Stortingsrepresentant Olaug Bollestad

Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemming

Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sammen med parti- og stortingskollega Geir Jørgen Bekkevold, ber regjeringen utarbeider en stortingsmelding med forslag til tiltak som sikrer personer med utviklingshemming sine grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med andre.

Olaug Bollestad er blant de stortingspolitikerne som i størst grad taler utviklingshemmedes sak. I forrige periode var hun sammen med stortingsrepresentantene Kjersti Bergstø (SV) og Freddy de Ruiter (Ap) de som hyppigst tok opp saker knyttet til utviklingshemmedes livsforhold. Olaug Bollestads engasjement har vært like sterkt i denne stortingsperioden.

 

Hvordan kan det ha seg at du er blant de stortingsrepresentantene som i størst grad fremmer saker med relevans for personer med utviklingshemming?

 

- Kristelig Folkeparti er mot sorteringssamfunnet og jobber for å sette menneskeverdet i sentrum. Mange tror at sorteringssamfunnet kun dreier seg om fosterdiagnostikk, abort og ufødte liv. Det stemmer ikke. KrF ønsker et sterkt vern av det ufødte livet, men like viktig som det ufødte livet, er det at fødte kan leve gode liv. Mange betrakte Downs syndrom og andre utviklingshemminger som en sykdom eller lidelse. KrF betrakter ulike utviklingshemminger som en del av mangfoldet av mennesker. Rettighetsutvalget viser at mange personer med utviklingshemming ikke får sine grunnleggende rettigheter, det avdekkes menneskerettighetsbrudd på alle de åtte områdene Rettighetsutvalget undersøkte. Utviklingshemming er i seg selv ingen lidelse, men hvis vi ikke sikrer grunnleggende rettigheter og gode livsvilkår, så svekker vi livskvaliteten til en gruppe mennesker som gjennom norske politiske målsetninger og FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter er gitt et spesielt vern, sier KrFs nestleder, Olaug Bollestad.

 

- Vi må heller ikke glemme at Rettighetsutvalget ikke var de første som påpekte at verken nasjonale politiske målsetninger eller grunnleggende rettigheter ble fulgt opp. For 11 år side kom Helsedirektoratet ut med rapporten «Vi vil, vi vil, men får vi det til? – Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning» Rapporten viste at politiske målsetninger ikke ble nådd og at grunnleggende rettigheter ikke ble fulgt. Etter det har det vært flere forsøk på å rette opp situasjonen, men forsøkene har dessverre ikke ført godt nok frem. KrF mener derfor det er viktig å forankre politikken overfor utviklingshemmede i Stortinget, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad.

 

NFU takker stortingsrepresentantene Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bakkevold for forslaget. I skrivende stund ser det ut til at forslaget vil bli vedtatt av stortinget den 12. juni, men mot stemmene til Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

 

