Logo, Fylkesmannen i Hedmark

Kontrollinstans uten kontroll

Avisa Glåmdalen omtalte det faktum at Hedmark er det fylket hvor det benyttes desidert mest tvang overfor utviklingshemmede. Lite tyder på at Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark verken har oversikt eller kjennskap til tvangsbruken i fylket.

Omtent 6 prosent av voksne med utviklingshemming har vedtak om bruk av tvang og makt. Hedmark topper listen. 12,8 prosent av utviklingshemmede i Hedmark har tvangsvedtak. Finnmark har lavest andel vedtak med 0,93 prosent. Det er påfallende at Hedmark ligger dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet og 13 ganger høyere enn Finnmark.

Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark sier til avisen Glåmdalen den 17. januar at han ikke lar seg stresse av at fylket hvor han har tilsynsansvar ligger på den desiderte norgestoppen i andelen utviklingshemmede med tvangsvedtak. Fylkeslegen viser til at de har jobbet for å få vedtak i de tilfellene det var gjentatte varsler om bruk av tvang i nødsituasjoner.

Regelverket er slik at hvis det oppstår en nødsituasjon, så kan en benytte tvang, men da skal en i ettertid melde fra til Fylkesmannen. Hvis situasjonen gjentar seg, så skal det fattes vedtak om bruk av tvang. 

Fylkeslege Trond Lutnæs synes ikke å vite hva han snakker om. I 2016 ble det meldt om tvang i nødssituasjoner for 7,07 prosent av utviklingshemmede i Hedmark. Kun Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag lå høyere. Blant de 65 personene hvor det ble meldt om tvangsbruk i nødssituasjoner, ble det varslet om tvang i gjennomsnitt 15,35 ganger per person. Hedmark ligger på topp i antall vedtak om tvang. Hedmark er blant fylkene hvor flest utsettes for tvang i nødssituasjoner og blant de fylkene hvor de som utsettes for tvang i nødssituasjoner, oftest utsettes for slik tvang. Disse tallene burde stresset fylkeslege Trond Lutnæs.

 

Tabell: Tvangsvedtak og meldinger om tvang i nødsituasjoner (Kilde: Helsetilsynets tilsynsmelding 2016, s.43)

Tvangsvedtak og meldinger 2016

Ut i fra det jeg kjenner til av enkeltsaker, er Hedmark det fylket som har de mest inngripende tvangstiltakene, tiltak som er like frihetsberøvende som fengsel. Forskjellen er at i Hedmark kalles dette omsorg og behandling. 

Fylkeslegen hevder at det er god kontakt mellom fylkeslegen, habiliteringstjenesten og kommunene. Kan hende den tette forbindelsen er årsaken til at tilsynsorganet ikke får kontroll med tvangsbruken i fylket?

Jens Petter Gitlesen

21 januar 2018
  • 2018-01-26 Jeg er glad for alle økninger i vedtak og meldinger for det betyr økt oversikt over omfanget og dessuten er en del av tallene overlappende. Jeg er vesentlig mer bekymret over mørketallene for de tallene frykter jeg er langt høyere enn antall registrerte tilfeller og der vet vi ikke hva som skjer så det kan i realiteten være hva som helst. Ta tak i dette for dette problemet er betydelig større enn det som beskrives i bloggen. En måte å gjøre det på er å reise ut å snakke med tjenestemottakere uten tjenesteytere tilstede. Da vil man garantert få et helt annet inntrykk. Steinar Wangen
  • 2018-01-23 Bare det å tvangsflytte folk fra Røsumtune må være brudd loven.. Der htcse bodd i 20 år og mere , så blir de kastet ut. Ja jeg sier kastet ut.. For dette er for mange av dem deres trygge hjem. Å da det ikke skal saneres ,men det skal annet klientell inn der., Dette er for meg helt uhørt. Brit Jensen
  • 2018-01-22 Utmerket kommentar, særlig siste setning. (Men kombinasjonen "lite" og "verken" gir motsatt mening av den påtenkte i ingressen) Helge Hjort

Tips noen om siden