Foto av Stein-Ove Strand

Det ligger an til at Stein-Oves sønn vil få transport til jobb

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i dag en interpellasjon om transport til dem som jobber i arbeidsmarkedsbedrifter. Ordfører og kommunestyrerepresentantene synes å være omforent. Alle ønsker å finne en løsning.

Lena Frantzen (AP) fremmet interpellasjon:

Ordfører, det å ha en jobb å gå til er meningsfullt og viktig uansett hvilken funksjonsevne man har. Mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen vår har mange ulike tilbud i kommunal regi. Vi er eier i både ØRI og Orbit og vi har BOA. Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA plasser) er viktig og jeg er derfor glad for at vi har disse mulighetene. Men når det gjelder hvor du jobber så er det dessverre en stor forskjell på om du får hjelp til å komme deg på jobb eller ikke. BOA og ØRI har kjøring til arbeidsstedet, men de som har fått VTA plass hos Orbit derimot, de må komme seg dit og tilbake på egenhånd.

Ordfører, jeg vil påpeke at mennesker som har fått en VTA plass har fått det av en grunn. Noen er kanskje i stand til å komme seg til og fra med en buss, men mange er det ikke. Det er foreldre som har i flere år måtte kjøre sine barn flere mil til Orbit. På grunn av utviklingshemming er barna helt avhengig av transport til og fra sin arbeidsplass.

Ifølge Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er problemstillingen velkjent og kommer dels av at forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser § 5 pkt. d som sier at stønad til arbeidsreiser ikke kan gis til dem som er på arbeidsmarkedstiltak, og § 5 pkt. e som sier at stønad ikke kan gis til dem som mottar en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak og deltakerne på tiltaket er uføretrygdet. Kommunen har ansvaret for helse- og omsorgstjenesten, men transport til arbeidsplassen er ikke en omsorgstjeneste. Personer med VTA-tiltak har dermed ingen rett til hjelp for å komme seg til arbeidsstedet.

Siktemålet med VTA-tiltaket er at også trygdede med restarbeidsevne skal kunne jobbe. Det virker uforståelig at NAV både skal legge til rette for yrkesdeltakelse gjennom VTA, samtidig med at forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser hindrer personer under VTA-tiltak yrkesdeltakelse. Denne
problemstillingen er løftet på stortinget av Anniken Huitfelt (Ap) nå i sommer.

Men ordfører, hva kan vi gjøre lokalt frem til at det kommer nasjonale løsninger? Og hvorfor er det slik at det er forskjell på tjenester for om du jobber på ØRI eller om du jobber på Orbit?

Ullensaker kommune kjører sine ansatte til ØRI som ligger i Eidsvoll mens vi kjører ikke våre til Orbit som er ligger i Ullensaker. Hvorfor er det slik? Er det ikke noen mulighet for å gå i dialog med eierkommunene her så man får et samordnet system?

Forslag til vedtak:

Ordfører ber administrasjonen om å gå i dialog med eierkommunene av Orbit for å samordne transport. Det bes om en sak tilbake til kommunestyret med ulike løsninger og kostnader på transport til og fra arbeidsted for VTA plasser hos Orbit.

Svar fra ordfører John-Erik Vika (Sp)

Eidsvoll kommune har pr 31.08.21 følgende arbeid- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming:

 • Orbit, Jessheim: 16 brukere (hvorav 2 halve plasser)
 • ØRI, Dal: 29 brukere (inkludert 2 kommunalt fullfinansierte plasser)
 • Kan Mer, Årnes: 1 bruker
 • Badet opplæring og aktivitetssenter (BOA), Eidsvoll: 50 brukere med ulikt omfang av deltakelse.
 • Kommunen administrerer og følger opp 25 brukere med arbeidsplasser i ordinære bedrifter, hvor bruker får oppmuntringslønn ved siden av sin uførestønad.

De varig tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) er å finne på Orbit, ØRI og Kan Mer. Vedtak om VTA gjøres av NAV. Kommunens omsorgstjeneste og NAV samarbeider om tildeling og tilrettelegging av riktig type plass. Tjenestene samarbeider også med Eidsvoll videregående skole om tildeling av plasser, når det nærmer seg endt skolegang.

