Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Svenneprøven

Til våren kommer stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. Skal meldingen bidra til å snu utviklingen, så kreves en statsråd med et sterkt departement og stor innflytelse på andre departement.

Allerede i 2002 dokumenterte forskerne Tøssebro og Lundeby at situasjonen for mennesker med utviklingshemning var i ferd med å komme i konflikt med målsetningene på feltet. Etter den tid, har rapportene om utvikling stikk i strid med nasjonale politiske målsetninger, vært mange. Politiske vedtak og løfter om å endre situasjonen, har vært flere. Men etter 18 år, har vi erfart velvilje, innpakket i tomme ord og symbolpolitikk.

Boligpolitikken er kjernen

Boligpolitikken er svært sentral. Hjemmet er det stedet en tilbringer størstedelen av livet. Tjenestene blir ofte organisert ut i fra hjemmet, spesielt for det store flertallet som bor i bofellesskap. Kommunene har ansvar for tjenestene. Mennesker med utviklingshemning har trygdeytelsen "Unge ufør" og er økonomisk støtte for å kunne etablere seg. Husbanken har gode støtteordninger, men alle forutsetter kommunal velvilje. I kommunen kan det være mangel både på innsikt og velvilje.

Kommunenes fokus er i liten grad på selvbestemmelse og likestilling. Ivrige konsulenter forteller kommunene hvor mye de skal spare på å bygge stort, dette til tross for at det aldri er dokumentert noen stordriftsfordeler. Kommunepolitikerne sluker ukritisk tankene om stordriftsfordeler. Få er klar over at stordriftsfordelene det snakkes om består i å ikke gi individuelle tjenester. Det at utviklingshemmedes selvbestemmelse blir ignorert, vektlegges ikke. I motsetning til alle andre grupper, så er det kommunen som bestemmer hvor, hvordan og med hvem mennesker med utviklingshemning skal bo sammen med.

Svak kontroll uten konsekvenser

Fylkesmannen fører tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning, men frekvensen av tilsyn er såpass lav at det ikke er hvert århundre at en kan forvente tilsyn med et bofellesskap. Selv om tilsyn er kjærkomment, så er tilsynene svært overfladiske og langt i fra noen granskende kontroll. I all hovedsak er tilsynet skriftlig saksbehandling som suppleres med intervju. De få nasjonale tilsynene det har vært på feltet, viser alle lovbrudd i det store flertallet av tilsynene. Ikke noe indikerer at forholdene er blitt bedre med tiden. Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for tilsynene. I oppsummeringsrapporten fra det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016, legger Statens helsetdirektoratet byråkratspråket til side og stiller i klare ordelag spørsmål om styringssystemet i det hele tatt fungerer:

"De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forutsetninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud – også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?"

For dem med en viss oversikt med feltet, er det lett å svare at styringssystemet ikke fungerer. Systemene blir heller ikke bedre så lenge statlige myndigheter ikke tar grep som sikrer de nødvendige forutsetningene for gode tjenester. En må konstatere at den politiske ledelsen i kommunene ikke kjenner feltet de de er satt til å styre. Det gjør en på dette feltet som på alle andre felt: En etablerer et sterkere lovverk, øknomiske incentiver og kontroll. Det er velkjent at styrere som ikke kjenner feltet de skal styre, ikke bør styre fritt.

Kommunene kan fungere dårlig, men staten trenger ikke være bedre

Når statlige myndighetene ikke har kommet med effektive virkemidler på 18 år, så viser det manglende fokus, handlingslammelse og uvilje til styring.

Arbeidsmarkedspolitikken, trygdesystemet, vergemålsordningen og skolelovgivningen er et statlig ansvar. Heller ikke på disse områdene har utviklingen vært i samsvar med målsetningene. I st.meld. 47 (1989-90) ble det lovet at arbeidstilbudet skulle bygges opp etterhvert. I dag er andelen utviklingshemmede i jobb, omtrent som i 1990.

Vergemålsloven kom i fokus med VGs avsløringer i Tolgasaken og Riksrevisjonens rapport med vergemålsreformen. Lite har skjedd siden dengang.

De statlige spesialskolene ble nedlagt i 1992. Fra 1975 fikk vi en skole som skulle ha rom for alle. I dag er segregeringen større enn noen gang. Elever med utviklingshemning er oftest uteglemt fra inkluderingsdebatten. Da en fikk fokus på betydningen av en inkluderende skole, så var fokuset på kjønn, blinde, døve og utviklingshemmede. I dag dreier inkluderingsdebatten seg om nye landsmenn, elever med spesifikke lærevansker og utjevning av sosial ulikhet. Elever med utviklingshemning er uteglemt.

