Institusjonson

Hjem eller institusjon

Tvangsflyttingssaken i Vågå kommune er i stor er et spørsmål om mennesker med utviklingshemming bor i egne hjem eller om bofellesskapene er en slags institusjonsomsorg.

- En av leietagerne i Vågå kommune, fikk i vinter et vedtak fra kommunen om tjenesteomfang og at disse kun vil bli gitt på den adressen hvor kommunen ønsker å flytte henne til. Vergen klaget ikke på omfanget, fordi dette fremstår som det samme som leietageren/personen/hun har i dag. Derimot klaget hun på den delen av vedtaket som konkluderte med at tjenestene kun ville tilbys på den nye adressen kommunen ønsker å flytte henne til, forteller Hedvig Ekberg, NFUs generalsekretær, har fulgt saken i Vågå lenge og inngående.

-Kommunen ønsker ikke endre sin avgjørelse og sender saken derfor over til Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans. Avgjørelsen fra Fylkesmannen i Oppland stadfester kommunens vedtak og åpner dermed opp for det vi anser å være tvangsflytting. I sin begrunnelse sier blant annet Fylkesmannen at i denne saken, hvor personen har et omfattende bistand behov, så vil tjenester og bolig være tett knyttet sammen. De konkluderer med at «boligen ansees som helsehjelp».  Det er vanskelig å forstå hva de egentlig mener med dette. Mener de at den leiligheten kvinnen skal leie og må betale husleie for, egentlig er et sykehjem?

- Klager henviste i klagen til Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 19. Denne slår tydelig fast at ingen skal kunne tvinges til å bo i spesielle boliger, selv om de har et stort hjelpebehov. Fylkesmannen avfeier dette med å si at de «finner ikke at dette er en rettighet som sier at kommunen som huseier og tjenesteyter aldri vil kunne flytte personer med slike behov» Men det er jo nettopp det CRPD sier og komiteen slår dette veldig tydelig fast i sine kommentarer til denne artikkelen, sier Hevig Ekberg.

NFU har sendt en henvendelse til Statens helsetilsyn i håp om at de vil se på saken og ta den opp med Fylkesmannen i Oppland. Dom i saken kan forventes en av de kommende dagene.

Jens Petter Gitlesen

26 mai 2018

Tips noen om siden