Venstre

Hva mener Venstre?

Venstre er et tilhører mellompartiene. Partiet Venstre vil ikke gå så langt i omfordeling og statlig styring som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Men partiet vil ofte gå lenger i statlig styring enn Høyre og Fremskrittspartiet.

nettsiden til Venstre skriver partiet at "Vi kutter utslipp og styrker skolen". Dette betyr at Venstre prioriterer miljøpolitikk og skolepolitikk.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Venstre mener det er viktig å ha gode botilbud for personer med psykisk utviklingshemming. Venstre var i sin tid pådriver bak HVPU reformen og er opptatt av at hver enkelt skal oppleve livskvalitet og mestring. Å ha en økonomi som gjør at du kan leve et godt liv er en del av dette. For Venstre er det viktig at botilbudene til psykisk utviklingshemmede ikke blir så dyre at uføretrygden ikke strekker til.

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb

Venstre er opptatt av at alle som vil jobbe skal få mulighet. Dette betyr blant annet å gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd. Vi har gjort helsejustert lønn til et av våre felles valgløfter med de andre regjeringspartiene. Det betyr at flere skal få jobbe etter evne.

 

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever

Muligheten til å ta en utdanning er noe mange tar for gitt i Norge. Det er dessverre ikke en selvfølge for alle. Derfor vil vi satse på tegnspråk i lærerutdanningene, slik at flere skoler kan tilby et godt tegnspråkbasert undervisningsopplegg og sikre bedre tilrettelegging på universiteter og høyskoler for studenter med funksjonsvariasjoner.

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Venstre vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre adgang til og aktiv deltakelse i utdanning, samfunns eller arbeidsliv.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære. I tillegg er det viktig at retten til Brukerstyrt Personlig Assistent styrkes og utvides.

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv

Venstre vil gjennomgå vergemålsordningen med sikte på å endre den til en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD. Det er viktig at personer med funksjonsvariasjoner selv bestemmer over egen hverdag, også over den praktiske hjelpen de får. Alle sider ved assistansen skal være brukerstyrt. For oss handler dette om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Ja.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

I år kan vi markere at det er 30 år siden HVPU- reformen ble gjennomført. Den medførte at de store institusjonene ble nedlagt, og at ansvaret for tjenestene ble overførte til kommunene. Tanken var å integrere psykisk utviklingshemmede i lokalsamfunnet og å gi dem samme rettigheter, plikter og muligheter som andre i samfunnet.

Forskning viser at mange bofellesskap fortsatt likner institusjoner. Venstre på Stortinget var derfor pådriver for å få evaluert ansvarsreformen. Skal vi fortsette med de ordningene vi har i dag, er det et sentralt premiss for Venstre at vi sørger for å satse på gode individuelle løsninger, god nok bemanning til å ivareta   helsemessige, menneskelige og sosiale behov de utviklingshemmede har. Det er et premiss for å finne løsninger som er med å bygge gode liv og gode hverdager for hver enkelt.

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

31 august 2021

  • 2022-06-24 It's very interesting. And it's fun. This is a timeless article. I also write articles related to , and I run a community related to 비아그라 . For more information, please feel free to visit !! 비아그라
  • 2022-06-24 Your writing is perfect and complete. casinosite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? casinosite
  • 2022-06-17 When did it start? The day I started surfing the Internet to read articles related to . I've been fond of seeing various sites related to 비아그라구매 around the world for over 10 years. Among them, I saw your site writing articles related to and I am very satisfied. 비아그라구매
  • 2022-06-17 As I am looking at your writing, totosite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. totosite
  • 2022-03-08 I want everyone to look around this space. I think I can get the least information. That's the best.메이저사이트 majorsite
  • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 메이저놀이터검증 Patricia

Tips noen om siden