I kjølvannet av trygdereformen falt mennesker med utviklingshemning ut av bostøtteordningen, rettshjelpsordningen og et hav med beskyttende ordninger og grenser for egenandeler. Ingen vet hvor store alle disse belastningene ble eller hvor mange som ble rammet. Men mange havnet i fattigdom.

Forventninger til stortingsmeldingen

Makter kultur- og inkluderingsminister Abid Raja å gjøre en god jobb, så vil den kommende stortingsmeldingen vise en vei som kan sikre en utvikling i samsvar med nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser. Vi vet at informasjonstiltak og veiledere på langt nær er nok. Det kreves effektive virkemidler som lovendringer, budsjett, effektive kontroll- og rapporteringer.

Kort tid etter nedstengningen av landet kom regjeringen med de økonomiske krisepakkene for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene. Kontrollen med tiltakene startet umiddelbart. Mennesker med utviklingshemning har ventet minst siden 2002 på tiltak som sikrer at livssituasjonen kommer i samsvar med målsetningene.

Jens Petter Giltesen

3 januar 2021

 • 2023-03-27 I do like the strain assembled qualities which is at 15. A couple rise pluses, Probiotics is made in the United States and is veggie darling :) What I couldn't manage to about Probiotics is that the live probiotic cells are just guaranteed at the time of creation and the sticker cost is to a magnificent degree high. $69.95 for a month of probiotics is astoundingly costly. Click For More : /zno8mkijzve Betting Nite
 • 2023-03-27 "Remember that? It didn't kill anyone on the ground. It killed everyone on board. But it didn't kill anyone on the ground," Green said. From these other states or from Alaska? They are liars! " 301-375-2488 301-375-2488
 • 2023-03-22 The supplement works absolutely in disconnection. No flourishing ordinary or extraordinary forsaking bolster regimen is relied on to make it limit like it should. This is a thing that offers an important measure of potential focal core interests. Click For More : Pacman 30th Anniversary Business Tectics
 • 2023-03-20 I actually enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later in life. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice weekend! By Bisma Kab Bekasi Wellness System Report
 • 2023-03-18 The situations determining with complement content reveals the way of measuring vitamins seen in nutrition. A not all that awful wellspring of iron is a celebration of a situation determining with complement content. Read More: yimusanfendi Forbes Upp
 • 2023-03-16 Given the risk of creating perplexity and motivation to direct the development of the department to the sufficiency of factors, EFSA and the FDA selected not to let nonexclusive situations about probiotics Read More: komik tap Checkin Newkig
 • 2023-03-14 The year 2022 brought with it the challenge of returning to face-to-face classes, after two hectic and critical years, marked by physical distancing, exhaustion and the clear need for a holistic approach to education. Educational communities and civil society actors in Chile and around the world continue to seek different ways for students to resume their learning paths and, above all, find a safe place at school and well-being.For More Info: rubmd Becky Lewis
 • 2023-03-10 Your article on mindful eating really struck a chord with me. As someone who has struggled with disordered eating in the past, I appreciate that you emphasized the importance of listening to our bodies and honoring our hunger and fullness cues. I also appreciated yourtips for a better breakfast. Thank you for sharing your wisdom on this important topic! Samantha
 • 2023-03-01 We provide you cheap flight deals on your Allegiant Airlines in low price. We are offering cheap flight deals on Allegiant Air tickets. Book your Cheap Allegiant Air Flights tickets online now or Call us to get a quick quote for the cheapest airfare. Allegiant Airlines
 • 2023-02-24 I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine,We will wait for your next article so only.Thanks!I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. 안전놀이터 seoo
 • 2023-01-29 Every year, from school they cross the border to Paraguay and the students and authorities also go from there to Pichidegua. "I always go to customs with more than 200 books, they ask me why I have so many, it's the crowd. And when I tell them it's for children in schools across the country, they tell me please go ahead, you're welcome in the Paraguay!"For More Info: Playbhagyalaxmi Result Mary Carter
 • 2022-12-29 Participants who are already registered for the 2020 edition will shortly receive a message with several options: Full rescheduling of the next edition scheduled for Sunday 10 October 2021 at no additional cost Payment of the registration fee for an administration fee of 4 euros Transfer of the registration amount to the 20km association in Paris in solidarity with the event. AniCloud At the end of the management of the cancellation procedure, the association undertakes to pay 50% of the total amount of these transfers to the Pasteur Institute. AniCloud
 • 2022-12-29 As for the facial,AniCloud he recommends a facial massage with special attachments, such as jade or rose quartz rollers, at least once before landing, on flights of less than 8 hours, and at least twice on long flights, in the middle of the flight. Travel. And before landing. Angie Jimenez
