Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Ber om tilsyn med Molde kommune

NFU ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med Molde kommune. Alt tyder på omfattende lovbrudd da kommunen kuttet i enkeltvedtakene til 69 personer med utviklingshemning.

Den 8. november sendte NFU følgende brev til Statsforvalteren i Møre og Romsdal ba Statsforvalteren føre tilsyn med kommunens kutt i enkeltvedtak.

Angående kutt i tjenester til personer med utviklingshemning i Molde kommunele

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med de 58 innbyggerne med utviklingshemning i Molde kommune som i følge saksfremlegget «Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede», datert den 01.04.2019, har fått nye enkeltvedtak med mindre tjenester enn i tidligere vedtak. Saken omtaler kutt i tjenestene for 69 personer, men elleve av disse klaget og fikk vedtaket opphevet.

Vi vet at rettsikkerheten på feltet er svak, rettsuvitenheten er stor. Noen evner ikke å klage på vedtak, mens andre tør ikke klage på kommunen som en er helt avhengig av. En del av de 58 personene kan ha verge som ikke kjenner personen eller av andre årsaker ikke bidrar til å klage på kutt i vedtak om tjenester.

Forvaltningslovens § 35 setter strenge krav til endring av løpende vedtak. Skal lovlige og iverksatte vedtak endres uten klage, så skal det være til fordel for dem vedtaket gjelder. Nye vedtak som kutter i tjenestetilbudet er ingen fordel. Det synes også usannsynlig at samtlige av de 58 personene som har fått kutt i tjenestetilbudet har utløpte vedtak. Om noen skulle ha utløpte vedtak, så åpner heller ikke det for vilkårlig tildeling av nye vedtak.

Fra saksfremlegget til Drift og forvaltningsutvalget, går det frem at kommunen ikke hadde tid til brukermedvirkning. Dette er i strid med pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 og/eller § 3-3 samt forvaltningslovens §17 som både direkte og indirekte pålegger kommunen å involvere dem som enkeltvedtak om tjenester gjelder. Vi kan heller ikke se at kommunen har fulgt forpliktelsene etter konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 4, pkt. 3 som sier at myndighetene aktivt skal trekke inn og rådføre seg inngående med de aktuelle organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved all politikkutforming.

Det går også frem fra saksfremlegget at kommunen har lagt til grunn anbefalingene fra konsultentselskapet Rune Devold AS. I tillegg har kommunen gjennomgått eksisterende vedtak med dataprogrammet Buddha som Molde kommunen fikk tilgang til via Rune Devold AS. Verken rapporten fra Rune Devold AS eller dataprogrammet Buddha forholder seg til norsk lovverk eller CRPD. Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder den enkelte med bistandsbehov og åpner ikke for den gruppetenkningen og kollektive tjenester som ligger bak mange av de påpekte innsparingene. Det er vanskelig å se at kuttene i tjenestetilbudet er i samsvar med helse- og omsorgstjenestelovens formål som blant annet er å «bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer», å «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre» og «sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud». Skal kommunen følge helse- og omsorgstjenestens formål og lovens § 3-1, så kreves en individuell vurdering langt ut over dataprogrammet Buddha og gjennomgangen som saksdokumentet viser til.

De nye vedtakene synes verken å være utarbeidet med bakgrunn i rådene fra Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha. Forvaltningslovens §§ 24 og 25 setter krav til når og hvordan enkeltvedtak skal grunngis, krav som i følge saksfremlegget «Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede» ikke er fulgt.

Konsultentselskapet Rune Devold AS legger i all hovedsak to premisser til grunn for kutt i vedtak. I de tilfellene hvor kostnadene i Molde kommune overstiger tilsvarende kostnader i Eigersund kommune, så hevder konsultentselskapet ukritisk at det er rom for innsparinger. Videre vektlegger både konsulentselskapet Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha det de kaller for «skalaeffekter» og «samordningseffekter», dvs. at det i større grad gis kollektive og ikke individuelle tjenester.

