SV

Hva mener Sosialistisk Venstreparti?

Sosialistisk Venstreparti har et såpass langt navn at nesten alle omtaler partiet som SV. SV tilhører venstresiden. Partiet vil ha mer omfordeling og mer offentlig styring enn Arbeiderpartiet.

nettsiden til SV ser en at partiets hjertesaker er "Et rettferdig grønt skifte" og "Et rettferdig Norge". Dette betyr at SV er opptatt både av miljøpolitikk og at SV vil overføre mer fra dem som har mye til dem som har lite.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden. 

SV mener at uføretrygden man får må være så høy at man kan leve et godt liv. Uføre som har barn og unge uføre skal gis mer støtte enn i dag. SV vil at de som tapte på endringene i uførereformen skal få en kompensasjon. 

Barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før den borgerlige regjeringen kuttet i tillegget og tok mange tusen kroner fra uføre foreldre. 

I dag er ordningen med bostøtte for uføre veldig urettferdig. SV har foreslått at uføre skal få bostøtte slik det var før. SV vil styrke både bostøtta og andre ordninger slik at flere kan kjøpe og eie sitt eget hjem.  

2, Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb. 

SV mener at mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i samfunn og arbeidsliv akkurat som alle andre.  For at flere skal få jobb må det det bli mange flere som får varig tilrettelagt arbeid både i egen bedrift (VTA) og i vanlige bedrifter (VTB). Vi må også bestemme at kommunene og staten må ansette flere med funksjonshemming. Alle skal kunne fullføre videregående skole. Da må fylkene samarbeide med bla VTA bedrifter slik at også utviklingshemmede får gjennomført læretid i bedrifter og får kompetansebevis.  

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Alle skal ha rett til å gå på hjemmeskolen sin. Der skal alle få tilrettelagt undervisning som passer de ulike elevene. Noen vil trenge noe helt spesielt og da kan de trenge en skole som kanskje bare finnes noen få steder. Det er viktige at også de elevene får en skole som passer for dem. Uansett skal både foreldre og barn ha medbestemmelse. Det er også viktig at fritidstilbud og SFO er åpen for alle.

l undervisning skal være tilpasset slik at alle kan delta. Elever som trenger å bruke punktskrift, tegn som støtte eller alternativ- og supplerende kommunikasjon må ha fullgod rett på opplæring, undervisningsmateriell og mulighet til å kommunisere på sitt språk i skolen.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte. 

Mange rapporter og tilsyn har vist oss at veldig mange ikke får det de har krav på i kommunen sin. SV beholde og forsterke rettighetene til den enkelte, slik at det blir mindre forskjeller mellom kommunene. Det er viktig at staten kontrollerer at tilbudet er godt og at de det gjelder får så mye som mulig av selvbestemmelse og myndighet i eget liv. Staten må gi kommunene nok penger så kommunene ikke kan skylde på at de ikke har penger. SV har foreslått at staten skal gi kommunene mye mer penger til dette og ta en større del av kostnadene til ressurskrevende tjenester. 

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Å kunne delta på linje med andre i samfunnet handler om likestilling. SV mener bilstøtten må endres slik at man kan få bilstønad til å dra på fritidsaktiviteter, ikke bare til jobb eller utdanning.  Det må stilles krav til alle som får offentlig støtte til fritidsaktiviteter at de må ha tilbud til alle. 

SV vil også at BPA skal bli et reelt verktøy for likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse som trenger assistanse i hverdagen uavhengig av alder.  Da kan det ikke være ulikt fra kommune til kommune. Ordningen må bli statlig, som andre hjelpemidler. 

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv. 

SV vil bytte ut dagens vergemålslov med en lov som gir rett til hjelp for å ta gode beslutninger og bestemme mer sjøl i eget liv.  

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

SV har flere ganger foreslått at CRPD skal inn i den samme loven om menneskerettigheter. Alle menneskerettigheter er like viktig og særlig for de som opplever mye diskriminering, slik det er med mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Her må reglene strammes inn. SV mener at mennesker med utviklingshemming skal kunne bestemme sjøl hvor og med hvem de vil bo. SV vil stoppe institusjonalisering og bygging av store samlokaliserte boligtilbud. 

