varig tilrettelagt arbeid innen ordinær bedrift) og VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid i skjermet bedrift).

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Senterpartiet vil utvide omfanget av ordninger med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver. Senterpartiet vil videre gi NAV et tydelig mandat og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp personer på uføretrygd som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi vil også utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov må styrkes og bli et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Samtidig vil Senterpartiet vil arbeide for regulert arbeidsinnvandring til Norge slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i det norske arbeidsmarkedet.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

SV mener at mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i samfunn og arbeidsliv akkurat som alle andre.  For at flere skal få jobb må det det bli mange flere som får varig tilrettelagt arbeid både i egen bedrift (VTA) og i vanlige bedrifter (VTB). Vi må også bestemme at kommunene og staten må ansette flere med funksjonshemming. Alle skal kunne fullføre videregående skole. Da må fylkene samarbeide med bla VTA bedrifter slik at også utviklingshemmede får gjennomført læretid i bedrifter og får kompetansebevis. 

 

 

Venstre logo høyde 50.png

Venstre er opptatt av at alle som vil jobbe skal få mulighet. Dette betyr blant annet å gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd. Vi har gjort helsejustert lønn til et av våre felles valgløfter med de andre regjeringspartiene. Det betyr at flere skal få jobbe etter evne.

Jens Petter Gitlesen

5 september 2021

Tips noen om siden