Når Molde kommune benytter seg av rådene fra Rune Devold AS, så er det stor fare for at kommunen bryter selve intensjonen med omsorgstjenestene, nemlig det at personer med bistandsbehov i størst mulig grad skal kunne ta del i dagliglivets gjøremål, på lik linje med andre. Rådene bidrar ikke til å «fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter», slik som CRPD artikkel 1 krever. Et tjenestetilbud som forutsetter samdrift av mennesker med utviklingshemning, uavhengig av den enkeltes ønsker og behov, er diskriminerende. Kommunen synes heller ikke å ha fulgt CRPD, artikkel 19, pkt. b som blant annet sier at «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering». Rådene som Molde har fulgt, synes å ta alvorlige kutt i personlig bistand og legge tilrette for segregering.

Nasjonale tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning avdekker ulovligheter i ett stort flertallet av tilsynene. Tilsyn fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudets forebyggingsenhet, gir et enda dystrere bilde av situasjonen. Konsulentselskapet Runde Devold AS gir råd til et hav av kommuner om «effektivisering» av tjenestene til mennesker med utviklingshemning, råd basert på logistikk og lagerholdsteori, uten referanser til kommunenes plikt og individets rettigheter. Når kommunene følger rådene, så kan det få svært store konsekvenser for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemning. Et tilsyn med Molde kommunes kutt i de 58 enkeltvedtakene vil både være i henhold til risikovurderinger og det vil kunne ha en preventiv effekt med hensyn til andre kommuners sektorgjennomganger basert på vurderinger fra eksterne konsulentselskaper.

 

  Tom Tvedt             Hedvig Ekberg  
  Forbundsleder             Generalsekretær  

 

 

15 november 2021

 • 2023-05-28 Greetings! This is my first visit here. Thanks for the info. visit fresh flower shop. rowena
 • 2023-05-28 I believe you should be able to write more articles on this topic. This question is likely to be defined as a taboo topic. It is really an interesting and worth discussing topic. Come visit my blog if you have a chance먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-05-24 Sometimes there are times when you think deeply about things you never thought of. I'm glad I learned common sense through you that I don't have in my head.토토사이트 순위 토토사이트 순위
 • 2023-05-22 parting tool inserts http://standard.ldblog.jp/ http://wide.blog.jp/ tungsten long rods carbide wear rods http://carbideinserts.blog.jp/ carbide rod manufacturers http://onlooker.livedoor.biz/ buy tungsten carbide rods http://say-good.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-22 central and intermediate inserts http://wellwell.blog.jp/ carbide drilling inserts carbide rod manufacturers threading insert Anonymt
 • 2023-05-19 The reliance on a consulting company and computer program that do not align with Norwegian legislation or the CRPD raises serious doubts about the legitimacy of the decisions made by Molde municipality. The purpose of the Health and Care Services Act is to improve living conditions, promote equality, and prevent social problems. It is essential for the municipality to conduct individual assessments that go beyond the use of external resources to ensure a fair and equal service offering. online Cricket ID eric