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

31 august 2021

 • 2023-09-21 Discover the best Genyt products through our comprehensive reviews. Make informed decisions and find the perfect Genyt solution. Get access to the latest movies on Filmywap. Learn how to download them for entertainment on the go. genyt filmywap hazeljones
 • 2023-09-21 In the era of digital transactions, PayPal stands as a trusted and convenient way to manage your finances online. Whether you're an avid online shopper or a freelancer receiving payments PayPal Login | PayPal Login dfgdgf
 • 2023-09-18 In the digital age, Amazon has solidified its presence as the go-to online marketplace for shopping enthusiasts. As the e-commerce giant continuously evolves to enhance user experience and security, one of its noteworthy features is the www.amazon.com/code dfgdgf
 • 2023-09-18 WCMT Insert common turning inserts threading insert carbide insert blanks tungsten guide insert glock http://wideworld.blog.jp/ https://cncinserts.bloggersdelight.dk special inserts tungsten inserts price parting tool inserts carbide drilling inserts carbide insert stock parting tool inserts tungsten inserts turning inserts price carbide insert canada Anonymt
 • 2023-09-15 The Ledger Nano S wallet is one of the most sold variants of the Ledger wallet. On this wallet, you can store more than 35 variants of crypto coins without having to worry a bit about their security. Ledger Nano S Wallet | ledger live wallet Mia leo
 • 2023-09-14 The app needs to be paired up with the Ledger device to allow users to perform trading operations. Accessible on both platforms i.e. ledger.com/start thomas clark
 • 2023-09-13 In today's digital age, cryptocurrencies have become an integral part of our financial landscape. Whether you're a seasoned investor or just starting your crypto journey, having a secure and user-friendly wallet is crucial. Coinbase.com dfgdgf
 • 2023-09-13 Welcome to my world of cinematic passion! As a dedicated movie enthusiast, I dive into the realm of trending movies, dissecting the heart-pounding action sequences, exploring the spine-tingling horrors, savoring the sweet essence of love stories, and embarking on thrilling adventures, all through the lens of film. Join me on this cinematic journey, where I share my thoughts and reviews on the latest blockbusters and timeless classics. Let's celebrate the magic of movies together! Filmywap | yomovies | filmyzilla | vegamovies | 9xflix viksharma
 • 2023-09-11 In this digital age, online payments and transactions have become an integral part of our lives. PayPal, a globally recognized online payment platform, has revolutionized the way we manage our finances and conduct e-commerce activities. PayPal Login | PayPal Login dfgdgf
 • 2023-09-09 In this digital age, having the ability to print wirelessly from your computer or mobile device is incredibly convenient. ij.start.canon printers offer this functionality, allowing you to print documents and photos without the hassle of tangled cables. dfgdgf
 • 2023-09-09 Thank you for sharing this. Keep it up! private charter san diego/ Angel17
 • 2023-09-04 Delta Community Credit Union Login | Suncoast Credit Union Login | Fifth Third Bank Login | Penfed Credit Union Login | Openoffice | Athena Health Login | Phantom Wallet Extension | AtomicDEX Wallet | MetaMask Chrome Extension | MetaMask Sign In | Hiro Wallet Extension | TronLink Wallet Extension maverick adrew
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-09-02 The best faux leather jackets are the ones that actually make you happy. And our effort is to provide you with mens faux leather. So visit our site now. Faux Jacket
 • 2023-08-25 I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. Wolverine Leather Jacket Wolverine Leather Jacket
 • 2023-08-24 Metamask chrome is widely considered one of the best wallets for storing your crypto assets. However, many of us do not know that it also helps us deal with NFTs. Yes, Non-fungible tokens are also being invested and traded in more than ever and many popular platforms have introduced the NFT trading feature on their platforms. Owing to the popularity of NFTs, MetaMask also made this feature available on its platform. For trading or storing NFTs, you first need to download the MetaMask Chrome extension on your device. Metamask Chrome Extension
 • 2023-08-24 It asks you to hold your assets for a specific period of time on the network and in return, you’ll get rewarded with high interest rates in the form of crypto assets. metamask wallet thomas clark
 • 2023-08-24 Are you trying to restore your MetaMask wallet via its web extension? If that is the case, then you can do so with the help of your Secret Recovery Phrase. Well, your SRP plays an important role when it comes to safeguarding your wallet or importing it on any supported device. Whether you are using a MetaMask browser extension or you are using its mobile app, the procedure to import your wallet is pretty identical. We sincerely hope that our article was able to shed some light on the phishing scam that you might have fallen victim to due to the malfunctioning MetaMask Browser not working. Additionally, if you still manage to get caught in it, it is advised that you get in touch with the MetaMask Wallet support staff for assistance. When using MetaMask, there are several situations in which a QR code would be necessary. Users of MetaMask can scan these QR codes to get wallet addresses and transaction details. However, there are situations when utilising or creating this QR code on MetaMask may present problems. As a result, this article goes into great detail about the Metamask QR Code not working issue. So, if you're interested in learning more about this subject, pay attention.  janniferjohn
