Paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO

Reagerer mot Likeverds- og mangfoldsutvalget

Likeverds- og mangfoldsutvalget viser nøyaktig hvordan politikkfeltet overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal fungere. Paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO tar saken i brev til likestillingsministeren og barne- og familieministeren.

De tre paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO krever at regjeringen og spesielt likestillingsministeren skal handle i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) på alle felt, også når det gjelder opprettelsen av utvalg. Brevet fokuserer på CRPD, artikkel 4, punkt 3, men en kan ta for gitt at misnøyen gjelder langt mer enn det ene punktet.

Brevet fra paraplyorganisasjonene:

Angående departementets etterlevelse av CRPD, artikkel 4, punkt 3

Den 23.06.2021 kunngjorde Kulturdepartementet at de hadde oppnevnt et Likeverds- og mangfoldsutvalg. I den grad utvalgets mandat omfatter mennesker med nedsatt funksjonsevne, så er utvalget opprettet i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 4, punkt 3.

CRPD, artikkel 4, punkt 3 slår fast at myndighetene aktivt skal involvere funksjonshemmedes organisasjoner inngående i alle deler av relevant politikkutforming. Vi kan ikke se at dette har vært tilfelle i forbindelse med etablering og oppnevning av Likeverds- og mangfoldutvalget. Funksjonshemmedes organisasjoner har verken vært involvert i prosessen rundt mandatutformingen, utvalgsrepresentasj onen eller andre deler ved etableringen av utvalget.

Ønsker kultur- og likestillingsministeren et utvalg med legitimitet og som vil kunne få respekt også i funksjonshemmedes organisasjoner, bør de disse forholdene rettes opp. Det er spesielt lite passende at likestillingsministeren selv er den som ikke følger CRPD.

 

      Med vennlig hilsen      
SAFO     Unge funksjonshemmede     Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
             
Tove Linnea Brandvik     Ingvild Østli     Lilly Ann Elvestad
Styreleder     styreleder fung. generalsekretær     generalsekretær
             
30 juni 2021

Tips noen om siden