Foto av Norges lover

Foto: Andreas Haldorsen

Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver

Når kommunen hevder at visse omsorgsoppgaver ikke er lovpålagt, kan det være en god tommelfingerregel å anta det motsatte.

Jevnlig får NFU henvendelser om personer som ikke får de nødvendige omsorgstjenestene med den begrunnelsen at tjenestene ikke er lovpålagte. Ut i fra hels- og omsorgstjenestens bokstav, er det fint lite som er klart og entydig lovpålagt. Helse- og omsorgstjenesteloven sier ikke noe spesifikt verken om de som har behov for bistand til sminking, daglige innkjøp eller å delta i menighetsarbeid. Grunnen til dette er at dels at behovene for bistand varier svært mye fra person til person og er så omfattende at det vil være umulig å lage en opplisting av alt som en kan ha behov for bistand til. Lovteksten er også formulert ut i fra at kommunene er forskjellige og kommunene må ha en viss frihet til å løse oppgavene på en slik måte som passer de lokale forholdene.

Den som får beskjed fra kommunen om oppgaver som ikke er lovpålagt, bør lese rundskriv Aktiv omsorg. Rundskrivet presiserer hvilke oppgaver omsorgstjenesten skal bistå i:

"Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser. Tilbud om dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjeneste­tilbudet."

Kommunens plikt til å yte tjenester strekker seg langt ut over bistand til personlig hygiene og tilsyn i bofellesskapet. Vi fikk omsorgstjenestene for å sikre at den enkelte skulle kunne leve aktive og meningsfulle liv. Dersom kommunen ikke yter tilstrekkelig med tjenester til å sikre den enkelte aktive og meningsfulle liv, så ytes ikke de lovpålagte tjenestene.

Jens Petter Gitlesen

27 desember 2017
  • 2018-01-14 Lars Petter Endresen. For å rett til BPA må du ha et ukentlig behov for tjenester på minst 32 timer. Dersom støttekontakt organiseres som BPA vil det gå utover retten til tjenester i hjemmet. Når man får innvilget støttekontakt er det kun for et begrenset antall timer og i enkelte bydeler i Oslo har man begynt med støttekontaktgrupper hvor for eksempel tre støttekontakter er støttekontakter for fem utviklingshemmede og da dukker det fort opp ulike behov som ikke alltid lar seg forene. Ellers skal det sies at alle rett på ferie for det er regulert i ferieloven. Det betyr ikke at man har rett til å reise bort for i tilfeller der man har behov for tjenesteyter vil arbeidsmiljøloven legge klare begrensninger på arbeidstid. Det betyr at du som mottaker av tjenester må betale overtidslønn og da begrenser det seg rimelig kjapt hva man har økonomi til. Steinar Wangen
  • 2017-12-29 Hei Merethe Vikebø, du har rett til å få støttekontakt organisert som BPA. Så kan du søke feriekommunen og kommunene gjør opp seg imellom. I søknaden kan du referere til rundskriv nr. I-9/2015 og Helseminister Bent Høie (H) i Handikappnytt. https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf https://www.handikapnytt.no/du-reiser-pa-hytta-kommunene-gjor-opp-seg-imellom/ Lars Petter Endresen
  • 2017-12-28 Hei Jens Petter, håper at dette gjelder også nå tjenestemottaker, reiser ut av kommunen, på ferie o.l. Meland kommune, mener at dette ikke er en lovpålagt oppgave. Det vil si at min datter ikke kan planlegge noe form for ferie, reise på fritiden. Selv om hun har et vedtak på å kunne nytte seg av "eksisterende ressurser, evt støttekontakt timer til ferie" . Når vi søker kommunen om ressurser /ledsager for å planlegge sommerferie, blir dette avslått med begrunnelse i at dette ikke er en lovpålagt oppgave, og at minn datte bare vil få tjenester når hun oppholder seg i egen bolig. Håper at NFU bistå, slik at vi får en tydelig avklaring på denne problemstillinge. Mvh Merethe og Yvonne Merethe Vikebø

Tips noen om siden