Bakgrunn for ulikheter i tjenestetilbudet for de som jobber på ØRI og Orbit:

Helt fra BOA ble opprettet i 1998 har tilbudet inkludert transport som følge av brukernes funksjonsnivå. Tilbudet ble etablert som et opplæring- og aktivitetssenter for å sikre lovkravet om meningsfull tilværelse og sosialt fellesskap for våre brukere med utviklingshemming, som ikke hadde arbeid/VTA vedtak. Dagtilbudet for målgruppen er gratis å benytte. Tjenesten erfarte at brukere på ØRI også kunne ha nytte av et tilrettelagt transporttilbud. For ca. 20 år siden ble derfor transporttilbud til ØRI etablert av Eidsvoll kommune som en inntektskilde for å effektivisere driften av transportordningen ved BOA. Brukerne ved ØRI, som mottar lønn, betaler tilsvarende pris som ordinære busstakster i offentlig kommunikasjon, månedskort pr. i dag koster kr.398 jf. gebyrregulativet. BOA-bussen stopper og tar med brukere langs den offentlige bussruta på holdeplassene, Eidsvoll-Dal, og leverer alle på ØRI. Bussen henter unntaksvis noen brukere i egen bopel. På vei tilbake til BOA stopper den samme bussen og tar med brukere som skal fra hjemmet til BOA, de fleste fra egen bopel. Dette er en effektiv rute som krever minimalt med ressurser, da den frakter brukere begge veier. Det er vurdert om BOA-bussen kunne inkludere brukere til Orbit, men dette lar seg ikke gjøre, både av hensyn til tid og kapasitet. Det har vært få henvendelser knyttet til spørsmål om transport til Orbit. De fleste brukere benytter egen bil eller offentlig kommunikasjon.

Dersom Eidsvoll kommune skal etablere et transporttilbud til/fra Orbit for de som ikke  kan benytte andre løsninger, vil det kreve ekstra midler i budsjettet. Løsningene kan være som følger:

 1. Taxi – ca. kr. 250 000 med fradrag av egenbetaling tilsvarende månedskort for buss, pr. bruker pr. år
 2. Tjenesteytere kjører/henter med brukers bil eller kommunal tjenestebil.
  Løsningen krever økt bemanning tilsvarende ca. 0,3 årsverk, alternativt
  anskaffelse av tjenestebil – ca. kr. 395 000 pr. bruker pr. år
 3. Etablering av en egen transporttjeneste/bussrute forutsetter at det er mange som har behov for transport – ca.kr. 560 000 pr. år.

Ullensaker som også er eier av ØRI, har tilsvarende transportordning for sine brukere fra Jessheim til ØRI. Nannestad kommune som tredje eier, har ingen transportordning for sine brukere som jobber på ØRI.

Administrasjonen i Eidsvoll har vært i kontakt med Orbit og Ullensaker kommune vedr. samarbeid om et nytt transporttilbud til Orbit, men det er ikke konkretisert noen fellesløsninger.

Ordfører er fornøyd med at Eidsvoll har mange ulike arbeidstilbud for den aktuelle brukergruppen. Samtidig blir det en ulikhet i tilbudene i og med at det ikke er en egen transportordning tur/retur Orbit for de som ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport. Ordfører ønsker å ta opp denne problemstillingen i styret for å se om det kan finnes en løsning der. Da vil også de andre eierne involveres i diskusjonen og vi må se på om det likevel er mulig med en felles ordning hvor Orbit involveres i en mulig løsning.

