Tom Tvedt

Hvem er Tom Tvedt? Hva vil Tom Tvedt?

NFU har fått ny forbundsleder. Tom Tvedt kom inn fra sidelinjen. Mange lurer nok på hvem Tom Tvedt er og hvorfor han takket ja til å være kandidat til landsmøtets valg av forbundsleder. Vår nye forbundsleder har vært ordfører i Randaberg, fylkesordfører i Rogaland og idrettspresident. Men det er noe helt annet å være forbundsleder i NFU.

– Jeg er far til to barn med funksjonsnedsettelse og har erfart hvordan samfunnet ikke er tilpasset alle dessverre. Gjennom reisen sammen med mine barn fikk jeg innsikt og kunnskap om det samfunnet har laget av hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg startet min politiske karriere for å bygge ned disse samfunnsskapte barrierer både fysiske og mentale barrierer og jobbe for et samfunn for alle, sier NFUs nye forbundsleder.

–Vi må bort i fra den medisinske modellen hvor mennesker med funksjonsnedsettelse forklares og forstås ut i fra sin funksjonsnedsettelsen. Den sosiale forståelsen skiller mellom funksjonsnedsettelse og funksjonshemning. Funksjonsnedsettelsen er det ofte ikke så mye å gjøre med, men hvor hemmende en funksjonsnedsettelse er, kommer først og fremst an på samfunnets utforming. De som har hovedansvaret for samfunnsutformingen, er politikerne. NFU er en klart politisk organisasjon og har vært en politisk organisasjon siden etableringen i 1967. NFUs formål er å jobbe for likestilling av mennesker med utviklingshemning, det betyr at mennesker med utviklingshemning skal være likeverdige, ha samme rettigheter og samme muligheter som andre. Dette er et klart politisk standpunkt. Skal en jobbe for å nå NFUs formål, så må en jobbe politisk.

Du har ingen lang fartstid i NFU, men har en stor del av livet vært en Arbeiderpartipolitiker. Vil NFU bli et slags Arbeiderpartilag?

– NFU skal være politisk men ikke partipolitisk, vi skal ikke binde oss til noen partier. NFUs syn og målsetninger finner en i vårt formål, våre prinsipper og landsmøteuttalelser. Vi finner dem ikke i partiprogrammer eller regjeringserklæringer. Arbeidsprogrammet som ble vedtatt på årets landsmøtet vektlegger FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD). Den konvensjonen gjelder for alle situasjoner, alle steder og gir sammen med prinsippene et særdeles godt grunnlag for utøvelsen av NFUs politikk. Alle partiene er viktige. I Norge er det slik at vi stemmer på partier. Det er partiene som fremmer kandidater til våre demokratiske organ. Partiene lager partiprogram og regjeringserklæringer. I avstemninger både i kommunestyrer, fylkesting og Stortinget, må de enkelte representantene stemme for partiets syn. Det er og viktig at vi har medlemmer som representerer alle partiene, da vil vi ha en mye større påvirkningskraft.

–Det varierer hvilke partier som har regjeringsmakt, flertall i kommunene og så videre. Flertallet varierer over tid. NFU vil alltid ha flertallet med på sitt syn. I Høyrestyrte kommuner, vil vi ha vårt syn gjennom i Høyre. I SV-styrte kommuner, vil vi ha vårt syn gjennom i SV.

– Men politisk erfaring er bra for NFU. Har en politisk erfaring, så vet en mye om hvordan en bør gå frem for å kunne få politisk gjennomslag for sine forslag. Jeg håper at flest mulig med politisk erfaring engasjerer seg i NFU. Vi trenger folk som kjenner de politiske systemene. Om folkene kommer fra Rødt, KrF, Høyre eller andre partier, er underordnet, men partipolitisk erfaring, er et gode.

Både jeg og NFU hadde god kontakt med deg da du var idrettspresident. Du sikret en god organisatorisk forankring av Special Olympics, paraidretten og inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i den organiserte idretten. Du har selv vært på Norges håndballandslag. Jeg vet også at du lokalt og regionalt har lagt tilrette for idrett for mennesker med utviklingshemning. Kan det tenkes at din bakgrunn fra og fokus på idretten drar NFU i retning av å bli et idrettslag?

