Fotball

Hva mener partiene om retten til fritidsaktiviteter?

Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta. Hva vil partiene gjøre?

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode fritidsaktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

FrP mener at de frivillige lag- og organisasjoner må sikres trygge rammer, slik at de kan ha gode tilbud til alle. Vi vil utvide momskompensasjonen og øke skattefradraget. Vi vil også legge bedre til rette for at utviklingshemmede får anledning til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Det er et mål at flere ordinære kultur- og fritidstilbud blir tilrettelagt slik at alle kan benytte seg av dem. Og at barriere som hindrer deltakelse bygges ned. Vi vil blant annet slå sammen og forenkle tilskudd til fritidsaktiviteter, samt utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

En av KrFs viktigste saker er å få innført et “Fritidskort” for barn og unge. Det er en sum penger alle barn skal få, som skal sikre at alle – uansett størrelsen på foreldrenes lommebok – skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Dette vil også gjelde de med funksjonsnedsettelse. I tillegg vil vi øke støtten til TT-ordningen slik at den tar høyde for at ikke alle bor i området med god og tilgjengelig kollektivtransport. Å delta i fritidsaktiviteter er ikke forbeholdt barn og unge - også voksne har behov for dette. KrF har sagt at alle som mottar offentlig omsorg skal sikres mulighet til å delta i kulturliv, idrett, trosutøvelse og aktiv samfunnsdeltakelse.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

MDG mener at fritid og og deltakelse i samfunnet er like viktig som hjelp i hverdagslivet. Vi vil sørge for at BPA-ordningen, fysiske omgivelser, og loven som helhet, gir folk med funksjonsnedsettelse større mulighet til å dra på fritidsaktiviteter, ha et godt sosialt nettverk, og være aktive deltakere i samfunnet vårt.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

  • sørge for at alle har rett til å delta på fritidsaktiviteter/idrett eller annet selv om man bor i kommunal bolig, dette inkluderer også retten til transport
  • sikre at barn og unge har rett til å bruke BPA både hjemme og på skolen
  • jobbe for en nasjonal ordning for TT-kort som er lik i hele landet

 

rødt logo høyde 50.jpg

Det er helt sentralt at fritiden blir meningsfull og med aktivitetstilbud også for de med funksjonsnedsettelser, blant annet for å hindre utenforskap. Et viktig verktøy er tilgang på god og riktig assistanse, som de som selv har assistansebehov, må være med på å utforme. Personlig assistanse muliggjør likestilt deltakelse i samfunnet. En lov om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som bygger på FN-konvensjonen, vil sikre personer med nedsatt funksjon rett til å delta i samfunnet som alle andre. Dagens lov gjør ikke det. I tillegg må det gis penger til universell utforming i kultursektoren.

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Vi vil blant annet styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov slik at denne blir et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

Å kunne delta på linje med andre i samfunnet handler om likestilling. SV mener bilstøtten må endres slik at man kan få bilstønad til å dra på fritidsaktiviteter, ikke bare til jobb eller utdanning.  Det må stilles krav til alle som får offentlig støtte til fritidsaktiviteter at de må ha tilbud til alle.

SV vil også at BPA skal bli et reelt verktøy for likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse som trenger assistanse i hverdagen uavhengig av alder.  Da kan det ikke være ulikt fra kommune til kommune. Ordningen må bli statlig, som andre hjelpemidler. 

 

Venstre logo høyde 50.png

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære. I tillegg er det viktig at retten til Brukerstyrt Personlig Assistent styrkes og utvides.

Jens Petter Gitlesen

9 september 2021

Tips noen om siden