Statsbudsjettet 2022

Verre enn en tragedie

Statsbudsjettet for 2022 er et perleksempel på velferdsstatens utfordring: Enhver er seg selv nærmest, så glemmer man dem som trenger velferdsstaten mest.

Statsbudsjettet er den største og viktigste saken som Stortinget behandler. Statsbudsjettet gir penger, føringer og rammer for all politikk og all statlig aktivitet som utøves i budsjettåret. Blir dette budsjettet stående, så blir det ikke rare greiene for mennesker med utviklingshemning i 2022 heller.

Selvbestemmelse

Riksrevisjonen påpekte i februar 2018 at vergemålsreformen var på avveier. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sluttet seg til kritikken og krevde at Justisdepartementet ryddet opp. Innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk støtte fra et enstemmig Storting.

I mai 2019 fikk Norge alvorlig kritikk fra FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Komiteen ba Norge om å skrote vergemålsloven og erstatte den med en ordning som støtter den enkelte til å treffe beslutninger i samsvar med sin vilje. I oktober 2019 anbefalte FNs spesialrapportør, Catalina Devandas, det samme.

I regjeringens budsjettforslag for 2022 fastslår Justisdepartementet at selvbestemmelse er viktig, så ble ikke den saken nevnt mer.

Fattigdom som før

Trygdereformen rammet mennesker med utviklingshemning svært hardt. Trygden gikk opp og skatten gikk opp tilsvarende, så netto inntekt var omtrent uforandret. Men bostøtten, kommunal bostøtte, fri rettshjelp og skjermingen for egenandeler til omsorgstjenester beregnes av brutto inntekt. Alle disse ordningene og flere andre forsvant som følge av trygdereformen. I budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, finner en heller ikke i år forsøk på å rette opp situasjonen.

Når loven blir en anmodning

Helsetilsynets nasjonale tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning avdekker ulovligheter i 70 til 90 prosent av tilfellene. Situasjonen er like ille når det gjelder alvorlig ingripende tiltak som tvangsbruk.

Både Helsetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet har hatt tilsyn med tvangsvedtak og finner stort sett det samme. Vedtak oppfyller ikke lovens krav. Alternativer til tvang har liten plass. Tvang utøves uten vedtak. Når det fattes vedtak, så er det uten medvirkning fra personen det gjelder. Forholdene er av en slik karakter at Helsetilsynet stiller spørsmål med om systemet i det hele tatt fungerer (se rapporten Det gjelder livet, side 27). Gode tjenester krever kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet. Ingen av forholdene er omtalt i budsjettforslaget. Habiliteringstjenesten mangler både kapasitet og kompetanse. I kommunene er kompetansemangelen større. Rettsikkerheten er fraværende. Kompetansesenteret NAKU har hatt en bevilgning på drøyt seks millioner kroner i rundt ti år nå. Det synes regjeringen får holde også for 2022.

Mennesker med utviklingshemning prioriteres ikke

På skolen lærte vi at Stortinget bestemmer og regjeringen utøver. Når det gjelder mennesker med utviklingshemning er jeg usikker på om Stortinger bestemmer, men jeg vet at regjeringen ikke utøver. I årets statsbudsjett dokumenterer Kulturdepartementet hva som er gjort med Stortingets anmodningsvedtak på feltet.

jobb ikke gjort.jpg

Tilbake til abnormskolen

Fullføringsreformen rulles ut og fyres opp med friske penger. Mennesker med nedsatt funksjonsevne var utelatt fra reformen, uten at det er spor i budsjettet for å hente oss inn. Dette til tross for at den videregående skolen er mindre tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelse enn noen andre. 64 prosent av elever med fysisk funksjonsnedsettelse fullfører ikke videregående skole. Drøyt 30 prosent av elevene med utviklingshemning tas inn på studieforberedende utdanningsløp (se Wendelborg m.fl), uten karakter, lærebøker og ofte uten læring.

Statsbudsjettet for 2022 er et perleksempel på velferdsstatens utfordring: Enhver er seg selv nærmest, så glemmer man dem som trenger velferdsstaten mest.

Tom Tvedt

 

12 oktober 2021

 • 2022-08-11 It's too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site keo nha cai and leave a message!! Keo nha cai
 • 2022-08-04 I've been troubled for several days with this topic. casinocommunity, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? casinocommunity
 • 2022-08-03 I am very impressed with your writing totosite I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! totosite
 • 2022-08-02 When I read an article on this topic, casinosite the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? casinosite
 • 2022-07-06 Statsbudsjettet for 2022 is an example of the utfordring of the velferd state: as everyone is themselves the most, one should focus on those who need the velferd state the most. flagle rubyample
 • 2022-06-28 pg slot ฝาก 50 รับ 100 ต้นแบบให้เลือกรับ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องๆจะเปิดตามโอกาศ หรือกิจกรรมต่างๆกับเว็บไซต์ของพวกเรา พีจีสล็อต ที่จะให้แก่คุณบันเทิงใจกับเกมสล็อต PG pg slot ฝาก 50 รับ 100
 • 2022-06-15 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! totosite totosite
 • 2022-04-15 It's great to be here with everyone, I have a lot of knowledge from what you share, and to say thanks, the information and knowledge here help me a lot. crossword puzzles munmin
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토사이트검증 Patricia
 • 2021-10-14 Å skrote vergemålsloven vil svekke utviklingshemmedes rettsikkerhet. Når man søker på utviklingshemmede i regjeringsplattformen til Støre og Vedum får man null treff. Når det gjelder uførereformen var det den rødgrønne flertallsregjeringen som vedtok den i 2011. Når det gjelder stortingsmeldingen som dere har mast på er ikke den nevnt med et eneste ord i plattformen til Støre og Vedum og inkorporering av CRPD er ren symbolpolitikk uten innhold. Steinar Wangen
 • 2021-10-13 Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. walmart leave of absence seo
 • 2021-10-13 I have read your blog it is very helpful for me. walmart wire seo
 • 2021-10-13 Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that. walmart leave of absence seo

Tips noen om siden