– Nei!

–Da vi hadde tett kontakt i forbindelse med Special Olympics, så var det nettopp for at mennesker med utviklingshemning selvsagt skal være en del av idrettsbevegelsen. Idrett er både en sosial møteplass og er bra for folkehelsen. Vi trenger flere tilbud med fritidsaktiviteter. Med idrett som fritidsaktivitet, så får en kombinert forebyggende helsearbeid med det som er gøy. Idrett har betydd mye for meg. Jeg ønsker at alle skal få oppleve den gleden som jeg har hatt via idretten, både på og utenfor banen. Jeg vil anbefale alle å delta på sitt nivå. Idretten organiseres gjennom idrettsbevegelsen, ikke gjennom NFU. Men NFU skal selvsagt ha et ord med i laget når idrettsbevegelsen skal foreta viktige avgjørelser som angår medlemmer med utviklingshemning. Det at medlemmer og sympatisører av NFU også deltar som frivillige ved trening og arrangementer, er noe annet. Ser en bort i fra toppidretten, så er idrettsbevegelsen en stor dugnad.

– Det som skal oppta NFU er at idrettsbevegelsen ivaretar tilbudet til mennesker med utviklingshemning og at myndighetene legger tilrette slik at alle som ønsker får mulighet til å delta på trenging og i konkurranser. For noen år siden, opplevde jeg at påmeldte deltakere måtte trekke seg fra arrangementet på grunn av vaktskifte i bofellesskapet hvor de bodde. Slik kan vi ikke ha det. Siktemålet med omsorgstjenestene er å sikre den enkelte et mest mulig aktivt liv i sammen med andre. Da må en legge tilrette for aktivitet, ikke hindre aktivitet. Jeg har også fått med meg at mange har problemer med å komme seg til trening og konkurranse. Slikt skal vi heller ikke ha det!

– NFU bør jobbe med idrett, men på samme måte som en jobber med bolig, arbeid, tjenester osv. Vi må jobbe for at det legges til rette for et samfunn hvor alle kan delta, ha samme rettigheter og samme muligheter.

Som ny forbundsleder med tom kalender og tomt kontor, så er det nok av saker som du kan ta tak i. Hvilke saker har du tenkt å prioritere?

–Før landsstyret kommer med prioriteringer, så må landsstyret komme sammen. Foreløpig har vi kun hatt ett kort møte. Jeg har heller ikke vært på kontoret og blitt kjent med administrasjonen. Alle har jo hjemmekontor for tiden. Jeg har tatt noen telefoner for å bli litt bedre kjent med fylkeslederne. Det er for tidlig å komme med prioriteringer. NFU skal være en selvstendig uavhengig organisasjon følger opp vårt formål, våre landsmøtevedtak og som jobber for medlemmenes beste.

–Prioriteringene er kanskje heller ikke det viktigste. Det kommer mange viktige saker fra myndighetene, saker som er på politisk dagsorden og som NFU må ta tak i. Snart kommer stortingsmeldingen om rettigheter til mennesker med utviklingshemning. Helse- og omsorgsministeren har varslet at det skal komme forslag til endringer når det gjelder bruken av tvang og makt. Det å ta tak i aktuelle saker som er på dagsorden, vil oppta mye av kapasiteten. Men prioriteringer og satsninger vil komme. Vi har fått et utrolig sterkt landsstyre . Administrasjonen ruller og går upåklagelig. NFU har mange dyktige og iherdige tillitsvalgte i fylkes- og lokallagene. Jeg ønsker å ha et stort fokus på fylkes- og kommune lagene, det er der mye av aktiviteten foregår og mye av politikken praktiseres.

–Vi skal være en forening og ett lag!

–Vi må bare håpe for oss alle at koronaens tid snart er over og at vi kan begynne å treffes og videreutvikle den flott organisasjonen vår. Det gleder jeg meg til!

Jens Petter Gitlesen

25 mars 2021

Tips noen om siden