Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Ber om tilsyn med Molde kommune

NFU ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med Molde kommune. Alt tyder på omfattende lovbrudd da kommunen kuttet i enkeltvedtakene til 69 personer med utviklingshemning.

Den 8. november sendte NFU følgende brev til Statsforvalteren i Møre og Romsdal ba Statsforvalteren føre tilsyn med kommunens kutt i enkeltvedtak.

Angående kutt i tjenester til personer med utviklingshemning i Molde kommunele

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med de 58 innbyggerne med utviklingshemning i Molde kommune som i følge saksfremlegget «Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede», datert den 01.04.2019, har fått nye enkeltvedtak med mindre tjenester enn i tidligere vedtak. Saken omtaler kutt i tjenestene for 69 personer, men elleve av disse klaget og fikk vedtaket opphevet.

Vi vet at rettsikkerheten på feltet er svak, rettsuvitenheten er stor. Noen evner ikke å klage på vedtak, mens andre tør ikke klage på kommunen som en er helt avhengig av. En del av de 58 personene kan ha verge som ikke kjenner personen eller av andre årsaker ikke bidrar til å klage på kutt i vedtak om tjenester.

Forvaltningslovens § 35 setter strenge krav til endring av løpende vedtak. Skal lovlige og iverksatte vedtak endres uten klage, så skal det være til fordel for dem vedtaket gjelder. Nye vedtak som kutter i tjenestetilbudet er ingen fordel. Det synes også usannsynlig at samtlige av de 58 personene som har fått kutt i tjenestetilbudet har utløpte vedtak. Om noen skulle ha utløpte vedtak, så åpner heller ikke det for vilkårlig tildeling av nye vedtak.

Fra saksfremlegget til Drift og forvaltningsutvalget, går det frem at kommunen ikke hadde tid til brukermedvirkning. Dette er i strid med pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 og/eller § 3-3 samt forvaltningslovens §17 som både direkte og indirekte pålegger kommunen å involvere dem som enkeltvedtak om tjenester gjelder. Vi kan heller ikke se at kommunen har fulgt forpliktelsene etter konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 4, pkt. 3 som sier at myndighetene aktivt skal trekke inn og rådføre seg inngående med de aktuelle organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved all politikkutforming.

Det går også frem fra saksfremlegget at kommunen har lagt til grunn anbefalingene fra konsultentselskapet Rune Devold AS. I tillegg har kommunen gjennomgått eksisterende vedtak med dataprogrammet Buddha som Molde kommunen fikk tilgang til via Rune Devold AS. Verken rapporten fra Rune Devold AS eller dataprogrammet Buddha forholder seg til norsk lovverk eller CRPD. Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder den enkelte med bistandsbehov og åpner ikke for den gruppetenkningen og kollektive tjenester som ligger bak mange av de påpekte innsparingene. Det er vanskelig å se at kuttene i tjenestetilbudet er i samsvar med helse- og omsorgstjenestelovens formål som blant annet er å «bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer», å «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre» og «sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud». Skal kommunen følge helse- og omsorgstjenestens formål og lovens § 3-1, så kreves en individuell vurdering langt ut over dataprogrammet Buddha og gjennomgangen som saksdokumentet viser til.

De nye vedtakene synes verken å være utarbeidet med bakgrunn i rådene fra Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha. Forvaltningslovens §§ 24 og 25 setter krav til når og hvordan enkeltvedtak skal grunngis, krav som i følge saksfremlegget «Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede» ikke er fulgt.

Konsultentselskapet Rune Devold AS legger i all hovedsak to premisser til grunn for kutt i vedtak. I de tilfellene hvor kostnadene i Molde kommune overstiger tilsvarende kostnader i Eigersund kommune, så hevder konsultentselskapet ukritisk at det er rom for innsparinger. Videre vektlegger både konsulentselskapet Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha det de kaller for «skalaeffekter» og «samordningseffekter», dvs. at det i større grad gis kollektive og ikke individuelle tjenester.

Når Molde kommune benytter seg av rådene fra Rune Devold AS, så er det stor fare for at kommunen bryter selve intensjonen med omsorgstjenestene, nemlig det at personer med bistandsbehov i størst mulig grad skal kunne ta del i dagliglivets gjøremål, på lik linje med andre. Rådene bidrar ikke til å «fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter», slik som CRPD artikkel 1 krever. Et tjenestetilbud som forutsetter samdrift av mennesker med utviklingshemning, uavhengig av den enkeltes ønsker og behov, er diskriminerende. Kommunen synes heller ikke å ha fulgt CRPD, artikkel 19, pkt. b som blant annet sier at «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering». Rådene som Molde har fulgt, synes å ta alvorlige kutt i personlig bistand og legge tilrette for segregering.

Nasjonale tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning avdekker ulovligheter i ett stort flertallet av tilsynene. Tilsyn fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudets forebyggingsenhet, gir et enda dystrere bilde av situasjonen. Konsulentselskapet Runde Devold AS gir råd til et hav av kommuner om «effektivisering» av tjenestene til mennesker med utviklingshemning, råd basert på logistikk og lagerholdsteori, uten referanser til kommunenes plikt og individets rettigheter. Når kommunene følger rådene, så kan det få svært store konsekvenser for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemning. Et tilsyn med Molde kommunes kutt i de 58 enkeltvedtakene vil både være i henhold til risikovurderinger og det vil kunne ha en preventiv effekt med hensyn til andre kommuners sektorgjennomganger basert på vurderinger fra eksterne konsulentselskaper.

 

  Tom Tvedt             Hedvig Ekberg  
  Forbundsleder             Generalsekretær  

 

 

15 november 2021