Illustrasjon av institusjon

Hva vil partiene gjøre med institusjonsbyggingen?

I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov. Hva vil partiene gjøre med problemet?

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet er bekymret for denne utviklingen, som går i motsatt retning av det vi ønsker. Retten til å kjøpe og eie egen bolig må gjelde likt for alle. Arbeiderpartiet vil styrke kommunenes økonomi for å styrke velferden over hele landet.

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

Det er en av kommunenes primæroppgaver å sørge for en godt tilrettelagt bosituasjon for mennesker med funksjonshemming. Enkelte hjelpemidler får man også hos NAV. Institusjonen skal være individuelt tilrettelagt og møte de behovene som er. Det at kommuner ikke oppfyller kravene har vi sett eksempler på og må ryddes opp i. FrP har sett utfordringer i de minste kommunene med svakest økonomi på det som går på ressurskrevende tjenester. Vi sørget derfor for å øke overføringene til de minste kommunene i kommuneproposisjonen for 2021 på det som angår ressurskrevende tjenester.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Vi vil at du skal bestemme hvor du skal bo, hvordan du skal bo og om du vil bo med noen. Vi må derfor bruke Husbanken sine ordninger for at alle skal kunne nå boligdrømmen sin.

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

KrF er opptatt av valgfrihet; at alle skal kunne velge et tilbud som passer for seg. Det gjør at vi mener det må finnes en variasjon av ulike boliger å bo i, både på og utenfor institusjon. Vi er svært skeptiske til institusjonspreget boligmiljø for dem som ikke har behov for dette. Spesielt er vi opptatt av at barn og unge skal kunne bo så hjemlig og normalt som mulig. Derfor har vi blant annet sagt at vi vil gi penger til ordninger der familier kan gå sammen om å bygge felles boliger til sine barn.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

Vi er enige i at dagens regelverk og ordninger ikke er gode nok. Lovverket i sin helhet må endres slik at alle får så god og likestilt tilgang som mulig til å delta i samfunnet- i arbeid, på skole, fritidsaktiviteter, sosialt liv, og alt annet. Vi vil sørge for at kommunene følger opp disse lovene på en skikkelig måte, slik at alle i hele landet får oppfylt sin rett til selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

 • Sørge for retten til å velge egen bolig.
 • at bostøtte, garantier og finansiering økes slik at alle med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å eie egen bolig ved å ha tilgang til disse ordningene uansett hvor de bor i landet og lokalt kostnadsnivå

 

rødt logo høyde 50.jpg

Rødt mener det ikke er akseptabelt at kommuner bryter nasjonale bestemmelser og for eksempel øker antall boenheter i bofellesskap fordi kommunen må være kostnadseffektiv. Da blir bofellesskapene institusjoner, mens bofellesskap i størst mulig grad skal utformes som og oppleves som egen bolig. For de som ikke er avhengig av å bo i et bofellesskap med heldøgns bemanning er det viktig at alle nye boligprosjekter skal ha universell utforming, og det offentlige skal betale for tilpasning av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Mange kommuner opplever at kommuneøkonomien er så trang at de ikke har råd til å tilby tilbudene både kommunen og den enkelte ønsker. Dette fører dessverre til at en del kommuner må effektivisere ved å flytte flere sammen på institusjon eller ved å la folk bo på sykehjem og boliger tilrettelagt for eldre selv om dette ikke er det tilbudet den enkelte ønsker. Senterpartiet er opptatt av å styrke kommuneøkonomien, slik gir vi kommunene muligheten til å tilby gode tjenester nær folk i hele landet.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

Her må reglene strammes inn. SV mener at mennesker med utviklingshemming skal kunne bestemme sjøl hvor og med hvem de vil bo. SV vil stoppe institusjonalisering og bygging av store samlokaliserte boligtilbud.

 

Venstre logo høyde 50.png

I år kan vi markere at det er 30 år siden HVPU- reformen ble gjennomført. Den medførte at de store institusjonene ble nedlagt, og at ansvaret for tjenestene ble overførte til kommunene. Tanken var å integrere psykisk utviklingshemmede i lokalsamfunnet og å gi dem samme rettigheter, plikter og muligheter som andre i samfunnet.

Forskning viser at mange bofellesskap fortsatt likner institusjoner. Venstre på Stortinget var derfor pådriver for å få evaluert ansvarsreformen. Skal vi fortsette med de ordningene vi har i dag, er det et sentralt premiss for Venstre at vi sørger for å satse på gode individuelle løsninger, god nok bemanning til å ivareta helsemessige, menneskelige og sosiale behov de utviklingshemmede har. Det er et premiss for å finne løsninger som er med å bygge gode liv og gode hverdager for hver enkelt.

