Sirkelen sykehjem

Forbud mot barn på sykehjem

KrF og SV har fremmet forslag om at barn ikke skal måtte være på sykehjem. Regjeringspartiene vil neppe støtte forslaget, men med eventuell støtte fra Ap og Sp, vil det bli ulovlig å la barn få hele eller deler av sin oppvekst på sykehjem.

Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) fremmet forslaget som Stortinget skal ta stilling til den 27. februar 2018. Forslaget er: 

  1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag for å sikre at kommuner ikke kan plassere barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.
  3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksis med barn som tvangsplasseres på sykehjem, skal opphøre. 

 

Stortingsrepresentant Nicolas Wilkinson

SVs helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson

–SV tar initiativ til dette fordi ingen barn skal tvinges til å bo på sykehjem, det er nedverdigende, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

 

Olaug Bollestad, nestleder og helsepolitisk talsperson i KrF

KRFs helsepolitiske talsperson, Olaug Bollestad

–Vi ønsker ikke at barn, ungdommer eller yngre voksne skal måtte bo på sykehjem, de skal ha et annet verdig tilbud hvor de får møte jevnaldrende og hvor de får tilrettelagte tjenester, sier KrFs nestleder og helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad.

 Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gjentatte ganger talt funksjonshemmedes sak. Denne gangen skuffer helse- og omsorgsministeren. I brev til helse- og omsorgskomiteen, går Høie i mot forslaget fra KrF og SV. Helse- og omsorgsministeren viser til kommunens plikt til å gi forsvarlige tjenester. 

"Av hensyn til kommunensmulighet til å kunne se de ulike tjenestene i sammenheng bør staten være forsiktig å gjennom lov pålegge kommunene å løse en oppgave på en bestemt måte", avslutter helse- og omsorgsministeren. Om statsråden er blitt lurt av KS, eget embetsverk eller om han virkelig mener det han skriver, vet jeg ikke. Men de barna som det er uforsvarlig å ikke ha på sykehjem, de finnes ikke.

I stedet for å vise til forsvarlighet og det kommunale selvstyret, burde helse- og omsorgsministeren vist til grunnloven, barnekonvensjonen og føringene for utforming av barneboliger- og avlastningsboliger for barn.

Grunnlovens § 104 presiserer at ”Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn". 

I barnekonvensjonens innledning vektlegges det å erkjenne «at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet, ...». Sykehjem oppfyller ikke denne betingelsen. Barnekonvensjonen sier også «at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet, ...».

Avlastnings- og barneboliger er underlagt spesielle krav, blant annet at "boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov." (se Veileder for landsomfattende tilsyn 2009 –Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, kap. 7).

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) sier i korthet at de allerede etablerte menneskerettighetene også gjelder for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barnekonvensjonens bestemmelser om barnets beste, finner en igjen i CRPD, artikkel 7. I tillegg har CRPD en rekke andre bestemmelser som er ytterst relevante. Artikkel 5 omhandler likebehandling. Barn flest får vokse opp under forhold, vesentlig forskjellig fra forholdene som en sykehjemstilværelse gir rom for. Artikkel 19 omhandler Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, et forhold som ikke lar seg oppfylle for barn som må bo på sykehjem. Flere artikler kan nevnes.

Når regjeringe går mot forslaget fra KrF og SV, er en avhengig av støtte fra Ap og Sp. En slik støtte vil ikke være usannsynlig. Svaret på dette får vi den 13. februar når helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling.

Jens Petter Gitlesen

14 januar 2018
  • 2018-02-03 Her tror jeg man overdriver problemet for i følge SOR er det totalt 373 utviklingshemmede på sykehjem og da er det neppe særlig mange barn. Steinar Wangen
  • 2018-01-16 Det er totalt uhørt å ha barn på sykehjem. Kommunene bør nektes å gjøre dette. Ellen Torjesen

Tips noen om siden