 • 2023-05-19 The lack of user participation and consultation in Molde municipality's decision-making process is a clear violation of the Patient and User Rights Act. Furthermore, it appears that the municipality has failed to meet its obligations under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Active engagement with relevant organizations and individual assessments are essential to ensure the well-being and inclusion of people with disabilities. online Cricketid mark
 • 2023-05-19 The Norwegian Federation for the Disabled's request for supervision of Molde municipality is justified given the reported cuts in services for 69 people with disabilities. It's disheartening that some individuals may not be able to voice their concerns due to dependency or lack of support. Legal requirements must be upheld, and decisions should only be amended in favor of the individuals affected. top site doss
 • 2023-05-19 This is a concerning situation where Molde municipality has made extensive cuts to individual decisions affecting people with disabilities. It is crucial for the State Manager in Møre og Romsdal to intervene and oversee the municipality to ensure the rights and well-being of these individuals are protected. satta online anton
 • 2023-05-17 informative article here at my home.I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for카지노사이트 온라인바카라 릴게임 Hello I am so grateful I found your weblog
 • 2023-05-17 informative article here at my home.I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for카지노사이트 온라인바카라 릴게임 Hello I am so grateful I found your weblog
 • 2023-05-17 informative article here at my home.I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for카지노사이트 온라인바카라 릴게임 Hello I am so grateful I found your weblog
 • 2023-05-17 informative article here at my home.I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for카지노사이트 온라인바카라 릴게임 Hello I am so grateful I found your weblog
 • 2023-05-11 Your blog is a gem itself. I love that there are so many great writings. I'm so happy to find your blog full of information I've been looking for. I hope this gratitude will be conveyed to you properly. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-10 Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche in web Bonanza88. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job! https://bonanza88.org/ Silvi
 • 2023-05-03 Calgary Concrete Services is a leading builder and concrete contractor in Calgary, Alberta. We work with homeowners and businesses to design the best materials and colours for your home or company. LANSA
 • 2023-05-03 Morpheus 8 Treatment is a minimally invasive skin treatment that uses radiofrequency technology to target and reduce deep wrinkles, sagging skin, and other signs of aging. kolyana
 • 2023-05-03 Our Commercial Security Guard Services are a highly trained and experienced team that have been specially selected for their unique skills and abilities. Each Guard is accountable to provide a professional, safe service at all times to the clients and residents of your business or home. HENRY COLTER
 • 2023-05-03 Having a Cabinet Refinishers Mississauga by professionals the first time is one of the most important things you can do to improve your home. The right faucet, design and hardware all play an important role in making sure everything fits together properly to form a cohesive unit that looks fantastic and works efficiently. At Kitchen Sink Installation Service we've been providing efficient professional installation services for numerous clients just like you within Burnaby BC. kolyana
 • 2023-05-03 thank you for this web site. สล็อตออนไลน์ สล็อต XO สล็อต สล็อต เว็บตรง irin
 • 2023-05-02