 • 2023-08-21 Excellent blog! Such clever work and exposure! Keep up the very good work. Miles Morales Jacket Miles Morales Jacket
 • 2023-08-17 Fantastic blog I have never ever read this type of amazing information. Elon Musk Trench Coat Lorena Duran
 • 2023-08-12 This is the best post I have ever seen. Very clear and simple. Mid-portion Is quite interesting though. Keep doing this. I will visit your site again. cattleman jacket Eddie Lydon
 • 2023-08-10 Thank you for this wonderful post, great article, keep up the excellent work. Jimmy Perez Peacoat mrbobystone
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 ds2saa
 • 2023-07-26 Looking for a great app to watch movies on your Android device? Pikashow is a great option that offers a huge library of both classic and new releases. Best of all, it’s completely free to download and use! Pikashow | Pikashow hazeljones
 • 2023-07-24 This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. Ahsoka Sabine Wren Leather Jacket Mike Rooney
 • 2023-07-20 I am interested in the benefits it brings Five Nights at Freddy's 4 williamliz
 • 2023-07-18 In this article, we will guide you through the process of optimizing your online payments by utilizing the powerful features of PayPal Login. With its user-friendly interface, robust security measures, and seamless integration, PayPal has become one of the leading online payment platforms. By implementing the best practices we discuss here, you can enhance your payment experience, streamline transactions, and ensure a secure environment for both you and your customers. PayPal Login | PayPal Login Roy
 • 2023-07-09 Hex.com is a decentralized finance platform built on the Ethereum blockchain. It is designed to provide users with the ability to earn interest on their digital assets through a process called staking. Hex.com offers a wide range of features and benefits that make it an attractive option for individuals seeking to participate in the DeFi ecosystem. HEX.com Cryptocurrencies have gained significant popularity in recent years, and platforms like Crypto com have emerged to facilitate seamless crypto transactions and investments. However, users may occasionally encounter login issues when accessing their Crypto com accounts. Crypto.com Login issues robert444
 • 2023-07-08 Once you have successfully completed your PayPal transactions or finished using your account, it is crucial to log out to prevent unauthorized access. Both the web version and the mobile app allow for easy logging out. PayPal login PayPal login PayPal Login PayPal login PayPal login paypal Login paypal Login paypal Login paypal Login PayPal Login paypal Account Login janne
 • 2023-07-07 PayPal's website uses encrypted connections to safely process payment information, and their system is designed to detect and prevent fraudulent activities. PayPal also leverages a risk-based authentication model that requires users to verify their identities through multiple means, including multi-factor authentication, security questions, and biometric identification. Furthermore, PayPal encrypts payment data in motion and at rest, and their network system undergoes rigorous vulnerability assessments to detect potential bugs and exploits. PayPal login PayPal login PayPal Login PayPal login PayPal login paypal Login paypal Login paypal Login paypal Login PayPal Login paypal Account Login jannemilton
 • 2023-07-04 Hex is a platform where you can swap your ETH tokens to acquire the HEX token. The platform is celebrating over three years of flawless operations. Recognized for mining, the platform doesn’t ask for any hardware or electricity support.Through this piece of knowledge, we will try to explore and learn aspects associated with this player of the crypto market. Hex.com | Hex.com Roy
 • 2023-07-03 MetaMask is an extension by which you can access the Ethereum-based apps or decentralized apps in your browser. It helps warns the user in navigating the sites that are suspected to be involved in phishing activities or that have a name matching the popular phishing targets. You can get back into your account by entering the email address and the password. After completing the login prerequisites, you are ready to go with using the MetaMask extension. Every time you wish to perform activities through MetaMask, you’ll have to log in. MetaMask Extension | MetaMask Extension Roy
 • 2023-07-01 terraria is an adventure game similar to Minecraft in that you may dig, battle, explore, and construct! Anonymt
 • 2023-06-29 PayPal is an online payment system that allows individuals and businesses to transfer money electronically. It serves as a digital wallet, enabling users to make purchases, send or receive money, and manage their finances securely. With millions of active users worldwide, PayPal has become a trusted and widely accepted payment method in various online marketplaces, e-commerce platforms, and even traditional brick-and-mortar stores. Paypal Login | Paypal Login robert444
