Sparegris og mynter

Statsbudsjettet 2022

Erna Solberg la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, et forslag ikke varsler de store omveltningene for mennesker med utviklingshemning det kommende året, men en vil finne både positive og negative prioriteringer.

Kan hende de mest positive signalene er:

 • Regjeringen øker bevilgningene til Varig tilrettelagt arbeid med 46 millioner kroner i forhold til 2021 budsjettet. Forslaget gir rom for å videreføre om lag 300 nye plasser som ble etablert i annet halvår med bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett 2021. Forslaget øker ikke antallet tiltaksplasser, men bidrar til å hindre reduksjon.
 • Helt Med får 11 millioner kroner på Kulturdepartementets budsjett
 • TV Bra får 2,6 millioner kroner på Kulturdepartementets budsjett.

Kulturdepartementet har ikke prioritert mennesker med utviklingshemning

Statsbudsjettet handler om mer enn penger. Budsjettet viser også hvordan regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak. Kulturdepartementets budsjettomtale viser at mennesker med utviklingshemning ikke har vært blant de prioriterte gruppene. Ingen av Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp.

jobb ikke gjort.jpg

Uforståelig om TryggEst

TryggEst er en modell for hvordan kommuner kan arbeide målrettet og systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere vold og
overgrep mot risikoutsatte voksne.
Tiltaket ligger under Kulturdepartementet og ledes av Bufdir. Om tiltaket prioriteres eller blir kuttet i, er helt umulig å lese seg til i Kulturdepartementets budsjettforslag.

En kan lese seg til at

 • "TryggEst styrkes ytterligere i 2022 med et mål om å stimulere flere kommuner til å ta i bruk programmet."
 • "Bevilgningen til formålet foreslås økt med 3 mill. kroner for å videreutvikle modellen og rekruttere nye kommuner inn i den."
 • Fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag fremgår det imidlertid at TryggEst får et utvidet formål, nemlig å styrke vernet av sårbare eldre.

Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester heves

For femte året på rad foreslår regjeringen å øke innslagspunktet for tilskuddet til ressurskrevende tjenester. De som er avhengig av omfattende tjenester, vil altså fremstå som en enda større økonomisk belastning for kommunen.

Imidlertid foreslås et nytt tilskudd til kommuner som har under 3200 innbyggere og som har store kostnader med ressurskrevende tjenester.

Har Kunnskapsdepartementet glemt oss ut?

Mennesker med funksjonsnedsettelse var uteglemt i Lied-utvalgets forslag, grunnlaget for Fullføringsreformen. Dette til tross for at ingen andre grupper har lavere fullføring enn elever med funksjonsnedsettelse. Da kunnskapsminister Guri Melby (V) ble klar over situasjonen, var prosessen kommet for langt. Statsråden lovet derfor å utarbeide en strategi for å sikre en god og inkluderende opplæring som skulle bidra til at også elever med funksjonsnedsettelse kunne fullføre utdanningen. Statsbudsjettet foreslår å bevilge 800 millioner kroner til fullføringsreformen. Elver med funksjonsnedsettelse nevnes ikke.

Vingeklippingen av Statped fortsetter. Departementet foreslår å kutte 25 millioner kroner i bevilgningen.

Imidlertid foreslås det å bevilge 100 mill til kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis i barnehage, skole og PPT, slik som foreslått i Meld St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Kompetanse og kunnskap om utviklingshemning er nedprioritert

NAKU har som oppgave å samle og NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. 

Hovedproblemet er at bevilgningene ikke står i forhold til oppgavene. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at NAKU bevilges 6,3 millioner. Til sammenligning har NAPHA omtrent tilsvarende oppgaver som NAKU, men med fokus på psykiske lidelser. NAPHA foreslås bevilget 44 millioner. Helse- og omsorgsdepartementet vet utmerket godt hva det koster å etablere et sterkt kompetansemiljø. Det er beklagelig at departementet nedprioriter mennesker med utviklingshemning.

Økte egenandeler for aktivitetshjelpemidler

Egenandelstaket for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år økes fra 4000 til til 5 000 kroner fra 1. januar 2022.

Flere omsorgsboliger og flere varianter av omsorgsboliger

Budsjettet foreslår tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022. Her er det trolig både sykehjem og omsorgsboliger for ulike grupper som inngår. Det lanseres også et forsøk med investeringstilskudd til trygghetsboliger i distriktene og at verktøyet trygghetsstandard i sykehjem tas i bruk over hele landet. Om trygghetsbolig er noe som er tiltenkt eldre og syke eller om det også er aktuelt for andre grupper, sier budsjettet ikke noe om.

NB! Innlegget vil bli både utvidet og redigert.

