Fotball

Hva mener partiene om retten til fritidsaktiviteter?

Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta. Hva vil partiene gjøre?

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode fritidsaktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

FrP mener at de frivillige lag- og organisasjoner må sikres trygge rammer, slik at de kan ha gode tilbud til alle. Vi vil utvide momskompensasjonen og øke skattefradraget. Vi vil også legge bedre til rette for at utviklingshemmede får anledning til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Det er et mål at flere ordinære kultur- og fritidstilbud blir tilrettelagt slik at alle kan benytte seg av dem. Og at barriere som hindrer deltakelse bygges ned. Vi vil blant annet slå sammen og forenkle tilskudd til fritidsaktiviteter, samt utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

En av KrFs viktigste saker er å få innført et “Fritidskort” for barn og unge. Det er en sum penger alle barn skal få, som skal sikre at alle – uansett størrelsen på foreldrenes lommebok – skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Dette vil også gjelde de med funksjonsnedsettelse. I tillegg vil vi øke støtten til TT-ordningen slik at den tar høyde for at ikke alle bor i området med god og tilgjengelig kollektivtransport. Å delta i fritidsaktiviteter er ikke forbeholdt barn og unge - også voksne har behov for dette. KrF har sagt at alle som mottar offentlig omsorg skal sikres mulighet til å delta i kulturliv, idrett, trosutøvelse og aktiv samfunnsdeltakelse.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

MDG mener at fritid og og deltakelse i samfunnet er like viktig som hjelp i hverdagslivet. Vi vil sørge for at BPA-ordningen, fysiske omgivelser, og loven som helhet, gir folk med funksjonsnedsettelse større mulighet til å dra på fritidsaktiviteter, ha et godt sosialt nettverk, og være aktive deltakere i samfunnet vårt.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

 • sørge for at alle har rett til å delta på fritidsaktiviteter/idrett eller annet selv om man bor i kommunal bolig, dette inkluderer også retten til transport
 • sikre at barn og unge har rett til å bruke BPA både hjemme og på skolen
 • jobbe for en nasjonal ordning for TT-kort som er lik i hele landet

 

rødt logo høyde 50.jpg

Det er helt sentralt at fritiden blir meningsfull og med aktivitetstilbud også for de med funksjonsnedsettelser, blant annet for å hindre utenforskap. Et viktig verktøy er tilgang på god og riktig assistanse, som de som selv har assistansebehov, må være med på å utforme. Personlig assistanse muliggjør likestilt deltakelse i samfunnet. En lov om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som bygger på FN-konvensjonen, vil sikre personer med nedsatt funksjon rett til å delta i samfunnet som alle andre. Dagens lov gjør ikke det. I tillegg må det gis penger til universell utforming i kultursektoren.

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Vi vil blant annet styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov slik at denne blir et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

Å kunne delta på linje med andre i samfunnet handler om likestilling. SV mener bilstøtten må endres slik at man kan få bilstønad til å dra på fritidsaktiviteter, ikke bare til jobb eller utdanning.  Det må stilles krav til alle som får offentlig støtte til fritidsaktiviteter at de må ha tilbud til alle.

SV vil også at BPA skal bli et reelt verktøy for likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse som trenger assistanse i hverdagen uavhengig av alder.  Da kan det ikke være ulikt fra kommune til kommune. Ordningen må bli statlig, som andre hjelpemidler. 

 

Venstre logo høyde 50.png

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære. I tillegg er det viktig at retten til Brukerstyrt Personlig Assistent styrkes og utvides.

