Eldreminister Åse Michealsen (Frp)

Eldreminister for barn og yngre?

Vi har fått en ny eldreminister som synes å få ansvaret for tjenestene til barn og yngre.

Det er mye som ikke er på stell i eldreomsorgen, så en egen statsråd for eldre, kan være et virkemiddel. I følge regjeringens nettsider, skal eldre- og folkehelsestatsråd Åse Michaelsen (Frp) får ansvaret for arbeidet med den kommunale omsorgstjenesten og for folkehelsearbeidet. Men den kommunale omsorgstjenesten er så mye mer enn eldreomsorg, den omfatter blant annet barneboliger, avlastningsboliger for barn, praktisk bistand til folk i alle aldre, støttekontakt, omsorgslønn, opplæring og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hovedutfordring med omsorgstjenesten de siste 10-15 årene, er at levekårsperspektivet i stadig sterkere grad er kommet i skyggen av helseperspektivet og at eldreomsorgen i dag dekker mennesker i alle alle aldre.

Helsetjenester er viktige, men livet er langt mer enn helse. De fleste med utviklingshemming er friske og trenger ikke nevneverdig mer helsetjenester enn andre friske. Imidlertid har de fleste behov for omsorgstjenester for å kunne leve aktive og meningsfulle liv.

I disse dager behandler Stortinget et forslag om å forby at barn må vokse opp på sykehjem. Siden 1996 har det vært en målsetning å få unge voksne ut av sykehjem. Alle er enige om at sykehjem verken er stedet for barn eller yngre voksne, men til nå har myndighetene ikke maktet å gjøre noe med problemstillingen.

Demensplan 2020 er grunnlagsdokumentet for regjeringens eldreomsorg. Planen synes bra, med unntakt av at den også omfatter barn, unge og voksne som verken er eldre eller demente. Planen gjelder nemlig demente og mennesker med kognitiv svikt. Planen er laget med hensyn til demente av ekspertise på demens, men tiltakene treffer mennesker i alle aldre. Når kommunene f.eks. etablerer barneboliger, så finansieres de med Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Regelverket for tildelig av investeringstilskudd, bygger på kravene til god demensomsorg, ikke noe i regelverket angir føringer med hensyn til barns behov.

Tilstanden i tjenestene til mennesker med utviklingshemming er ikke bra og har ikke vært bra på lange tider. Siden de første nasjonale tilsynene på begynnelsen av dette århundret, er det avdekket lovbrudd i mellom 75 og 90 prosent av tilsynene. Gjenganere er at det gis for lite tjenester, for lite individuelt tilpassede tjenester, manglende brukermedvirkning i utformingen av tjenestene, ulovlig tvangsbruk og manglende selvbestemmelse.

NFU støtter selvsagt en satsning på eldreomsorgen, men når en eldreminister også får ansvaret for tjenestne til barn og yngre, så er det en alvorlig fare for at barn og yngre havner i skyggen og blir i enda større grad en del av eldreomsorgen.

Jens Petter Gitlesen

18 januar 2018
  • 2018-01-26 Kanskje vi får en minister for intellektuell funksjonsnedsettelse. Den personen vil da være minister for utviklingshemmede, demente og andre med kognitiv svikt og vansker? Steinar Wangen
  • 2018-01-24 Den 17/1-18 skrev jeg dette, som aller første kommentar, på NRK Nyheter sitt Facebook-oppslag om saka: Eldre- og folkehelseminister; hva innebærer en slik kombinasjon? Er eldreproblematikk likestilt og sidestilt med folkehelse? Er denne folkehelseministeren bare for eldre, eller er det folkehelseminister for heile befolkninga? Hva så med alle andre områder av folkehelsa? Kan vi snart vente en minister for funksjonshemma og en minister for utviklingshemma? Det finnes mennesker som er like hjelpetrengende gjennom heile livet som de svakeste av de eldre, men som trenger heilt andre tiltak enn de eldre. Visste regjeringa det? Klikk og les kommentarene på Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=eldreminister Terje Albregtsen
  • 2018-01-19 Jeg er helt enig i det Svein Byholt skriver i sin kommentar. Til tross for at bloggen inneholder lenke til regjeringens nettside ser det ut som at forbundslederen har glemt at eldre ministeren også er minister for folkehelsen og da sier det seg selv at det omfatter alle aldersgrupper. Det blir på samme måte som at koordineringspolitikken overfor utviklingshemmede uansett alder er lagt til Barneministeren fordi Barneministeren også er minister for likestilling. Jeg vil gjøre forbundslederen oppmerksom på at personer som har fått konstatert demens innebærer en stadfesting av at personen har kognitiv svikt. Dette gjøres ved at man gjennomfører en mini mental status (MMS test) Her får man 30 basale spørsmål hvor man må ha minst 27 riktige svar for å komme inn under normalområdet. Har man 25 til 27 riktige svar er ikke dette demens men i følge aldring og helse kan det være en indikasjon på mild kognitiv svikt og de oppfordrer derfor at man tar en nærmere utredning og da foretar man en IPLOS test som er en funksjonstest. Asperger syndrom er en utviklingsforstyrrelse innenfor autismespekteret. Man er ikke utviklingshemmet men man har likevel kognitiv svikt fordi man ikke fungerer i sosiale settinger. En kan derfor konkludere med at kognitiv svikt omfatter langt flere enn bare mennesker med utviklingshemming. Jeg har dessuten registrert at regjeringen vil se nærmere på forslagene i utredningen til Kaldheimutvalget og jeg kan ikke se at de åtte såkalte løftene utgjør noen reelle løft men derimot ser jeg et forslag som vil svekke utviklingshemmedes rettsikkerhet og da tenker på overføring av VTA for utviklingshemmede til kommunene. For det første skjer finansieringen utenfor Nav systemet noe som indikerer null kontroll av at lover og regler blir fulgt og for det andre vil det etter all sannsynlighet ta lang tid før man får på plass en ordning med politiattest for denne gruppen. Dessuten har vi en regjering som ser på oss uføre som en gjeng snyltere som skal strippes for rettigheter. Steinar Wangen
  • 2018-01-18 De funksjonshemmede kan selv takke sine representanter for at ordet funksjonshemmede har fått mindre plass i både Statsbudsjettet og blant Stortingsrepresentantene og Regjeringsmedlemmene . Før stod det på samme linje eldre og funksjonshemmede i Statsbudsjettet , representantene for de funksjonshemmede ville ikke at funksjonshemmede skulle stå sammen med eldre , dermed forsvant orden funksjonshemmede i Statsbudsjettet ! Jeg har tatt dette opp flere ganger , og en sa dette " Du har helt riktig i det du sier , funksjonshemmede har fått mindre plass i Statsbudsjettet etter at ordet Funksjonshemmede på linjen sammen med eldre bortfalt " ! Svein Byholt
  • 2018-01-18 Støttar Jens Petter fullt ut! Steinar Sandnes
  • 2018-01-18 Ja, dette er en merkelig konstellasjon! Helt enig i kommentarene dine Jens! Anonymt

Tips noen om siden