Arbeiderpartiet

Nye takter fra Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet har ikke vært blant de mest offansive partiene i funksjonshemmedepolitikken. Utkastet til partiprogram inneholder en relativ rikholdig liste av tiltak selv om de største flaskehalsene for mennesker med utviklingshemming ikke inngår.

I følge Arbeiderpartiets programutkast vil partiet:

 • Sette rådgivningstjenesten i stand til å gi bedre veiledning til elever med funksjonsnedsettelser
 • Kreve at pensum er lettlest og foreligger på punktskrift, og at det er tilgjengelig for døvblinde
 • Opprette et eget trepartssamarbeid for likestilling
 • Opprette nye likestillingssentre og styrke de fire som allerede finnes
 • Jobbe for universell utforming og tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet
 • Utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven
 • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda.
 • Etablere kontaktutvalg mellom myndighetene og likestillings- og mangfoldorganisasjonene, og bruke disse som en ressurs i politikkutformingen
 • Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og kommunene
 • Sørge for at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, slik at barn med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta
 • Støtte opp om den delen av sivilsamfunnet som arbeider med likestillingssaker
 • Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid, som gradert uføretrygd og lønnstilskudd
 • Øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter (VTAO)
 • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne

Jens Petter Gitlesen

20 november 2020

 • 2022-12-30 Borjan is having an online winter shoes sale on brands in Pakistan for men's and women's shoes. Get flat 50% off and flat 30% off on selected items. This is a great opportunity to get your hands on some branded items at a discounted price. So, hurry and shop now before the sale ends! Check out the website of Borjan for more information and to take advantage of this great sale. Borjan
 • 2022-12-30 Chinyere is offering best bell bottom trousers online in Pakistan. Grab your latest trousers design from Chinyere for fancy outfit. Chinyere
 • 2022-12-30 If you're looking for amazing and unique ladies trouser design, Etisal is the place for you. Their trousers are comfortable and reasonably priced. So, don't wait any longer – go and grab your favorite trousers today! Etisal
 • 2022-12-30 First and foremost, we have years of experience in the truck repair industry. radiator repair service jhinquei
 • 2022-12-29 ECS brings the best online shoe brands on sale in Pakistan. Grab women’s shoes on sale online from the ECS store today. The best shoes sale on brands in Pakistan 2023 is available with ease from ECS. The perfect women’s shoes on sale online are available in the best colors and designs. So, check out all the best shoe brand sales in Pakistan. ECS
 • 2022-07-27 We offer painting services to residential and commercial clients. commercial Painting Jenney

Tips noen om siden