Jens Petter Gitlesen

9 september 2021

 • 2023-09-18 ufabet168 แทงบอลได้ทุกที่ ทันทีที่ต้องการ สล็อตเว็บตรงอันดับ1 ที่ให้คุณสนุกได้ทุกรูปแบบ UFABET1688X
 • 2023-09-18 SEER Insert tungsten carbide inserts high feed milling insert cast iron inserts carbide insert manufacturers http://various-styles.doorblog.jp/ tungsten inserts from space tungsten inserts konrad carbide insert http://wellwell.blog.jp/ parting tool inserts common turning inserts https://cuttinginserts.bloggersdelight.dk https://estool.edublogs.org https://carbideinserts.edublogs.org turning inserts price Anonymt
 • 2023-09-11 adeen technology is a dynamic and innovative technology company known for its cutting-edge solutions and services. With a strong focus on harnessing the power of emerging technologies, Adeen Technology offers a wide range of products and services designed to meet the evolving needs of businesses and individuals alike. Tony
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-08-18 TradeKey.com is a prominent online B2B (business-to-business) marketplace that connects buyers and sellers from around the world. With a vast network spanning various industries and sectors, TradeKey serves as a dynamic platform where businesses can trade products and services, fostering international commerce and collaboration. David
 • 2023-08-18 TradeKey.com is a prominent online B2B (business-to-business) marketplace that connects buyers and sellers from around the world. With a vast network spanning various industries and sectors, TradeKey serves as a dynamic platform where businesses can trade products and services, fostering international commerce and collaboration. David
 • 2023-08-18 rhp in baseball stands for "Right-Handed Pitcher." This refers to a pitcher who throws the ball with their right hand. Right-handed pitchers play a crucial role on a baseball team, as they are responsible for delivering pitches to the opposing batters in an attempt to get them out and help their team win the game. They often have a variety of pitches in their arsenal, including fastballs, curveballs, sliders, and changeups, to keep hitters guessing and off balance. Right-handed pitchers are an integral part of a team's pitching staff and contribute significantly to the overall strategy and success of the game. Tony
 • 2023-08-04 I am confident that your writing will be loved by everyone because it is powerful enough, your literary talent is imaginative, and you will always love it, inspired by it, you are really great.먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 asd
 • 2023-07-20 I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories. manga Jones
 • 2023-07-09 It was a decent post to be sure. I completely delighted in understanding it in my lunch time. Will definitely come and visit this blog all the more frequently. Much obliged for sharing. มังงะ Jones
 • 2023-06-13 Leisure activities are necessary. According to sientific research, people can work and study effectively after a short relaxing. Creativeness always come when we have right mapquest driving directions Do you believe it? Anonymt
 • 2023-05-22 milling inserts factory http://wide-world.publog.jp/ http://say-good.blog.jp/ tungsten honing carbide drilling inserts tungsten carbide inserts turning inserts http://wide.blog.jp/ http://worthy.blog.jp/ tungsten rod sharpener Anonymt
 • 2023-05-22 surface milling inserts http://wide.blog.jp/ carbide rod canada turning inserts price central and intermediate inserts Anonymt
 • 2022-12-16 Excellent and decent post. It is brilliant blog. I like the way you express information to us. Thanks for such post and please keep it up.Oliver tree puffer jacket Mike Rooney
 • 2022-11-02 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-10-14 I genuinely welcome this wonderful post that you have obliged us. I ensure this would be important for by far most of everyone. Vapeuniverse sam curran
 • 2022-10-11 I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you.해머캔디효능 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 해머캔디효능
 • 2022-09-17 I've been troubled for several days with this topic. casinosite, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? casinosite
 • 2022-09-17 I've been troubled for several days with this topic. casinosite, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? casinosite
 • 2022-09-17 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-08-23 I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you. 호치민 가라오케 호치민 가라오케
 • 2022-08-15 Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once :D baccaratcommunity baccaratcommunity
 • 2022-08-02 I saw your article well. You seem to enjoy baccarat online for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime :-) baccarat online
 • 2022-07-21 This is a small portion of my response to your excellent post. Not everyone can use interesting and distinctive elements in your document. I am very happy to play poppy playtime with you because I am very interested in them. miklas
 • 2022-06-08 Thank you for taking the time to talk about it; I have strong feelings about it and want to learn more about it. Would you mind adding information to your blog post? It will really benefit all of us. run 3 sukmain
 • 2022-05-18 Hmm!! This blog is really cool, I’m so lucky that I have reached here and got this awesome information. haremmanga Jones
 • 2022-05-11 I Found Your Blog Very Much Informative. Thanks For Sharing Keep Sharing More. Mens Dark Blue Café Racer Jacket Mens Dark Blue Café Racer Jacket
 • 2022-05-05 Excellent article plus its information and I positively bookmark to this site because here I always get an amazing knowledge as I expect. Thanks for this to share with us manga Jones
 • 2022-05-01 Particular interviews furnish firsthand message on mart size, industry trends, ontogeny trends, capitalist landscape and outlook, etc. มังงะ Jones
 • 2022-03-24 Thanks for sharing nice information with us. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, I would like to bookmark the page so I can come here again to read you, as you have done a wonderful job. manga Jones
 • 2022-03-16 Thanks for this great. I am wondering if you were planning on publishing similar articles to this one. Keep up the excellent posts! Sex/Life Billie Connelly Jacket Andrew Smith
 • 2022-03-12 You have a genuine capacity for composing one of a kind substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article. I concur with your mindset. Much obliged to you for sharing. มังงะ Jones
 • 2022-02-17 You have a great sense of writing I must say. Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles phnom penh hotels Jones
 • 2022-02-13 Excellent article plus its information and I positively bookmark to this site because here I always get an amazing knowledge as I expect. Thanks for this to share with us martial peak Jones
 • 2022-01-19 This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: manga Jones
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 안전놀이터 Patricia

Tips noen om siden