Arbeiderpartiet

Nye takter fra Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet har ikke vært blant de mest offansive partiene i funksjonshemmedepolitikken. Utkastet til partiprogram inneholder en relativ rikholdig liste av tiltak selv om de største flaskehalsene for mennesker med utviklingshemming ikke inngår.

I følge Arbeiderpartiets programutkast vil partiet:

 • Sette rådgivningstjenesten i stand til å gi bedre veiledning til elever med funksjonsnedsettelser
 • Kreve at pensum er lettlest og foreligger på punktskrift, og at det er tilgjengelig for døvblinde
 • Opprette et eget trepartssamarbeid for likestilling
 • Opprette nye likestillingssentre og styrke de fire som allerede finnes
 • Jobbe for universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet
 • Utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven
 • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda.
 • Etablere kontaktutvalg mellom myndighetene og likestillings- og mangfoldorganisasjonene, og bruke disse som en ressurs i politikkutformingen
 • Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og kommunene
 • Sørge for at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, slik at barn med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta
 • Støtte opp om den delen av sivilsamfunnet som arbeider med likestillingssaker
 • Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid, som gradert uføretrygd og lønnstilskudd
 • Øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter (VTAO)
 • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne

Jens Petter Gitlesen

20 november 2020

Tips noen om siden