Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen besøker bofellesskap

I nyhetsbrevet fra Sivilombudsmannen, kan en lese at forebyggingsenheten skal gjennomføre besøk blant annet for å avdekke eventuell frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemning.

Sivilombudsmannen skriver:

Sivilombudsmannen besøker sykehjem og bofellesskap

Sivilombudsmannen har i brev til helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes sentralforbud (KS) informert om at de høsten 2020 skal besøke sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgstilbud der mennesker kan være fratatt friheten.

Forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen har som mål å avdekke og forebygge tortur og umenneskelig behandling, og besøk på steder der mennesker er fratatt friheten er en viktig del av arbeidet.

- Hensikten med besøkene er å undersøke kommunens tjenestetilbud til personer med utviklingshemming og pasienter på sykehjem i lys av vårt mandat, forklarer sivilombudsmann Hanne Harlem.

- Etter å ha brukt mye tid på fengsler, psykiatriske sykehus og ungdomsinstitusjoner, vil vi nå besøke sykehjem hvor pasientene er innlagt mot egen vilje og steder hvor mennesker med utviklingshemming kan være frihetsberøvet, utdyper hun.

Også private hjem

Kommunal helse- og omsorgssektor har flere steder og tjenestetilbud som innebærer at mennesker er, eller kan være, fratatt friheten. På sykehjem kan det fattes lovlig vedtak om innleggelse eller tilbakeholdelse mot pasientens vilje. Enkelte mennesker med utviklingshemming som mottar helse- og omsorgstjenester i sitt eget hjem, kan også være utsatt for utgangs- og frihetsbegrensninger som ledd i tjenestene de mottar. I både sykehjem og boliger for mennesker med utviklingshemming kan det være risiko for at de som bor der blir utsatt for rutiner eller handlinger som i realiteten utsetter dem for krenkelser.

- Vi har varslet kommuner om at vi planlegger besøk til ett eller flere sykehjem og bofellesskap, og besøkene kan gjennomføres både med og uten konkrete forhåndsvarsler. Etter besøkene utarbeides det en rapport som gjennomgår funnene vi har gjort og der det gis anbefalinger om hva stedet bør endre eller jobbe med. Rapportene publiseres på våre hjemmesider.

Besøkene blir gjennomført i tråd med myndighetenes smittevernråd. Forsvarlighet blir fortløpende vurdert og det gjøres tilpasninger av metodikken i samsvar med smittesituasjonen på det enkelte stedet som blir besøkt.

Tips noen om siden