  Our business has developed close to our standing. With enchanted clients prescribing our administrations to their companions. bespoke doors

  Mike
 • 2023-04-30 hThank you for the update, very nice site크라브넷 크라브넷
 • 2023-04-30 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 폰허브 폰허브
 • 2023-04-30 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 탑걸 탑걸
 • 2023-04-30 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. AV쏘걸 AV쏘걸
 • 2023-04-30 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 블랙툰 블랙툰
 • 2023-04-30 Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet 늑대닷컴 늑대닷컴
 • 2023-04-27 There were so many interesting keywords, I didn't notice the time passing and I read the article. Please write a lot of useful articles. please.안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-04-27 your blog is really cool I can comment on your blog. Please comment as best as possible.먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-04-27 I envy your writing skills. It's a waste for only me to know this amazing talent of yours. I want to share it with many people, so I want you to feel the honor of visiting my site.메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-04-26

  Bahria Town is a worldwide standard local area where individuals can partake in an extravagant way of life away from the buzzing about of the city. new projects in karachi on installments

  Mike
 • 2023-04-26 I really appreciate that this article is well summarized, and easy to understand. I am sure that 메이저놀이터 you must be interested in, can also teach you more logically. 메이저놀이터
 • 2023-04-25 Your writing is truly impressive! Your blog post was both informative and well-written, and your ideas were truly thought-provoking. Your blog post was a real masterpiece of writing! Your writing was both persuasive and informative, and your ideas were truly inspiring. 라이브카지노 라이브카지노
 • 2023-04-24 Hello, I am one of the most impressed people in your article. 안전놀이터 I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you. 안전놀이터
 • 2023-04-19 thank you for this web site. PG SLOT สล็อต PG สล็อต สล็อต เว็บตรง slot
 • 2023-04-14 I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic... new york helicopters Anonymt
 • 2023-04-11 I like this site very much so much excellent information. RECAP seo
 • 2023-04-11 "It’s amazing to go to see this web page and reading the views of all colleagues regarding this piece of writing, while I am also keen of getting knowledge." 늑대닷컴 늑대닷컴
 • 2023-04-11 "Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!" 툰코 툰코
 • 2023-04-11 Sweet website, super pattern, real clean and apply genial. AVSEE AVSEE
 • 2023-04-11 "I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again! " 리얼타임 리얼타임
 • 2023-04-11 "Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you. " 조개파티 조개파티
 • 2023-04-11 "Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!" 소라넷 소라넷
 • 2023-04-11 Thanks for your information. UFABET UFA365 UFABET
 • 2023-04-11 "Wonderful website. Plenty of helpful info here. I’m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your sweat!" 밍키넷 밍키넷
 • 2023-04-11 Sweet website, super pattern, real clean and apply genial. 오피가이드 오피가이드
 • 2023-04-10 I've always wondered about Harts! I'll have to go there for dinner soon! 넷플릭스 다시보기 넷플릭스 다시보기
 • 2023-04-10 Such a varied diet will be a very pleasant bonus for all guests since everyone will be able to find something that will be most liked by their taste preferences. 토렌트사이트 토렌트사이트
 • 2023-04-10 I found this blog unique and i have been going through the posts in your blog. 야동 야동
 • 2023-04-10 Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home. 야동프로 야동프로
 • 2023-04-10 Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-04-10 Really satisfied with all the information I have found in this article. It gives immense knowledge on physical education, it is very helpful and quite generous to spread a good message. The author has done a brilliant job on summing all the points here. You just made a new fan with your writing skills. Cheers! 토토사이트 토토사이트
 • 2023-04-07 Levetrade - Your Personal Trading Assistant. Access prime CFD trading opportunities in Forex, Commodities, Indices, and Shares with industry-leading tools and personalized assistance. Utilizing state-of-the-art technology, Levetrade delivers a transparent trading environment that meets the industry's highest standards, providing traders worldwide with an efficient and hassle-free trading experience. We equip our clients with all the necessary tools to realize their full trading potential. Forex levetrade mshhaid
 • 2023-04-06

  We assemble appealing bound together satisfied from arrangement through to creation, after creation and altering. inframepk.com

  noman
 • 2023-04-04 dpost is a initiative of professional writers who have come together for dedicated news coverage of latest happenings around the country (India). Our team comprises of professional writers & citizen journalists https://dpost.in/ with diverse range of interest in Journalism who are passionate about publishing the Education Updates with transparency in general public interest. https://dpost.in/
 • 2023-04-04

  SilkLine is a pioneer occupied with Transportation in Pakistan. Our organization was established fully intent on making travel simpler and more helpful for everybody to lay out standing for greatness in the business. silk line multan