Jens Petter Gitlesen

9 september 2021

 • 2023-09-18 Metal Cutting Insert central and intermediate inserts buy tungsten carbide inserts tungsten long inserts tungsten insert holder http://wellwell.blog.jp/ cast iron inserts carbide wear inserts tungsten inserts from space https://carbideinserts.mystrikingly.com tungsten inserts price carbide wear inserts indexable drill bit carbide insert tungsten insert sharpener https://cuttinginserts.edublogs.org Anonymt
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-08-24 A solid roof and a watertight basement are not just components of a house; they are vital shields against nature's forces. EXPERT ROOFING & BASEMENT WATERPROOFING .Expert roofing and basement waterproofing play indispensable roles in maintaining the structural integrity, longevity, and comfort of your home. Whether it's the relentless rain of spring, the scorching sun of summer, or the freezing cold of winter, having a reliable roofing and waterproofing system is your first line of defense. Mark Halland
 • 2023-08-17 This is a very inspiring article. I am very satisfied with your excellent work. You have provided very useful information. Keep working hard. Continue writing a blog. Looking forward to reading your next article.ank you for your talent. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-05 I recently stumbled upon your blog post about "legenda para fotos sozinha" and I must say, it was incredibly helpful! As someone who loves taking solo pictures and struggles with finding the right captions, your insights and suggestions were a game-changer for me. The creativity and thoughtfulness behind each caption idea were truly impressive. I especially loved the one that said, "In the company of my thoughts, I find solace. Aman
 • 2023-08-05 I recently stumbled upon your blog post about "legenda para fotos sozinha" and I must say, it was incredibly helpful! As someone who loves taking solo pictures and struggles with finding the right captions, your insights and suggestions were a game-changer for me. The creativity and thoughtfulness behind each caption idea were truly impressive. I especially loved the one that said, "In the company of my thoughts, I find solace. Aman
 • 2023-08-05 Thank you for creating a blog that not only informs but also motivates. Your positivity and поздравления с днём рождения enthusiasm are contagious. Your words have the power to uplift and inspire readers like me. Please keep spreading your light through your incredible blog! Aman
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 daas
 • 2023-07-19 I'm lucky to know your blog. I've learned a lot here. You're really good.토토사이트 토토사이트
 • 2023-07-10 I found this post very exciting. I am also sending it to my friends to enjoy this blog. WW2 German Trench Coat Mike Rooney
 • 2023-07-05 This post on play snake was quite entertaining despite the fact that it took me some time to read all of the comments that were deleted. It was really helpful to me, and I'm sure it will be to everyone else who comments on this post as well! It's wonderful that you're not just getting information, but also having fun! Kiera Atkinson
 • 2023-07-04 Thank you for sharing this excellent post; it was very helpful and educational. I will definitely share it with my friends. https://thegenuineleather.com Genuine Leather Jacket Maria Mike
 • 2023-06-22 Each parties have their own right to help community have better life. Buying a small apartment is still my dream factory balls puzzle. Zedd
 • 2023-06-15 I enjoy your information and the substance of your article is really well written; now I'll tell you about fashion; I recommend you try this Mason Freemasons Varsity Crest Jacket this winter season. christome
 • 2023-06-06 Because of your blog, I have gained a lot of inspiration and innovation, new ideas that I have never had before. It is precisely because of your blog that I have a lot of imagination so quickly. Seeing your excellence, I will learn from you and hope that more and more people like you.먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-05-26 I'm thinking about what language to use to describe your post. It's really perfect. I've benefited a lot. I've learned a lot of good culture. I've opened up everyone's thoughts. You're really good. I hope you get better and better.토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-22 tungsten tig rods tungsten rods price tungsten carbide inserts carbide rod blanks tungsten rods from space milling inserts factory http://wide-world.publog.jp/ http://say-good.blog.jp/ buy tungsten carbide rods carbide drilling inserts Anonymt
 • 2023-05-22 steel inserts http://itime.blog.jp/ tungsten guide rod glock parting tool inserts tungsten long rods Anonymt
 • 2022-12-25 I've been troubled for several days with this topic. casinocommunity, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? casinocommunity
 • 2022-12-16 Awesome blog. I have read and thought about what you said. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!Chicago White Sox Varsity Jacket Mike Rooney
