Arendal kommunevåpen

Honnør til politikerne i Arendal

Kommunepolitikerne i Arendal skal ha ros for å legge til rette for en menneskelig boligpolitikk også for personer med utviklingshemming. NFU og Autismeforeningens fylkes- og lokallag, gjorde en stor og god jobb for å påvirke kommunestyrets avgjørelse gjennom informasjon og argumentasjon.

På mer eller mindre standard vis og med velkjente argumenter foreslo administrasjonen at kommunen skulle bygge store bofellesskap. Etter lang tids arbeid med formelle og uformelle møter mellom interesseorganisasjonene, fattet kommunestyret den 19.12. følgende vedtak:

  1. Arendal bystyre vedtar Revidert plan for boliger til mennesker med utviklingshemming 2019-2024.2.
  2. Det er viktig med god gruppesammensetning. Boligene skal oppleves som et hjem. Størrelsen på bofellesskapet må tilpasses den prioriterte brukergruppe. Som boliger til personer med utviklingshemminger må det vurderes eksisterende eneboliger, leiligheter i eksisterende blokker og nybygg. Brukermedvirkning er viktig.
  3. A) Arendal bystyre vedtar å bygge kommunalt bofellesskap med inntil 6 leiligheter, eller andre gode løsninger som gagner brukernes beste, med planlagt ferdigstillelse i 2021. I arbeid med handlingsplan for 2020-23 bes rådmannen legge inn nødvendige driftskostnader,i tillegg til allerede avsatte investeringsmidler.
    B) Arendal bystyre vedtar å bygge kommunalt bofellesskap med inntil 6 leiligheter, med planlagt ferdigstillelse i 2024. I arbeid med handlingsplan for 2024-2027 bes rådmannen legge inn nødvendige driftskostnader, i tillegg til allerede avsatte investeringsmidler.<
  4. Arendal bystyre er positive til at kommunen bistår private initiativ til bofellesskap. Det planlegges to nye bofellesskap i privat regi for ferdigstillelse i 2022-24. Det ene med 6 leiligheter, det andre har så langt planer om 5-8 leiligheter. Driftskostnadene må legges inn i handlingsplan 2020-2023 som for kommunale bofellesskap. Det er aktuelt at Arendal Eiendom ivaretar prosjektledelse. I første omgang bør foretaket bidra til finnes hensiktsmessige tomter, senere med prosjektledelse og utbygging. Eierskap til bofellesskapet med 6 leiligheter tenkes løst som på Romstølen. Eierskap til bofelleskap 5-8 må avklares senere.
  5. Arendal bystyre vedtar videre punktene 3-7 i Rådmannens skisserte plan for å imøtekomme kjente behov for boligtilbud blant personer med utviklingshemming. Bystyret forutsetter nært samarbeid mellom rådmannen, AE KF samt brukere/pårørende i arbeidet med å realisere revidert boligplan.
  6. Planen for boliger til personer med utviklingshemming revideres i den kommende
    bystyreperiode for å sikre framtidige boliger til dagens barn og unge.

– Det har vært en lang og krevende prosess. Politikerne har for lett for å godta administrasjonens forslag og argumenter, argumenter som ofte har "effektiv drift" og arbeidsplassen i fokus. Med et slikt fokus skaper en ikke et godt hjem, hverken for mennesker med utviklingshemming eller andre, sier Monika Andersen, leder i NFU Arendal og Grimstad lokallag.

Monika Andersen, leder i NFU Arendal og Grimstad lokallag

– Heldigvis har vi lyttende politikere i Arendal. Det var en fryd å overvære kommunestyrets behandling av saken. Vedtaket var enstemming. Politikerne hadde forstått at kjernen i Plan for boliger til personer med utviklingshemming 2019-2024, var å sikre at alle Arendals innbyggere skal kunne få seg et godt og trygt hjem. Da trengs det en politikk som tar hensyn til den enkeltes ønsker og ikke en slags standarplan som sier at slik og slik skal mennesker med utviklingshemming bo i kommunen vår, fortsetter lokallagslederen.

NFU takker kommunepolitikerne i Arendal skal ha ros både for å involvere organisasjon og å lytte til dem. En stor honnør til lokallagsleder Monika Andersen og Freddy de Ruiter fra Autismeforeningen som var pådrivere i saken.

Jens Petter Gitlesen

22 desember 2018