  salman
 • 2023-04-03 I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon… 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-04-03 I used to be able to find good info from your articles. 소액결제 현금화 소액결제 현금화
 • 2023-04-03 Hello! Cool post, amazing! 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-04-03 I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon… 무료스포츠중계 무료스포츠중계
 • 2023-04-03 "Hi there, just wanted to mention, I loved this blog post. It was inspiring. Keep on posting! " 링크모음 링크모음
 • 2023-04-03 Well I truly enjoyed reading it. This article procured by you is very practical for proper planning. 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-04-03 I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! 토토사이트 토토사이트
 • 2023-04-03 As I site possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck. 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-04-03 I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. 포르노 포르노
 • 2023-04-02 This may be the correct weblog for everyone who is hopes to discover this topic. 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-04-01 Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. Sbobet mshahid
 • 2023-03-27 The one wire alternator will save you a lot of hassle – and help to keep the engine compartment tidy. For restorations, most people tend to stick with what the factory offered, and both Tuff Stuff and Powermaster can help with those applications as well. MyMROmarts
 • 2023-03-24 To log in to your Dropbox account and access your storage, follow these steps: Go to the Dropbox website (www.dropbox.com) in your web browser. Click on the "Sign In" button located in the top right corner of the page. Enter the email address and password associated with your Dropbox account. If you have two-step verification enabled on your account, you'll need to enter the verification code sent to your phone or other device. Click the "Sign in" button to access your Dropbox account and your stored files. If you're having trouble logging in to your dropbox support, you can try resetting your password by clicking the "Forgot password?" link on the login page and following the prompts. To download Garmin Express, follow these steps: Go to the Garmin Express website in your web browser. Click on the "Download for Windows" or "Download for Mac" button, depending on your computer's operating system. Follow the on-screen instructions to save the Garmin Express installation file to your computer. Once the download is complete, open the installation file and follow the prompts to install Garmin Express on your computer. Note that you'll need an internet connection to download and install garmin express download, as well as a compatible Garmin device to connect to your computer. To contact Dell customer support, you can use any of the following methods: Online Chat: Go to the Dell support website (www.dell.com/support) and click on the "Chat" icon in the bottom right corner of the page to initiate a chat session with a Dell representative. Phone: Call Dell customer support at the phone number that corresponds to your country, which you can find on the Dell support website. Be sure to have your service tag or express service code ready when you call, as this will help expedite the support process. Email: You can also email dell customer support chat, using the online contact form on the Dell support website. Simply fill out the form with your contact information and a brief description of your issue, and a Dell representative will get back to you as soon as possible. Social Media: Dell also has a presence on various social media platforms, such as Twitter and Facebook. You can reach out to Dell support on these platforms by sending a direct message or commenting on a post. Note that Dell offers different levels of support depending on the product and service you've purchased, so be sure to check the terms of your warranty or service agreement before contacting Dell support. You can contact Netflix customer care by visiting the Help Center on the Netflix website. From there, you can browse through a list of frequently asked questions, or you can click on the "Contact Us" button to reach out to Netflix customer support directly. When you click on "Contact Us", you will be presented with a few different options for contacting Netflix customer support. You can choose to chat with a Netflix representative online, call Netflix customer support, or request a callback from Netflix customer support. If you prefer to speak with a netflix customer service number, representative over the phone, you can call the following numbers: If you are located in a different country, you can find the appropriate phone number to call by visiting the Netflix Help Center and clicking on "Contact Us". You can contact ASUS customer support by phone at the following numbers: United States: Canada: United Kingdom: If you are located in a different country, you can find the appropriate phone number to call by visiting the ASUS website and selecting your country or region from the drop-down menu. From there, you can click on the "asus helpline, " link to find the phone number and other contact information for ASUS customer support in your area. Yes, our customer netflix 1 800 number, representatives are trained experts who are ready to assist you with any issues or questions you may have regarding Netflix. Whether you need help with your account, billing, technical issues, or anything else related to Netflix, we are here to assist you. Please feel free to share your question or concern with me, and I will do my best to provide you with the assistance you need. As an AI language model, I can provide you with some of the common features that make a cricket bat stand out: Willow Wood: The best cricket bats are traditionally made from English willow wood, which is a soft and fibrous wood