Jens Petter Gitlesen

3 juni 2018

 • 2023-09-18 drilling inserts suppliers http://good-time.blog.jp/ http://easytouse.blog.jp/ tungsten carbide inserts deep hole drilling inserts tungsten guide insert glock cast iron inserts carbide insert manufacturers tungsten carbide inserts parting and grooving inserts https://carbideinserts.mystrikingly.com tungsten carbide tubes grooving inserts manufacturers http://say-good.blog.jp/ carbide china inserts http://wide-world.publog.jp/ Anonymt
 • 2023-07-04 CNMG Cermet Inserts TCGT Insert RCGT Inserts VBMT Inserts threading insert https://turninginserts.bloggersdelight.dk http://high-quality.blog.jp/ http://newbie.livedoor.biz/ high feed milling insert bta drilling Anonymt
 • 2023-05-22 http://easytouse.blog.jp/ carbide insert quotation special inserts deep hole drilling inserts http://all-best.ldblog.jp/ carbide insert http://good-time.blog.jp/ tungsten rods from space buy tungsten carbide rods carbide rod blanks Anonymt
 • 2023-04-09 Very interesting points you have raised, appreciate that you are sharing your thougths, thanks. Cégeladás esetén a vételár finanszírozása. A cégeladás folyamatában az eladó vállalkozás átvilágítása. Sam
 • 2023-02-10 Great blog with awesome article. thank you !
  Decorcharm
  Swankywedding
  Decoholicgirl
  Pespatchs
  DS Action Replay Codes
  білизна оптом (турция)
  Alexo
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 IHa7eK http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2018-06-10 Nok en gang. En stortingsmelding har ingen betydning. Det er lovendring og sanksjonsmyndighet som må til. Steinar Wangen
 • 2018-06-04 Fortsatt får ikke mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter så derfor håper jeg stortingsflertallet stemmer ja til en stortingsmelding om dette. Deretter håper jeg på en bedring av og oppfyllelse av rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi kan ikke slutte å kjempe for rettigheter og en stortingsmelding kan være en hjelp på veien mot målet. Evy Utne Knutsen
 • 2018-06-04 Sist gang det kom en stortingsmelding fikk vi Frihet og likeverd, det resulterte i at Solveig Horne satte ned rettighetsutvalget og dets referansegruppe som utarbeidet NOU På lik linje åtte løft for å realisere rettighetene til mennesker med utviklingshemming. NOUEN resulterte i at utviklingshemmede nå overføres til VTA i kommunal regi så utviklingshemmede har fått det verre etter etter stortingsmeldingen Frihet og likeverd. Steinar Wangen
 • 2018-06-04 Nok en gang tusen takk til KrF ved Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevoll som taler NFU's saker i Stortinget. Jeg håper inderlig det blir gjennomslag for en stortingsmelding. Evy Utne Knutsen
 • 2018-06-04 Rettelse: En stortingsmelding er en orientering fra regjeringen til Stortinget skal være det riktige. Steinar Wangen
 • 2018-06-04 Tre ting. 1) Først til vedkommende som kommenterer anonymt. Loven er ikke lik for alle for før vi fikk uførereformen ble vanlige folk som hadde en friinntekt på mer enn grunnbeløpet i folketrygden hardt straffet mens når våre folkevalgte gjorde det samme var det en diskusjon om de i det hele tatt skulle betale det de hadde tjent for mye og det var i hvert fall ikke snakk om noe straff for den gruppen.2) En stortingsmelding fører ikke til noe som helst. Det fattes ingen vedtak og innholdsmessig sier den ingenting. Det siste vet vi fra Meld.st.45. Frihet og likeverd. Jeg tok opp manglende innhold i nevnte stortingsmelding med Christian Boe Kjelding hos Barne- likestillings og diskrimineringsdepartementet (BLD) som det het da. Han sa da at en stortingsmelding kun er en orientering fra regjeringen til stortingsrepresentant om tingenes tilstand. Ved en stortingsmelding vedtas ingenting. Den tas kun til orientering. Og 3) KRFS nestleder uttaler at mange ser på utviklingshemming som en sykdom og at utviklingshemming i seg selv ikke er en lidelse og det er lett å være enig i nettopp det. Jeg kan opplyse om at jeg har vært i privat kontakt med BLD pr epost og da stilte jeg følgende spørsmål. Når kom diagnosemanualen ICD til Norge og hva er årsaken? Her kommer utdrag fra svaret kopiert fra vedlegg sendt av BLD. Sitat: Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet begynte norske myndigheter å bruke begrepet psykisk utviklingshemming i 1966. Dette var året etter Verdens helseorganisasjons åttende revisjonskonferanse i 1965, der ICD8 (International Classification of Diseases, fritt oversatt til norsk: internasjonal klassifisering av sykdommer) ble vedtatt. Helse- og omsorgsdepartementet mener dette er årsaken til at Norge gjorde endringer året etter. Sitat slutt: Det interessante med dette svaret er at Per Borten var statsminister fra 12.10.1965 til 17.03.1971. Partiene som satt i denne regjeringen var Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti. Det er mulig at det ble vedtatt under Trygve Brattelis regjering men Borten regjeringen gjorde ingenting med dette og det har ingen annen senere regjering hvor Krf var med gjort noe med heller. Derfor blir det litt spesielt når Olaug Bollestad uttaler at Krf ønsker et sterkt vern av det ufødte livet. Det er derfor grunn til å tro at innføringen av ICD er en del av årsaken til at vi fikk abortloven 30.05.1978. I så fall er Krf en del av historien noe dem ser ut til å ha glemt. I tillegg skal det også sies at når det forelå et forslag om et eget ombud for utviklingshemmede fattet Stortingets flertall et vedtak om at utviklingshemmede skal sorteres inn under pasientombudet noe som viser at det er en rød tråd som har pågått i 52 år. Steinar Wangen
 • 2018-06-03 Flott at noen tar tak i dette selv om noen må lide først. Det er underlig at en kan tvangsflytte en med psykisk utviklingshemming. Er vedkommende umyndiggjort? Mennesker med gryende eller godt framskreden demens/ Alzheimer eller som har andre sykdommer eller funksjonshemminger som krever å gå bo i eget hjem kan en ikke tvangsflytte selv om en vurderer at det vil være til det beste for vedkommende. De er ikke umyndiggjort og bestemmer over eget liv. Jeg undres over rettsvesen og kommuner. Er ikke loven lik for alle i vårt land? Vil en utleier kase ut en leietaker så står leietaker sterkt for å få fortsette å bo. Dette er skamløst og trist Anonymt

Tips noen om siden