Stortingsrepresentant Tore Hagebakken

En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) er tydelig misfornøyd med svaret fra eldreminister Åse Michaelsen og lover å ta saken videre.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken er blant de stortingspolitikerne som kjenner best til reinstitusjonaliseringen av mennesker med utviklingshemming. Han var saksordfører for en innstilling som gikk grundig inn på feltet i 2011. Stortingsrepresentanten er tydelig misfornøyd med statsrådens svar på han spørsmål.

-Jeg spurte om hva regjeringen ville gjøre for å snu utviklingen der personer med utviklingshemming dessverre fortsatt plasseres i store og institusjonslignenede bofellesskap. Eldreminister Åse Michaelsen besvarte dessverre ikke spørsmålet, men viser til ansvarforholdene i regjeringen, forvaltningen og Husbankens tilskuddsordninger og prosedyrer. Dette er velkjente forhold som ikke er blitt vesentlig endret på mange år - og det gir heller ikke svar på noe av det jeg spurte om. Jeg er overrasket, for jeg har fortsatt tro på at det jeg har opplevd som en ganske så bred politisk enighet rundt dette har kraft. Svaret virker overfladisk håndtert av politisk ledelse, for å si det rett ut, sier Tore Hagebakken.

-Gjentatte ganger er det konstatert at utviklingen er i strid med våre nasjonale politiske målsetninger. Det bygges store og institusjonslignende bofellesskap til tross for at Stortinget gjentatte ganger har bedt regjeringen om å sørge for en praksis som er i samsvar med målsetningene på feltet. Jeg var selv saksordfører i en sak hvor en samlet helse- og omsorgskomite ba regjeringen sikre at utviklingen gikk rett vei - og det var for sju år siden. Om det er iverksatt tiltak etter den tid, så kan tiltakene umulig ha vært tilstrekkelig virkningsfulle. Det har vi et felles ansvar for å gjøre noe med. Når Stortinget sender så klare og gjentatte oppdrag til regjeringen, for jeg vil kalle det det, er det underlig at signalene ikke oppfattes, sier stortingsrepresentanten.

Svaret fra statsråden viser til nasjonale politiske føringer, men nevner ikke FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming eller likestillings- og diskrimineringsombudets påpekning av en boligpolitikk i strid med konvensjonen.

- I 2013 vedtok Stortinget enstemmig at Norge skulle etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med konvensjonen. Når likestillings- og diskrimineringsombudet påpeker at boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med konvensjonen, så bør regjeringen også ta slikt alvorlig og iverksette de nødvendige tiltakene for å rette opp forholdene, sier Tore Hagebakken.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken tar sjelden frem de store bokstavene, men i denne saken avslutter han kommentaren med en kraftsalve

-Eldreminister Åse Michaelsen svarte verken på hva regjeringen har gjort eller hva regjeringen vil gjøre på feltet. Hva som videre skjer, er litt tidlig å si, men det er alvorlig når regjeringen ignorerer likestillings- og diskrimineringsombudet, og det er mildt sagt ikke mindre alvorlig at regjeringen ikke fanger opp klare og entydige signaler fra Stortinget. Jeg kan love at vi står på videre. Og jeg håper at statsråden vil bidra mer enn svaret hennes kan tyde på. Politikk er å ville!

Jens Petter Gitlesen

23 september 2018

Tips noen om siden