that provides a good balance between weight and strength. Sweet Spot: The sweet spot is the area on the bat that provides the best response when the ball is hit. The position and size of the sweet spot are critical for ensuring maximum power and control when batting. Handle: The handle of a cricket bat is typically made from cane or rubber and provides the player with a comfortable grip. The handle is also important for absorbing shock and reducing vibrations when the ball is hit. Weight: The weight of a cricket bat is an essential factor in determining how easy it is to control and maneuver. A heavier bat can provide more power, but it may also be more difficult to handle, while a lighter bat may be easier to handle but may not provide as much power. Balance: The balance of a cricket bat is crucial for ensuring that it is comfortable to use and provides good control. A well-balanced bat will feel light and responsive, making it easier to hit the ball accurately. cricket bats, If your [url=https://www.callvoicesupport.com/canon-printer-is-not-responding/]canon printer is not responding[/url], , there are a few things you can try to troubleshoot the issue: Check the power source: Make sure that the printer is properly plugged into a power source and that the power cord is securely connected. Check the connection: Ensure that the printer is connected to your computer or network properly. If it is connected via USB cable, try using a different USB port. If it is connected via Wi-Fi, try resetting the connection by turning off the printer and your router/modem, then turning them back on again. Check for errors: Look for any error messages on the printer's display panel or on your computer. If there are error messages, follow the instructions provided to resolve the issue. Restart the printer: Try turning off the printer and then turning it back on again. Update drivers: Ensure that you have the latest drivers installed for your printer. You can download the latest drivers from the Canon website. Contact support: If none of the above steps resolve the issue, contact Canon support for further assistance. if your Canon printer is printing blank pages,[url=https://www.callvoicesupport.com/how-to-fix-canon-printing-blank-page/]How to Fix Canon Printer Printing Blank Page Error[/url], try the following troubleshooting steps to fix the issue: Check ink levels: Make sure that your printer has enough ink in the cartridges. Replace any empty cartridges and check if this resolves the issue. Clean printhead: A dirty printhead can also cause blank pages to print. Clean the printhead by going to the printer settings and selecting "Maintenance" or "Cleaning". Follow the instructions provided by the printer to clean the printhead. Run print head alignment: The print head alignment can also become misaligned and cause blank pages to print. Go to the printer settings and select "Maintenance" or "Alignment". Follow the instructions provided by the printer to align the print head. Check paper quality: Poor quality paper or incorrect paper size settings can also cause blank pages to print. Make sure that the paper is loaded correctly and that the paper size settings in the printer settings match the size of the paper you are using. Update drivers: Ensure that you have the latest drivers installed for your printer. You can download the latest drivers from the Canon website. Reset printer: Try resetting your printer to its default settings. This can often fix any software issues that may be causing the problem. Contact support: If none of the above steps resolve the issue, contact Canon support for further assistance. If your Netgear router keeps dropping internet connection,[url=https://www.callvoicesupport.com/netgear-drops-connection/]How to Fix Netgear Router Keeps Dropping Internet Connection[/url], try the following troubleshooting steps to fix the issue: Check the power source: Make sure that the router is properly plugged into a power source and that the power cord is securely connected. Check the connection: Ensure that the router is connected to your modem or internet source properly. If it is connected via Ethernet cable, try using a different cable. If it is connected via Wi-Fi, try resetting the connection by turning off the router and your modem, then turning them back on again. Check for interference: Other devices in your home, such as cordless phones or microwaves, can interfere with your Wi-Fi signal and cause it to drop. Move your router away from any sources of interference or turn off any devices that may be causing interference. Change Wi-Fi channel: If your Wi-Fi signal is getting interfered, try changing the Wi-Fi channel on your router. You can do this by logging into your router's settings and changing the Wi-Fi channel. Update firmware: Ensure that you have the latest firmware installed for your router. You can download the latest firmware from the Netgear website. Reset router: If updating firmware doesn't work, try resetting the router to its factory settings. This will erase all of the settings on the router, so you will need to set it up again from scratch. Contact support: If none of the above steps resolve the issue, contact Netgear support for further assistance. They may be able to help you identify the problem and provide a solution. If your [url=https://www.callcontactsupport.com/epson-printer-shows-offline/]epson printer shows offline[/url], it may be due to several reasons such as connectivity issues, outdated or incorrect printer drivers, or a paper jam, among others. Here are some steps you can take to troubleshoot and fix the issue: Check the printer connectivity: Ensure that your printer is properly connected to your computer or network. If it is a wireless printer, check that it is connected to the Wi-Fi network and the signal is strong. You can try restarting the printer and th