 • 2023-06-26 Crypto com login issues refer to any difficulties or obstacles users may encounter while attempting to access their Crypto com accounts. These issues can range from incorrect login credentials and forgotten passwords to technical glitches or server-related problems. It is essential to address these problems promptly to ensure a seamless and secure experience on the Crypto com platform. Crypto.com login issues | Crypto.com login issues robert444
 • 2023-06-20 Cryptocurrencies have made a great impression in today’s world and we just couldn’t leave them behind. This read has been specifically designed to help you come across one of the trading platforms that has gathered a huge user base – the Crypto.com Exchange platform.Reading on, you’d get all the details that you’d need to join the crypto.com sign in community and optimize your overall crypto journey. Additionally, we have tried to introduce you to the wallet service that it offers to users on the platform network and so much more. Crypto.com login issues | Crypto.com login issues Roy
 • 2023-06-08 Excellent and decent post. It is brilliant blog. I like the way you express information to us. Thanks for such post and please keep it up.cyberpunk 2077 david martinez jacket Mike Rooney
 • 2023-05-22 http://wide-world.publog.jp/ tungsten rod holder carbide rod blanks tungsten long rods https://www.vingle.net/estool grooving inserts manufacturers http://say-good.blog.jp/ tungsten guide rod glock http://laborers.blog.jp/ carbide drilling inserts Anonymt
 • 2023-05-22 threading insert http://wide-world.publog.jp/ carbide rod blanks carbide china threading inserts Anonymt
 • 2023-05-15 I had a lot of harvest after seeing this post of yours! Before, I used to play games, this is a fun game for entertainment, but now I will follow you, read your articles will have more knowledge.stumble guys stumble
 • 2023-01-06 This website was a lot of fun for me. You are providing a fantastic resource, and you are giving it away for free. run 3 muchiko
 • 2022-12-23 Thank you for sharing flagle jonhson
 • 2022-12-13 A great book or article has the power to alter the lives of many people. Please keep this information up to dio gamesate as I appreciate you providing it. I'll be your constant companion. heny
 • 2022-12-01 Why did I finally see your post? If I had known you earlier, I wouldn't have made a stupid mistake. Thanks to this, I can definitely understand what I was confused about. Thank you for sharing good information. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2022-11-18 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! Disenchanted Robert Philip Jacket Tom devid
 • 2022-11-03 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-10-28 I disabled allowances should be increased, given the amount of salary they can live on welfare disabilities and their families out of the housing and non-housing provided must be disabled because they have relatives to take care of disabled individuals who have relatives with disabilities can't get to work so, as life is becoming more difficult for them twice, I feel sad when I think about this stuff, and I'm dying of stress, sometimes to resolve my stress, I'm trying to play games like basketball legends, this sounds good to me. Rae Schwartz
 • 2022-10-12 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-10-06 When I read an article on this topic, baccaratcommunity the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? baccaratcommunity
 • 2022-10-01 I will check out again for more top-quality web content and additionally, recommend this website to all. Many thanks. Mens Tan Brown Leather Jacket tom larry
 • 2022-09-23 I found this an informative and interesting post so I think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article! Cyberpunk 2077 Jacket Andrew Smith
 • 2022-09-20 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. 온라인카지노 Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. 온라인카지노
 • 2022-09-19 We have a lot of fun with the different games available on the internet. I take a break from work every hour to play run 3, an excellent endless runner game. Marioa
 • 2022-09-17 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-08-23 You ought to be a part of a contest for just one of the finest blogs on the web. I am going to suggest this site. 다낭 VIP마사지 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 다낭 VIP마사지
 • 2022-08-02 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! bitcoincasino bitcoincasino
 • 2022-07-20 What excites you about the spider card game? spider solitaire 2 suit is a game quite similar to the regular Spider Solitaire 1 Suit but the difference and more unique is that it is played with two decks of cards instead of playing one, which means the difficulty level of the game is higher. Letitia
 • 2022-06-26 so nice article نقل وشحن اثاث دبي louaa
 • 2022-06-26 thanks to share this info with us شركة نقل اثاث دبي sam
 • 2022-03-19 Very useful article. شركة نقل عفش awaelkhalij
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토사이트메이저 Patricia
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토사이트메이저 Patricia
 • 2021-10-30 Very impressive, To start my feedback i would like to congratulate your team for giving us this source of knowledge and we are freely to connect with you too. Please have a sweet day by reading this, 바카라 PierceWelsh

Tips noen om siden