Høyesterett

Viktig dom om BPA

Høyesterett har avsagt en dom som slår fast at skifte av BPA-leverandør ofte vil være en virksomhetsoverdragelse. 

En person skriftet leverandør av BPA-tjenester. Totalt var fem assistenter involvert i ordningen. Under den nye leverandøren fikk tre av de tidligere assistentene ansettelser. En av assistentene som ikke fikk jobbe videre under den nye ordningen, mente at leverandørskiftet var en virksomhetsoverdragelse. En enstemmig Høyesterett ga den tidligere assistenten medhold i at leverandørskiftet var en virksomhetsoverdragelse.

Definisjonen på en virksomhetsoverdragelse følger av arbeidsmiljøloven § 16-1 første ledd, som lyder: «Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.»

Vilkårene for virksomhetsoverdragelse er altså at den delen av en virksomhet som overtas av en annen arbeidsgiver, er:

  1. en selvstendig enhet og
  2. beholder sin identitet etter overføringen.

Høyesterett fant at begge vilkårene var oppfylt i den aktuelle saken.

Dommen gir en arbeidsrettslig sikkerhet for assistenter, men også en sikring av BPA-ordningens autonomi. Dommen slår nemlig fast at BPA-ordningen er en egen enhet som styres av arbeidsleder. Det at leverandøren av BPA utøver støttefunksjoner, endrer ikke på det faktum at arbeidsleder stryrer sin egen selvstendige enhet.

Jens Petter Gitlesen

12 desember 2017

Tips noen om siden