 • 2022-12-16 There are a lot of food and food verification sites, but there is only one reliable 토토커뮤니티 Check it out for yourself totovegas
 • 2022-11-08 This is really instructional io games material and written well for an adjustment. It's nice to see that some individuals still comprehend exactly how to write a top quality post donna jane
 • 2022-11-02 This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful keo nha cai. Also, I have shared your website in my social networks! keo nha cai
 • 2022-10-11 I finally found what I was looking for! I'm so happy. 해머캔디가격 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 해머캔디가격
 • 2022-09-23 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-09-17 I'm writing on this topic these days, totosite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. totosite
 • 2022-09-17 My programmer is trying to convince me to move to .net from keonhacai. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. keonhacai
 • 2022-09-09 An intriguing discussion may be worth comment. I’m sure you should write much more about this topic, may well be described as a taboo subject but generally folks are too little to chat on such topics. An additional. Cheers 사설토토사이트 사설토토사이트
 • 2022-09-05 WE TAKE DOWN NOAHJ456 AND HIS CORRUPT 라이브카지노 OPERATION! 라이브카지노
 • 2022-08-26 Casino Highlights - VIP Blackjack, 챔피언바둑이 and Regular Blackjack 챔피언바둑이
 • 2022-08-23 I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? 하노이 밤문화 하노이 밤문화
 • 2022-08-22 Super Mario Maker 2 - Mario Goes to the 카지노사이트 카지노사이트
 • 2022-08-16 ’ve found your blog before, but I’ve never left a comment. Today, I thought to myself, “I should leave a comment.” So here’s my comment! Continue with the awesome work! I enjoy your articles and would hate to see them end. 박닌 밤문화 박닌 밤문화
 • 2022-08-15 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. baccaratsite baccaratsite
 • 2022-08-15 I’m revealing my 93.75% 먹튀검증커뮤니티 winning strategy.(Foundation of it) 먹튀검증커뮤니티
 • 2022-08-08 I am very impressed with your writing casino online I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! casino online
 • 2022-08-02 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know casino online ? If you have more questions, please come to my site and check it out! casino online
 • 2022-07-21 pg pg auto 789 website straight from the famous website like PG SOFT pg
 • 2022-07-21 พีจี No.1 gaming website in Thailand, reliable, real money, fast transfer พีจี
 • 2022-07-21 slot pg Popular promotion that other websites don't have, don't dare to do with promotion 19 get 100 slot pg
 • 2022-07-21 pg เว็บตรง On the website, we are open to try free online slots games. modern, beautiful pictures pg เว็บตรง
 • 2022-07-21 pg PGSLOTAUTO789 Open up a new dimension of playing slots for you. pg
 • 2022-07-21 This is a brief excerpt of my answer to your fantastic piece. Interesting and unique elements in your document are not accessible to everyone. Because I am so interested in them, I am very happy to play with you fireboy and watergirl. miklas
 • 2022-07-17 Hello, I'm happy to see some great articles on your site. Would you like to come to my site later? My site also has posts, comments and communities similar to yours. Please visit and take a look 카지노사이트 카지노사이트
 • 2022-07-13 This article is the most helpful that I have ever found, and I would like to get furthur information in your articles.안전놀이터 totomargin
 • 2022-07-11 The building of institutions but good for the people should be done. canuckle Gary Henson
 • 2022-07-07 Your article content is getting a lot of attention, I'm very impressed with your post. I hope to receive many more good articles. run 3 munmin
 • 2022-07-04 It seems like I've never seen an article of a kind like . It literally means the best thorn. It seems to be a fantastic article. It is the best among articles related to 열공캔디 . seems very easy, but it's a difficult kind of article, and it's perfect. 열공캔디
 • 2022-07-04 I have been looking for articles on these topics for a long time. safetoto I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day safetoto
 • 2022-06-27 พีจี ทีเด็ด สล็อตออนไลน์ เปิดตัวเกมสล็อตออนไลน์ใหม่ pgslot รูปแบบ 3D เกมสล็อตมาแรงที่สุดในปี 2022 เกมสล็อตให้เลือกเล่นมากกว่า 50 เกม 50 รูปแบบที่ไม่ซ้ำและไม่เหมือนใคร พีจี สล็อตออนไลน์
 • 2022-06-24 We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to 비아그라구매 !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my . 비아그라구매
 • 2022-06-24 As I am looking at your writing, baccaratsite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. baccaratsite
 • 2022-06-17 In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine 익스트림캔디 and . Please think of more new items in the future! 익스트림캔디
 • 2022-06-17 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. baccarat online Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. baccarat online
 • 2022-03-08 Are you writing these things every day? You really put a lot of effort into it. I think I need to learn how to work hard like you.토토사이트 totosite
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 안전사설토토사이트추천 Patricia

Tips noen om siden