Ingen kommunestyrerepresentanter tok til orde mot ordførerens innlegg

Jens Petter Gitlesen

7 september 2021

 • 2023-09-19 pgสล็อต168 เว็บสล็อตแตกหนัก รวมเกมมันส์ อัปเดตใหม่ทุกวัน pgslot168z
 • 2023-09-18 TCGT Inserts carbide insert tungsten carbide inserts milling inserts factory konrad carbide insert carbide drilling inserts https://latheinserts.edublogs.org https://carbideinserts.edublogs.org https://turninginserts.bloggersdelight.dk bta drilling inserts grooving inserts manufacturers threading inserts https://carbideinserts.mystrikingly.com http://allbest.blog.jp/ http://salegoods.blog.jp/ carbide wear inserts Anonymt
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-09-02 F*ckin¦ Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-09-02 What’s up colleagues, its enormous post regarding educationand entirely defined, keep it up all the time. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-09-02 I stumbled on this while browsing on google I’ll be sure to come back. thanks for sharing. https://therowdylender.com/ https://therowdylender.com/
 • 2023-09-02 I am continually looking online for articles that can facilitate me. Thank you! 토토사이트 토토사이트
 • 2023-08-30 Through fostering a culture of Geometry Dash excellence, Winnipeg cultivates an environment where innovation is not only encouraged but also celebrated. zetisno
 • 2023-08-04 I am very happy to see your blog today. You wrote it very well. It made me feel that the original text can still have such ideas, and people can see it in the future with fresh ideas. How could such an excellent person not be worth learning from? You are worth it .메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 asdaasd
 • 2023-08-02 Seeing your blog has given me a lot of motivation, allowing me to learn some knowledge and feel a mysterious power. You have written very well, and you must update quickly. I am looking forward to your update. Come on토토사이트 토토사이트
 • 2023-07-25 Denne uoverensstemmelsen i transportstøtte kan ha betydelige konsekvenser for personer med utviklingshemming som er avhengige av hjelp til å foodle pendle til og fra jobb. Liam Smith
 • 2023-07-24 By coordinating transport services and engaging in dialogue with the relevant parties, the municipality aims to improve the overall accessibility and mapquest directions support for individuals with disabilities in the workforce. Celine Dion
 • 2023-07-22 Particular interviews furnish firsthand message on mart size, industry trends, ontogeny trends, capitalist landscape and outlook, etc. manga Jones
 • 2023-07-09 Visit our site to find more about wedding photographer Northern Virginia. We offer engagement and proposal photography in Va. มังงะ Jones
 • 2023-06-22 It is essential to ensure that everyone has equal access to opportunities, including those with disabilities who need assistance getting to their place of employment. I will investigate the transportation options for VTA locations at Orbit and determine whether we can provide additional assistance to those who require it mapquest driving directions. It is essential that everyone has the opportunity to participate in the workforce and contribute to our community. Jimmy
 • 2023-05-29 This blog is really cool, I’m so lucky that I have reached here and got this awesome information eggy car oliveoinker
 • 2023-05-22 threading insert threading inserts http://salegoods.blog.jp/ turning inserts price deep hole drilling inserts http://onlooker.livedoor.biz/ tungsten carbide stock tungsten rods price carbide welding rods carbide round rod Anonymt
 • 2023-05-22 http://good-deed.blog.jp/ tungsten carbide inserts carbide drilling inserts special inserts http://wide-world.publog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-10 Great information, I will recommend it to my friends for them to check out. Thanks for sharing! If you have more time, please visit: quordle fdgvs
 • 2023-03-16 Black Eden is one of the best dispensaries near me for medical cannabis products. These products are very useful for anxiety, obesity, mental health and many more. Black Eden provides the best delivery facility of medical cannabis products for those people, who doesn’t have nearest cannabis store. Lisa
 • 2023-02-28 Your post about the eggy car is quite intriguing. Looking forward to reading more articles from you, ovo game timothysykes
 • 2023-02-22 This post is so creative. It's so interesting that I can't stop backrooms game reading it helen dam
 • 2023-02-22 Your article is really awesome. [url=https://sinistersquidward.com/]sinister squidward[/url] Thank you for bringing such a useful article to everyone helen dam
 • 2023-02-22 Logomentary is a leading firm that has professional houston web designers Houston web designers who provide unique designs and give digital marketing services to generate online traffic. Shawn James
 • 2023-01-19 This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. David Martinez Jacket Mike Rooney
 • 2022-12-16 If you are looking for top Pakistani clothing brands? So, Sifa is one of the top clothing brand with a unique collection of women's dresses. Get your favorite dresses from sifa online in all over Pakistan at reasonable prices. Sifa
 • 2022-11-02 Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found keonhacai and I'll be book-marking and checking back frequently! keonhacai
 • 2022-10-31 Awesome. I especially like the picture you posted. I should make a plan according to your recommendation. It's the information I really needed. Thank you. 토토사이트 TOTOBLOGS
 • 2022-10-31 Hi! I visited your blog for the first time and there are many good posts. I have visited blogs similar to yours, and I think your blog is the best among them. Thank you for sharing a good article. 사설토토사이트 TOTOMAX
 • 2022-10-11 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-10-04 I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next word search articles referring to this article. peterparker
 • 2022-09-23 This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful keo nha cai. Also, I have shared your website in my social networks! keo nha cai
 • 2022-09-17 The assignment submission period was over and I was nervous, baccaratsite and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. baccaratsite
 • 2022-09-17 Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found keonhacai and I'll be book-marking and checking back frequently! keonhacai
 • 2022-08-23 Which is some inspirational stuff. Never knew that opinions might be this varied. Thank you for all the enthusiasm to provide such helpful information here.베트남 황제투어 It helped me a lot. If you have time, I hope you come to my site and share your opinions. Have a nice day. 베트남 황제투어
 • 2022-08-23 I’ve found your blog before, but I’ve never left a comment. Today, I thought to myself, “I should leave a comment.” So here’s my comment! Continue with the awesome work! I enjoy your articles and would hate to see them end. 박닌 밤문화 박닌 밤문화
 • 2022-08-15 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! casinocommunity casinocommunity
 • 2022-08-04 I saw your article well. You seem to enjoy majorsite for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime :-) majorsite
 • 2022-08-02 It's too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site casinosite and leave a message!! casinosite
 • 2022-07-21 Your remarks are more alluring than the sensation of playing dordle, the most popular game in existence right now that young people like me are searching for. I've never read this before, but the concept you present is so novel. miklas
 • 2022-03-29 hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community. my essay writer waqas
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 메이저안전놀이터 Patricia

Tips noen om siden