 • 2022-12-29 Cloud computing delivers a higher overall performance. Cloud computing is eminently scalable. Increasing the range of programs you operate or the quantity of facts you store does not require a heavy investment; you handiest need to advise the cloud-web hosting adviser. AniCloud NinaKiara
 • 2022-12-08 I'm very happy to see your post. I found the most beautiful and fascinating thing. I'm so happy to visit your post. Interesting experiences, more will come back for you! 먹튀검증 majornoriter
 • 2022-12-08 This is a wonderful post and I am grateful to peruse it. Your blog is amazing and your blog has great employees. Keep up the good sharing. We are building a successful and redesigned process beyond the field. We make it our primary responsibility to achieve results based on your goals. I found very useful information in your post. Thank you for sharing your excellent knowledge and knowledge. I bookmarked you for future updates. 안전토토사이트 totoforce
 • 2022-11-10 Impressive content, I will share it nytimes wordle chanvova
 • 2022-10-12 I only play healthy games. If you are not feeling well, try color tunnel game to experience things differently. damin
 • 2022-10-12 Hello ! I am the one who writes posts on these topics totosite I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? totosite
 • 2022-09-14 If you are enthusiastic in sports, especially those involving the ball, join rolling ball 3d right now to express your enthusiasm and demonstrate your ability. A lot of fresh information is synthesized here. Agatha
 • 2022-09-06 I have been looking for articles on these topics for a long time. majorsite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day majorsite
 • 2022-02-26 Класс KOBIKOV_9372
 • 2022-01-05 great article it is very impressive and knowledgeable content thanks for sharing us Women brown café racer jacket William Smith
 • 2022-01-05 more links info: https://noviembrenocturno.es/forum/profile/juankaxx/ https://firstbuild.com/ideation/profile/juankaxx/ https://stookforum.nl/forums/profile/juankaxx/ https://www.thailand-portalen.dk/forum/profile/juankaxx/ https://www.intex-pooler.se/community/profile/juankaxx/ https://borsaninizinden.com/forum/profile/juankaxx/ https://remiza.com.pl/forum/profile/juankaxx/ https://www.traditionalanimation.com/author/juankaxx/ https://www.tottenhamblog.com/author/juankaxx/ https://www.hogwartsishere.com/1401326/ https://projetsdiy.fr/forums/profile/juankaxx/ https://trainlikeanastronaut.org/community/profile/publiwebmaxter/ https://www.amfengshui.com/members/juankaxx/profile/ https://www.alfatah.com.pk/forums/profile/juankaxx/ https://www.sportsgossip.com/community/profile/juankaxx/ https://foro.makecuisine.com/comunidad/profile/juankaxx/ https://www.theasianread.com/team-members/juankaxx/profile/classic/ https://caminhodafe.com.br/ptbr/community/profile/juankaxx/ https://www.rbsa.org.uk/profile/publiwebmaxter/profile https://www.soberinthecountry.org/profile/publiwebmaxter/profile https://www.prisonsociety.org/profile/publiwebmaxter/profile https://www.aapf.org/profile/publiwebmaxter/profile https://www.genocidewatch.com/profile/publiwebmaxter/profile https://www.nolangroup.de/profile/publiwebmaxter/profile https://www.clem-e.com/profile/publiwebmaxter/profile https://www.didrichsenmuseum.fi/profile/publiwebmaxter/profile https://www.thefsi.org/profile/publiwebmaxter/profile https://www.paintnailbar.com/profile/publiwebmaxter/profile saritax
 • 2021-12-27 Nice Blog. I would like to say you that keep sharing more Emily in Paris Gabriel Jacket Andrew Smith
 • 2021-12-22 I have to search sites with relevant information on given topic and provide them to teacher our opinion and the article lol bean masieu
 • 2021-11-30 I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! ABC Chart shz
 • 2021-11-30 I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. Cartoon Characters shz
 • 2021-11-30 If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries Iconic Cartoon Characters shz
 • 2021-11-30 A great website with interesting and unique material what else would you need. Exipure shz
 • 2021-11-30 It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! Free Robux Codes shz
 • 2021-11-30 Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Roblox Promo Codes shz
 • 2021-11-30 They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. Roblox shz
 • 2021-11-30 Thanks for the best blog. it was very useful for me.keep sharing such ideas in the future as well. Blooket play shz
 • 2021-11-30 I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! Blooket shz
 • 2021-11-30 I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! Cheugy shz
 • 2021-11-30 It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. The P.I.G Method shz
 • 2021-11-30 I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Questions to ask a guy shz
 • 2021-11-30 I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! Space Words shz
 • 2021-11-30 I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Jokes for Kids shz
 • 2021-11-30 I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. Testogen shz
 • 2021-11-30 I'm happy to see the considerable subtle element here!. Testogen Review shz
 • 2021-11-30 Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. Charter School shz
 • 2021-11-30 It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Java Burn shz
 • 2021-07-28 thanks sk

Tips noen om siden