Jens Petter Gitlesen

 

 

12 oktober 2021

 • 2022-06-24 gemini exchange coinbase pro login coinbase pro login coinbase pro login coinbase pro login coinbase pro login robinhood login robinhood login robinhood login robinhood login uphold exchange uphold exchange coinbase pro exchange jahanmerry245
 • 2022-06-24 I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up. MayUmbaNationalpark.com as
 • 2022-06-15 From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with casinosite !! casinosite
 • 2022-06-15 So is the expense of replacing tyres that have worn out prematurely, perhaps because the driver may not have been checking the pressure as regularly as they should. 카지노드라마 카지노드라마
 • 2022-06-15 European leaders are privately getting into gear, but they would have to agree the level and scope of any retaliatory action. None of this is certain, but business groups fear even the threat of this process will be enough to deter some investment. The process of escalation is certainly being prepared. 바카라커뮤니티 바카라커뮤니티
 • 2022-05-31 uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login jeo martin
 • 2022-05-26 This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: Avukat Fatih Tahancı as
 • 2022-05-24 This is the post I was looking for 온라인바카라 I am very happy to finally read about the Thank you very much. Your post was of great help to me. If you are interested in the column I wrote, please visit my site . 온라인바카라
 • 2022-05-23 You can learn telepathy, the subcategory of being a clairvoyant. A clairvoyant can make direct psychic contact with the past, future or present. A clairvoyant does not need the use of items such as a crystal ball or touching an items as in psychometry. voyance audiotel sans attente as
 • 2022-05-19 The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... ghananewsonline noman
 • 2022-05-19 To start, launch any web browser of your PC and move to the official digital currency on bellow website. uphold login uphold login uphold login uphold login uphold login gemini login Kraken Login luno login oliviascott249
 • 2022-05-11 It is very good, but look at the information at this address. innosilicon noman
 • 2022-05-07 When did it start? The day I started surfing the Internet to read articles related to . I've been fond of seeing various sites related to 카지노추천 around the world for over 10 years. Among them, I saw your site writing articles related to and I am very satisfied. 카지노추천
 • 2022-04-08 Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also onewalmart gta portal waqas
 • 2022-04-07 Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. bottled and jarred packaged goods waqas
 • 2022-04-06 Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. SL618 Live waqas
 • 2022-03-30 This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: tadalafil 60mg noman
 • 2022-03-29 I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. uinteract login waqas
 • 2022-03-23 I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during: สล็อต 918kiss เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ digital_noman_1
 • 2022-03-21 It is rather very good, nevertheless glance at the data with this handle. น้ำเต้าปูปลา noman
 • 2022-03-16 I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. truckload org noman
 • 2022-03-12 Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. ufabet auto noman
 • 2022-03-08 Beaver says I also have such interest, you can read my profile here: www.levitramart.com noman
 • 2022-03-08 Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. REIT Information Technology noman
 • 2022-03-01 In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: 온라인카지노 noman
 • 2022-02-23 I appreciate this article for the well-informed substance and magnificent phrasing. I got so associated with this material that I was unable to quit perusing. I'm intrigued with your work and ability. Many thanks. | Carpet Cleaning Lakeland FL Virgina
 • 2022-02-19 The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... deneme bonusu 2036 noman
 • 2022-02-06 Ever wondered what Poker Game Theory was but found it too complex to understand? I explain this advanced poker strategy in simple terms. 룰루바둑이 farhan
 • 2022-01-12 Bounce houses are colorful, fun and the perfect entertainment for a great kid's birthday bash. Though there are hundreds of them, the best ones are those that can give your kids fun, excitement and thrills! You can have a giant inflatable in the form of a kangaroo or a tunneled castle. Whatever you choose, it is bound to give you extensive fun at an affordable price range. here farhan
 • 2022-01-07 A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. nclex prep farhan
 • 2021-12-31 Among the different areas of law, one of the most sensitive to handle is family law. This is because lawyers who specialize in family law deal with some of the most sensitive cases, including divorces, annulments, family property disputes, child abuse cases, legitimacy, and adoption cases. Given this, people who find themselves facing these scenarios would do well to get the services of a good family lawyer who is not only competent with regard to family law but also someone who knows how to handle very sensitive cases. A good family lawyer who can make the process of dissolving partnerships, formulating divorce settlements, and making child custody agreements less "ugly" can help you lessen the pain that comes with these scenarios. exposed toparaquat farhan
 • 2021-12-15 If you get into an accident and get hurt as result of it, you should be compensated for the damages. A personal injury lawyer can be a great help in filing for a compensation claim. Personal Injury accidents are very common and can happen any time. toxic baby formula lawsuits farhan
 • 2021-12-06 I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. 세븐 토토 farhan
 • 2021-12-05 Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, 707벳 farhan
 • 2021-12-04 Packing for a business trip can sometimes be a very rushed affair. You need to be practical but also fast and you need to be sure not to skip any essential traveling items in the process of packing. For the specific purpose of business trips it is a good idea to have one or two suits that are understated but smart. 출장마사지 farhan
 • 2021-12-02 The topic of sports betting is discussed. Ever wonder when sports bets are declared official on sporting events? 메이저사이트 farhan
 • 2021-11-30 Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. sbobet farhan
 • 2021-11-11 Even as an occasional better, I assume that you know what you are doing. We constantly hear about the odds, the spread, etc. in the online betting or sports betting jargon, but are we sure that we properly understand what they mean? The odds is defined as the inequalities, the variance of one team winning over the other one... 먹튀검증 farhan
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 검증토토 Patricia

Tips noen om siden