Veilederens forside

Veileder om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

Høringsutkastet til ny veileder for tjenestene til mennesker med utviklingshemming inneholder mye positivt. Spørsmålet er om veilederen i det heletatt vil ha nevneverdig verdi. Kan hende de viktigste forholdene ikke er nevnt i veilderen?

Politisk og administrativ forankring

Informasjonstiltak er gjentatte ganger blitt benyttet for å rette opp forholdene i tjenestene til personer med utviklingshemning. Informasjonstiltak koster lite å iverksette, de trenger ikke følges opp, men til nå har ingen av informasjonstiltakene evnet å endre situasjonen. Når lovverket ikke følges, så er det kanskje ikke lettere å få kommunene til å følge veildere.

Vi må imidlertid benytte de anledningene vi har og da bør vi forsøke å gjøre veilderen sterkest mulig.

Veiledere leses vanligvis av feil folk

Blant ivrige og engasjerte vernepleiere, er det sikkert mange som fordyper seg både i utkastet til ny veileder, lovverket, andre veiledere og rundskriv. Skal veilderen ha noen effekt, så må kommunen styre etter innholdet, dvs. at politisk og administrativ ledelse må gi rammer som gode tjenester kan realiseres innenfor. Videre må administrativ og politisk ledelse få tilbakemeldinger om kvaliteten i tjenestene slik at politikken kan korrigeres etter behov.

Utfordringen i de fleste kommuner i dag, er at det ikke er saker som omhandler tjenestene til mennesker med utviklingshemning. Det er heller ingen systematisk og relevant tilbakerapporterng om kvaliteten i tjenestene. Noen i kommunens administrasjon må ha ansvaret for at veilederen følges.

Tusenkronersspørsmålet er hvordan en skal kunne sikre den nødvendige politiske og administrative forankringen. En kan vanskelig få vedtatt en lov som sier at kommunene må ta sitt allerede lovpålagte ansvar. Det er kanskje ikke så mange andre muligheter enn å henstille kommunene å ta opp forvaltningen av tjenestene og etterlevelse av veilederen som egen sak, hvor kommunen klart uttrykker hvordan en skal kunne følge veilederens innhold.

Det som er skrevet i høringsutkastet til veileder, er det minst problematiske. Veilederen er skrevet av innsiktsfulle og engasjerte.

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2020

Tips noen om siden