Hurdalsjøen Hotell

Foto: Radosław Drożdżewski

Regjeringsplattformen

Den politiske plattformen til vår kommende regjering inneholder flere lovnader som NFUs medlemmer bør verdsette.

Foruten at regjeringen Jonas Gahr Støre vil inkorporere CRPD til norsk lov, finner en følgende andre punkter som gir håp om en bedre fremtid for NFUs medlemmer:

 • Styrke elevenes rett til tipassede læremiddel og hjelpemiddel tilpasset elevens funksjonsnivå
 • En tillitsreform i offentlig virksomhet som handler om å gi ansatte bedre tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Reformen skal utarbeides i samarbeid med brukerorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.
 • Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og kommunene
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. Regjeringen har som mål at ordningen skal sørge for best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det
 • Styrke ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplass og varig tilrettelagt arbeid (VTA), og gjøre dem tilgjengelig for flere
 • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd slik at de som kan jobbe noe gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere arbeid med trygd. NAV får ansvaret for å sikre jobber tilpasset gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Ordningen skal fases inn gradvis og starter med de unge. Kommunenes merkostnader skal dekkes.
 • Sørge for at NAV sammen med Oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning eller arbeidstrening.
 • Sikre at ungdom under 30 år som står uten jobb, utdanning eller arbeidstrening raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, og gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere sikre tettere oppfølging av unge. Det skal utarbeides en ny og forbedret ungdomsgaranti.
 • Gjennomføre "Veikart til universelt utformet nærskole" innen 2030 og legge til rette ved å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg
 • Jobbe for likestilling og mangfald innenfor alle område i kulturlivet, blant annet gjennom å stille krav til dei som mottar offentlege midler
 • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssentene, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling.
 • Etablere kontaktutvalg mellom myndighetene og likestillings- og mangfoldsorganisasjonene
 • Styrke tidlig innsats i skolen, blant annet ved å legge til rette for flere spesialpedagogar og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging
 • Sette ned et partssamansatt utvalg for å gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) i skolen, med sikte på å blant annet redusere omfanget av tester og prøver, og ta initiativ til at kommuner skal gjennomgå rapporterings- og dokumentasjonskrav regelmessig.
 • Arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervising på kulturskulen
 • Vektlegge praktiske ferdigheter tydelegere i alle fag, i kompetansemål, vurderings- og eksamensformer, og styrke disse i etter- og videreutdanningstilbudet for lærare
 • Styrke laget rundt eleven og tidleg tverrfaglig innsats med blant annet barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidare, miljøterapeuter og styrket skolehelsetjenesten
 • Gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassinger
 • Ta i bruk flere alternative opplæringsarenaer, for eksempel produksjonsskolar, og utvide bruken av praksisbrevordningen til å gjelde alle skoler med yrkesfag.

Hele regjeringsplattformen kan lastes ned her

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2021

 • 2022-08-17 I'm writing on this topic these days, baccaratcommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. baccaratcommunity
 • 2022-08-10 Students are the preschool of the country, so they need the attention of the country. The education system is in dire need of reform to accommodate more students. tiny fishing is a healthy game for students to entertain WilliamJane
 • 2022-08-06 I have added and shared your site to my social media accounts to send people back to your site because I am sure they will find it extremely helpful too Mp3 Download zseo
 • 2022-08-04 I'm writing on this topic these days, slotsite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. slotsite
 • 2022-08-03 I've been troubled for several days with this topic. safetoto, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? safetoto
 • 2022-08-02 I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already Cheers Online Marketing Agency in New York zseo
 • 2022-08-02 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about totosite ?? Please!! totosite
 • 2022-07-06 Nice! I'm Jane. I personally really appreciate your article. This is a great website. I will make sure that I stop back again. These are some really great tips! Please feel free to travel my web, https://www.mixbowls.com/ jane
 • 2022-07-06 Racing video games appeared to be a genre on the decline about ten years ago. Arcade racers like Blur and Split/Second weren't selling, brilliant studios were closing, and even popular series like Need for Speed were having trouble regaining their former popularity. It appeared that, save from Mario Kart or Gran Turismo, the era of the expensive racing game and the genre as an engaging draw for the general public was finished. drift boss sosgreatest
 • 2022-06-27 wonderful site does angel numbers really work jack
 • 2022-06-27 always on point story insta jack
 • 2022-06-27 looking good storiesig jack
 • 2022-06-05 Good composed article. It will be steady to any individual who uses it, including me. Continue doing what you are doing – can'r hold up to peruse more posts. side effects of laser hair removal Jones
 • 2022-06-01 drift hunters has accidentally become my favorite game due to my fascination with supercars. In this game I own a lot of personalized cars decorated by myself MilaJobs
 • 2022-05-30 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. buy game tables Utah asdasd
 • 2022-05-27 This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: led floor lamps Jones
 • 2022-05-26 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. pa pardon process Jones
 • 2022-05-24 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. order processing Jones
 • 2022-05-14 I am extremely delighted in for this web journal. Its a useful subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so awesome and working style so rapid. pool tables salt lake city Jones
 • 2022-05-13 Yes, great US Military force. Also, in his post you have given a chance to listen about US Military. I really appreciate your work. Thanks for sharing it. CBD gems Jones
 • 2022-05-12 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. deer antler velvet supplements Jones
 • 2022-05-09 Try Arknights by Yostar Limited if you're searching for a more JRPG-style game with stylish visuals and graphics. You play as a member of Rhodes Island, a pharmaceutical corporation tasked with investigating and controlling a persistent virus that has left the majority of the region in ruins. Furthermore, you must recruit and train Operators—skilled individuals with a variety of abilities and combat experience who will be critical in determining what caused the illness and whether it can be cured. smash karts jullyjean
 • 2022-05-06 It is brilliant blog. I like the way you express information to us. It is very useful for me. You are doing great job and thanks for sharing. What a wonderful post is it, i am very happy and i appreciate your effort. You are doing great job. Thanks for sharing your blog. Get best Freelance Jobs UAE you visit here site https://smartjob.ae/ Albert smith
 • 2022-04-26 Great post, please keep on sharing amazing article like this! It makes me happy reading your post. women's mid rise jeans Jones
 • 2022-02-23 this is the great blog i have read it and gained a lot of knowledge from university assignment help UAE it this type of blogs should be upload more to increase our knowledge of Establish contact committees between the authorities and the gender equality and diversity organizations. hazel isra

Tips noen om siden