Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming

Likestillings- og diskrimineringsombudet refser myndighetenes manglende handling i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.

I en kronikk på NRK Ytring, etterlyser likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm handling fra regjeringen. Likestillingsombudet fastslår at det er veldokumentert at personer med utviklingshemming diskrimineres. Myndighetene sikrer ikke at grunnleggende rettigheter etterleves. Ombudet viser spesielt til boligfeltet, hvor ansvarsreformen sier klart at de samme prinsipper og verdier som gjelder boligpolitikken generelt også skal gjelde mennesker med utviklingshemming. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår at også personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Ingen skal måtte bo i en spesiell boform. Til tross for dette, bygges det stadig flere institusjonslignende bofellesskap. Få personer med utviklingshemming har andre valgmuligheter enn å takke ja eller nei til institusjonstilbudet fra kommunen.

Spesielt trekker likestillings- og diskrimineringsombudet frem Vågå kommune som har gått rettens vei for å flytte tre personer med utviklingshemming til et institusjonslignende bofellesskap for tolv personer.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er utålmodig og etterlyser regjeringens oppfølging av NOU 2016: 17 På lik linje. Det er nå gått to år siden utredningen ble levert. Utredningen påviste alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter på alle områdene de så på. Fortsatt har regjeringen ikke kommet med forslag til løsninger.

Jens Petter Gitlesen

11 september 2018

Tips noen om siden